Illustrasjonsfoto dame

Film som forklarer fakturaen på innskuddspensjon

Kontakt DNB Liv

Telefon: 915 04800

» Send oss spørsmål
 

Pensjonsordninger

Hva er innskuddspensjon?

I en innskuddspensjonsordning betaler bedriften inn årlige innskudd til pensjonsordningen. Bedriften avtaler et fast innskudd for alle ansatte, som regel en andel av den ansattes lønn. Innskuddene kan ikke utgjøre mer enn 7 prosent av lønn mellom 0 og 7,1 G, og mer enn 25,1 prosent av lønn mellom 7,1 og 12 G.

Innskudd og avkastningen som oppnås utgjør den ansattes pensjonskapital. Ved pensjonsalder utbetales pensjonskapitalen som en månedlig alderspensjon. Størrelsen på utbetalingene avhenger av innskuddene, hvilken avkastning som er oppnådd og hvor lenge pensjonen skal utbetales. De ansatte bestemmer selv utbetalingstiden, men denne må minimum være ti år.

Alderspensjonen fra innskuddspensjonsordningen samordnes ikke med folketrygden, noe som innebærer at utbetalingen fra innskuddspensjon kommer i tillegg folketrygden.
I tillegg til sparing til alderspensjon gjennom en innskuddspensjonsordning, kan bedriften også tilknytte uføre-,  etterlatte- og/eller barnepensjonpensjon.

En bedrift som er skattepliktig, får  inntektsfradrag for innskudd, premie og omkostninger til pensjonsordning som er opprettet i henhold til lov om innskuddspensjon, jf. skatteloven § 6-46

Hva er ytelsespensjon?

I en ytelsespensjon er nivået på den fremtidige pensjonen (utbetalingen) kjent. Størrelsen på pensjonen fastsettes ofte som en andel av den ansattes lønn ved pensjonsalder. Ved pensjonsalder vil den ansatte motta en utbetaling per år som tilsvarer differansen mellom avtalt pensjonsivå og en beregnet folketrygd.

For å oppnå full pensjon må den ansatte være med i bedriftens pensjonsordning i minst 30 år.  I tillegg må vedkommende være i pensjonsordningen fram til pensjonsalder. Hvis den ansatte slutter i bedriften, vil vedkommende få en fripolise.

En ytelsespensjon i henhold til lov om foretakspensjon skal omfatte alderspensjon, men kan også omfatte uføre- og/eller etterlattepensjon.

Er bedriften skattepliktig, vil den få inntektsfradrag for premie til pensjonsordning som er opprettet i henhold til lov om foretakspensjon.

Hva er forskjellen på innskuddspensjon og ytelsespensjon?

Innskuddspensjon og Ytelsespensjon er to ulike måter å organisere en pensjonsordning på. Den sentrale forskjellen mellom disse knytter seg til om det er utbetalingen ved pensjonsalder (ytelsespensjon) eller bedriftens innbetalinger til pensjonsordningen (innskuddspensjon), som er fastsatt på forhånd.

En ytelsespensjon kjennetegnes av at utbetalingen ved pensjonsalder er avtalt på forhånd. DNB har risikoen for at bedriftens innbetalinger, sammen med avkastningen, dekker de avtalte utbetalinger.  Bedriften på sin side, betaler inn årlig premie til pensjonsordningen. Størrelsen på premien avhenger blant annet av medlemmenes tjenestetid,alder og lønnsnivå. Dette fører til at størrelsen på bedriftens innbetalinger  varierer fra år til år.

I en innskuddspensjonsordning er bedriftens innbetaling til pensjonsordningen fastsatt som en prosentsats av den/de ansattes lønn. I motsetning til ytelsespensjon, er nivået på en innskuddspensjon ved oppnådd pensjonsalder ikke fastsatt. Nivået på pensjonen vil avhenge av størrelsen på innbetalingene (pensjonskapitalen) , avkastningen på kapitalen og hvor lang utbetalingstid den ansatte velger.

Hva er servicepensjon?

Servicepensjon er en administrativ tjeneste som vi tilbyr våre bedriftskunder. Dette er ikke en forsikringsordning, men en utbetalingstjeneste.

Tjenesten tilbys bedrifter som har en plikt til å utbetale pensjon til en tidligere ansatt. Pensjonsforpliktelsen er ikke forsikringsmessig dekket, men utbetales av arbeidsgiver fortløpende.

Dersom arbeidsgiver ikke ønsker å selv utbetale pensjonen til den tidligere ansatte gjennom sine egne lønnsrutiner, kan vi foreta utbetalingen på arbeidsgivers vegne.

Hva er Avløsningspensjon?

Bedrifter som utbetaler pensjon og etterlønn til ansatte som har sluttet, kan la DNB overta denne forpliktelsen gjennom en avløsningspensjon.

Bedriften kan kjøpe seg fri fra slike forpliktelser ved å innbetale en engangspremie til DNB, som deretter overtar bedriftens forpliktelse overfor pensjonisten.

Fra bedriftens side vil en avløsningspensjon være en effektiv måte å unngå fremtidig administrasjon av pensjon/etterlønn til personer som har sluttet.

For den enkelte arbeidstaker vil en avløsningspensjon medføre full sikkerhet for fremtidig pensjon. Går bedriften konkurs, vil heller ikke dette påvirke pensjonsutbetalingen.

Hva er arbeidsgivers plikt i forhold til pensjon?

Arbeidsgivere har en plikt i henhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) å opprette pensjonsordning (ytelsespensjon eller innskuddspensjon) for ansatte og personer som utfører arbeid i bedriften.  Dersom det opprettes en innskuddspensjonsordning må bedriften minst innbetale innskudd på 2 prosent av den ansattes lønn mellom 1 og 12 G.

Denne plikten innebærer også å vedlikeholde opplysninger i pensjonsordningen, blant annet
- Oppdatere pensjonsordningen når ansatte slutter og nye tiltrer
- Endre lønn og stillingsprosent
- Sikre at pensjonsordningen til en hver tid er betalt

Hvilke bedrifter skal ha pensjonsordning?

I henhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon, §1 Virkeområde, gjelder kravet om å ha pensjonsordning for bedrifter der følgende vilkår er oppfylt:

Minst to ansatte i foretaket som har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling, eller
Minst en arbeidstaker uten eierinteresser i foretaket som har en arbeidstid og lønn i foretaket som utgjør 75 prosent eller mer enn full stilling, eller

Personer i foretaket som har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling, og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk

Hva med selvstendig næringsdrivende og frilansere?

Selvstendig næringsdrivende og frilansere velger selv om de vil inngå avtale om pensjon.
Denne gruppen kan ha innskuddspensjon med sparing begrenset til 6 prosent av lønnsgrunnlaget.
Hvis den selvstendig næringsdrivende har egne ansatte, har bedriften likevel plikt til å opprette en pensjon etter loven. Selvstendig næringsdrivende kan velge om de vil inngå i avtalen på lik linje med øvrige ansatte.
Det er ikke anledning for selvstendig næringsdrivende å ha en ordning som er bedre enn øvrige ansatte i bedriften.

Hva er minstekravet til en pensjonsordning?

En pensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon må oppfylle nærmere angitte minstekrav, blant annet
Pensjonsordningen må minimum inneholde alderspensjon og innskuddsfritak ved uførhet. Innskuddsfritak er en forsikring som dekker innbetalingen av innskudd dersom ansatte blir uføre.

Bedriften kan frivillig inkludere andre ytelser enn alderspensjon i pensjonsordningen (uførepensjon, ektefellepensjon og/eller barnepensjon).

Bedrifter som har inngått avtale om innskuddspensjon, skal betale innskudd til fremtidig alderspensjon på minst 2 prosent av lønn mellom 1 G og 12 G. Har bedriften ytelsespensjon, skal nivået på alderspensjonen minst være det en innskuddspensjon basert på 2 prosent av lønn, forventes å gi.

Alle som har fylt 20 år og arbeider minst 20 prosent, skal være i pensjonsordningen. Bedriften kan også velge å inkludere ansatte som ikke har fylt 20 år og/eller har lavere stillingsandel.

Hva inngår i lønnen som skal oppgis?

Hovedregel for lønnsmottakere er at årslønn inklusive feriepenger skal danne grunnlaget for innrapportering til pensjonsordningen. Overtidslønn, bonuser og andre ytelser skal som hovedregel holdes utenfor lønnsgrunnlaget. Det som gjelder i din bedrift, er beskrevet i pensjonsavtalen.

For ansatte med timelønn beregnes årslønn ved å gange timelønn med det antall timer et årsverk i bedriften tilsvarer, samt å legge til feriepenger.

Selvstendig næringsdrivende som ikke mottar lønn, skal oppgi beregnet personinntekt som lønnsgrunnlag.
Frilansere som ikke har registrert eget foretak, oppgir lønn/honorar som lønnsgrunnlag.

Hva skjer ved konkurs?

Ved konkurs må konkursboet melde fra om dette skriftlig til DNB  med opplysning om hvem som er bobestyrer. DNB vil deretter melde et eventuelt krav om tilgodehavende til boet.

Dersom innskudd/ premie ikke er betalt, er DNB pliktig til å informere medlemmene i pensjonsordningen om dette. For det enkelte medlem opphører avtalen i så fall tidligst en måned etter at varsel er gitt.

Medlemmer i innskuddspensjonsordninger har eiendomsrett til den pensjonskapitalen som er oppspart for han/henne. Dersom medlemmet ikke ønsker å fortsette innbetalingen på egen hånd (fortsettelsesforsikring), vil det bli utstedt et pensjonskapitalbevis.

Medlemmer i ytelsespensjonordninger har eiendomsrett til sin premiereserve. Det vil bli utstedt et fripolisebevis som viser hvilken ytelse medlemmet har opptjent. Medlemmet får tilbud om å fortsette innbetalingen på egen hånd (fortsettelsesforsikring).

Hvem omfattes av pensjonsordningen?

Hvem skal være med i pensjonsordningen?

Hovedregelen er at alle arbeidstakere i bedriften skal omfattes av pensjonsordningen, dersom de har fylt 20 år og har en stillingsandel på 20 prosent eller mer.

Det er en forutsetning for deltakelse at den ansatte har pliktig medlemskap i folketrygden.

For innskuddsfritak og eventuelt andre risikodekninger er det et krav at den ansatte er 100 prosenarbeidsdyktig når vedkommende meldes inn i ordningen. Dette kravet gjelder ikke for sparing gjennom innskuddspensjon.

Den ansatte skal meldes inn i pensjonsordningen fra første arbeidsdag eller fra det tidspunkt vedkommende fyller alle opptaksvilkår, hvis dette inntreffer på et senere tidspunkt.

Skal sesongarbeidere inngå i pensjonsordningen?

Sesongarbeidere kan meldes inn i ordningen hvis de jobber 20 prosent stilling i løpet av ett år.
Reglene i avtalen kan også utformes slik at sesongarbeidere kun skal være med i pensjonsordningen dersom arbeidet som er utført for bedriften i hvert av de tre foregående år, utgjør minst 20 prosent av fulltids stilling.

Skal vikarer inngå i pensjonsordningen?

Alle vikarer som jobber 20 prosent stilling eller mer skal meldes inn i pensjonsordningen.

Skal lærlinger inngå i pensjonsordningen?

Lærlinger, som har inngått lærekontrakt med bedriften, omfattes av pensjonsordningen på lik linje med øvrige ansatte.

Skal ansatte i permisjon inngå i pensjonsordningen?

Ansatte som skal ut i lovbestemt permisjon for et fastsatt tidsrom, skal inngå i pensjonsordningen i permisjonstiden. Det forutsettes av vedkommende skal gjenoppta arbeidet i bedriften etter endt permisjonstid.
For ansatte som skal ut i frivillig permisjon er det arbeidsgiver som avgjør om ansatte fortsatt skal være med  ordningen eller ikke. Dette skal spesifiseres i pensjonsavtalen, og samme regel må gjelde for alle ansatte.

Skal ansatte som er permitterte inngå i pensjonsordningen?

For ansatte som er permitterte som følge av driftsinnskrenkinger er det arbeidsgiver som avgjør om disse skal omfattes av pensjonsordningen så lenge de er permittert. Samme regel må gjelde for alle ansatte, og skal spesifiseres i pensjonsavtalen.

Hva må jeg gjøre når nye medarbeidere blir ansatt?

Nye medarbeidere skal meldes inn i pensjonsordningen fra ansettelsesdato.

For å bli omfattet av innskuddsfritak/premiefritak  og eventuelt andre risikodekninger, er det et krav at den ansatte på tidspunktet for innmelding er 100 prosent arbeidsdyktig. Ansatte som ikke er 100 prosent arbeidsdyktige, skal meldes inn i sparedelen av pensjonsordningen.

Det er bedriftens ansvar å melde til oss om den ansatte er fullt arbeidsdyktig eller ikke. I bedrifter med færre enn 5 ansatte, må den enkelte ansatte selv fylle ut egenerklæring om helse og sende denne til oss.

Hva skjer når medarbeidere slutter?

Ansatte som slutter i bedriften skal meldes ut av pensjonsordningen fra sluttdato. Det forutsettes at den ansatte er fullt arbeidsdyktig på tidspunktet for utmelding. 

Er den ansatte syk på tidspunktet for utmelding, kan vedkommende meldes ut på et senere tidspunkt dersom han igjen blir fullt arbeidsdyktig.

Hvorfor er det ikke anledning til å melde ut en person som ikke er fullt arbeidsdyktig? Dette skyldes at vedkommende kan ha en lidelse som fører til uførhet. En person som blir ufør, skal fortsatt være med i sparingen til alderspensjon. Vedkommende kan også ha krav på uførepensjon, hvis bedriften har tilknyttet dette.

Ansatte som meldes ut av pensjonsordningen, vil få med seg opptjent kapital i form av en fripolise eller et pensjonskapitalbevis.

Hva er kravet til arbeidsdyktighet?

Innmelding i innskuddsfritak/premiefritak
For å få dekningen innskuddsfritak/premiefritak ved arbeidsuførhet, må den ansatte være 100 prosent arbeidsdyktig, og kunne utføre fulltidsstilling. Dette kravet gjelder også for ansatte som jobber deltid. 
Ansatte som ikke tilfredsstiller kravet til arbeidsdyktighet på tidspunktet for innmelding i pensjonsordningen, skal etterinnmeldes i innskuddsfritaket/premiefritaket så snart vedkommende igjen er fullt arbeidsdyktig. 

Innmelding i uførepensjon
Reglene for innmelding i uførepensjon er de samme som for innskuddsfritak/premiefritak.

Innmelding i sparing til alderspensjon
I sparedelen av pensjonsordningen er det ingen krav om arbeidsdyktig. Samtlige ansatte skal meldes inn i pensjonsordningen uavhengig av om de er fullt arbeidsdyktighet eller ikke. 

Endring av lønn og stillingsprosent
Ved endring av lønn og stillingsprosent forutsettes det at den ansatte er 100 prosent arbeidsdyktig. 

Utmelding
Også ved utmelding av pensjonsordningen forutsettes det at den ansatte er 100 prosent arbeidsdyktig.

Hvor ofte må jeg melde om endringer?

Endringer i forbindelse med nyansettelse, ansatte som slutter og endring av lønn og stillingsprosent skal meldes så snart endringen har skjedd. Det samme gjelder for ansatte som etterinnmeldes fordi de tidligere ikke fylte opptakskravene i avtalen.

Tilsvarende skal ansatte som etterinnmeldes i innskuddsfritak/premiefritak og eventuelt uførepensjon, meldes inn så snart vedkommende er fullt arbeidsdyktig.

For å ivareta de ansattes rettigheter slik det er spesifisert i pensjonsordningen, er det viktig at ansatteopplysninger til enhver tid er oppdatert.

Hva skjer ved dødsfall blant ansatte?

Ved dødsfall skal arbeidsgiver sende skjema "Arbeidsgivermelding ved uførhet og dødsfall" til DNB. DNB tar da kontakt med nærmeste pårørende i forhold til eventuelle utbetalinger fra pensjonsordningen.
Se også: Innskuddspensjon for deg som er ansatt