Urovekkende høy gjeldsvekst i Kina

Filmklapper (Clapperboard)

(15.06.2016) I dagens webtv-sending ser vi nærmere på gjeldsveksten i Kina. Hovedpunktene følger under.

Gjelden i Kina har økt svært mye de siste årene, og utviklingen den siste tiden indikerer en akselerasjon i gjeldsveksten. Økningen er til dels knyttet til økt gjeld i husholdningene, men mesteparten skyldes økt belåning i selskapene.

Samtidig viser flere analyser at de offisielle tallene trolig undervurderer den faktiske gjeldsveksten. Økt gjeldsvekst i gråmarkedet er forklaringen til dette. I tillegg er det klare indikasjoner på at banker og andre finansielle institusjoner har blitt tettere vevd sammen. Begge deler er urovekkende, fordi det sannsynligvis er større risiko knyttet til kreditt fra gråmarkedet, og fordi økt integrasjon gjør det vanskeligere å vurdere hvor eksponert den enkelte institusjon er mot mislighold og tap.

Den høye gjeldsveksten er i seg selv urovekkende, men dette forsterkes av investeringsveksten i privateide selskaper har stoppet helt opp. Samtidig har investeringsveksten i statsbedriftene akselerert kraftig. Det kan skyldes at private selskaper ikke lenger har kapasitet til å investere, for eksempel fordi kontantstrømmen har blitt negativ. Dette er imidlertid lite plausibelt, og det er mer trolig at utviklingen skyldes at private bedrifter ikke lenger har tilgang på bankfinansiering fordi bankene prioriterer statseide selskaper. På kort sikt er dette negativt fordi statseide selskaper er mindre lønnsomme enn private, som betyr økt sannsynlighet for tap i bankene. På lang sikt er det også negativt fordi det forringer vekstevnen til økonomien som helhet. For at Kina på lang sikt skal løfte seg fra middelinntektsnivået må statsbedriftene bygges ned, ikke skaleres opp på bekostning av de private.

Stadig flere selskaper sliter med å betjene gjelden. Nesten en av fem børsnoterte selskaper har rentekostnader som overstiger driftsresultatet (før skatter og rentebetalinger), en klar økning fra tidligere år. Økningen er synlig i flere sektorer. Lav inntektsvekst og svake vekstutsikter, kombinert med at gjelden fortsetter å øke, tilsier at andelen risikabel gjeld vil tilta videre. Om noe peker dette i retning av at problemene i bankene, og i øvrige finansinstitusjoner, kun har begynt å komme til overflaten