Syv årsaker til lavere realrente

Filmklapper (Clapperboard)

(01.07.2016) Dagens web-sending er basert på et arbeidsnotat fra Bank of England som forsøker å forklare hvorfor den lange globale realrenten har falt, og hva som evt. kan skje fremover.

Forfatterne identifserer et fall i den globale realrenten på 450 bp siden 1980-tallet, og identifiserer syv faktorer som sammen kan forklare 400 bp av fallet, nemlig

Lavere forventet global vekst, først og fremst pga. lavere forventet vekst i befolkningen i arbeidsfør alder

Tre skift i retning økt sparelyst, grunnet (i) demografi (flere i arbeidsfør alder som sparer til fremtidig pensjon), (ii) ulikhet (mer av inntekten går til dem som har høy sparetilbøyelighet), og (iii) "global savings glut" (spareoverskuddet i vekstøkonomiene som følge av underutviklede lokale finansmarkeder)

Tre skift i retning redusert investeringslyst, grunnet (i) lavere relative priser på kapital, (ii) reduserte offentlige investeringer, og (iii) økte risikopåslag

Den uforklarte differansen tror forfatterne skyldes sykliske forhold, og den tilhørende ukonvensjonelle pengepolitikken. Fremover regner forfatterne med noe høyere realrente, litt grunnet demografi, og noe grunnet en bedrig av de sykliske forholdene. Realrentene forventes likevel å holde seg lave i flere tiår fremover.