Virker QE? Ja, mener ESB

Filmklapper (Clapperboard)

(21.09.2016) Dagens web-sending er i sin helhet basert på et nokså ferskt arbeidsnotat fra ESB, som tar mål av seg til å evaluere effekten av de kvantitative lettelsene som ESB annonserte i januar 2015, og påbegynte i mars 2015

Det såkalte Expanded Asset Purchasing Program (EAPP) ble igangsatt for å få opp vekst og inflasjon, og fordi rommet for videre kutt i kortrentene var begrenset, og har i all hovedsak omfattet kjøp av statspapirer. I starten kjøpte ESB for 60 mrd. euro/måned, senere ble det utvidet til 80 mrd. euro/måned.

ESBs studier viser at

- Det er annonseringen, og ikke de faktiske kjøpene, som har senket de lange rentene,

- Tiårsrenten er kommet ned med nesten 0,5 prosentenheter som følge av APP

- Reduksjonen vurderes å være persistent, dvs. langvarig (minst to år)

- Makroøkonomiske simuleringer tyder på at dette - på det meste - har løftet BNP-veksten med tre tideler og inflasjonen med fire tideler

- Effektene ville vært enda noe sterkere om ESB hadde kjøpt enda lengre papirer og om ESB hadde forpliktet seg til å ikke sette renten raskere opp selv om prisveksten ble høyere

Arbeidsnotatet ble nokså umiddelbart løftet frem på ESBs hjemmeside, som tyder på at ESB ikke var misfornøyd med konklusjonene. Notatet peker mot at om ESB ønsker å gjøre mer, så vil banken kjøpe enda lengre papirer.

Vi forblir skeptiske til om QE fungerer som ønsket, og vil peke på (bl.a.) press på inntjeningen i banker, pengemarkedsfond, pensjonskasser og livselskaper, og ingen garanti for at lave renter faktisk løfter bedriftenes låneetterspørsel og investeringer. Så langt synes de faktiske makroøkonomiske virkningene å være små. (Men vi vet heller ikke hvordan alternativet ville sett ut.) Men mer generelt gir selv den antakelig positivt vinklede egenevalueringen forbausende små utslag, hensyn tatt hvor omfattende (og omseggripende) QE-programmet er