Nye prognoser for norsk og internasjonal økonomi

Makro, valuta og renter

(17.08.2016) DNB Markets presenterer i dag en fersk halvårsrapport som inneholder et oppdatert syn på utviklingen i internasjonal og norsk økonomi. I web-TV sendingene kan du se analytikere oppsummere høydepunktene i rapporten.

Globalt BNP vil ventelig vokse med 3 prosent i år, omtrent det samme som i fjor. Men veksten er skjevt fordelt. Vekstøkonomiene vokser nå tre ganger så raskt som industrilandene, der vi – for sjette år på rad - har måttet ta ned vekstanslagene våre noe. Og snart åtte år etter finanskrisen er industrilandene samlet sett fortsatt preget av ledig kapasitet, lav prisvekst og historisk lave renter. Dette farger også det politiske landskapet, som fremstår mer og mer fragmentert. Brexit var et arbeidsuhell, men samtidig et uttrykk for en økende folkelig frustrasjon i mange land, en frustrasjon som kan sende globaliseringen i revers. Økende ulikhet er en del av det samme bildet. Vårt hovedsyn er imidlertid fortsatt at globaliseringen, med tilhørende sterk vekst i vekstøkonomiene, vil fortsette. De nærmeste årene vil økte energi- og råvarepriser gi ytterligere løft til mange av produsentlandene, herunder Norge.