Det norske boligmarkedet

Filmklapper (Clapperboard)

(21.06.2016) For landet som helhet har boligprisene steget 7,3 prosent det siste året. Samtidig har vekstbildet i norsk økonomi svekket seg betydelig. Arbeidsledigheten har økt og lønnsveksten har avtatt. Dette er faktorer som normalt bidrar til lavere prisvekst. Samtidig stimulerer det lave rentenivået boligprisveksten.

En del av forklaringen på at boligprisene stiger så raskt, til tross for den svake konjunktursituasjonen, finner man i regionale forhold som preger boligmarkedet i enkelte fylker. På Vestlandet har arbeidsledigheten økt og befolkningsveksten avtatt, men i disse fylkene er også boligprisveksten lav. I Oslo og Akershus er prisveksten høy. I disse fylkene har ledigheten faktisk falt det siste året. I tillegg har befolkningsveksten vært høy over lang tid, uten at boligbyggingen har tatt seg tilsvarende opp. Oslo og Akershus utgjør en stor del av boligmarkedet i Norge, og bidrar derfor til å trekke prisveksten for landet som helhet opp.