Hvorfor har veksten i verdenshandelen falt?

Filmklapper (Clapperboard)

(05.10.2016) Før finanskrisen opererte vi og andre med en enkel tommelfingeregel: Over tid vokste verdenshandelen om lag dobbelt så fort som globalt BNP. Verdensøkonomien ble mer og mer åpen og stadig tettere integrert. Etter finanskrisen har handelsveksten vært om lag lik BNP-veksten, og samlet sett mye lavere enn før. Hvorfor? Dette er en problemstilling som både IMF og OECD vier mye oppmerksomhet i sine siste anslagsoppdateringer.

Mange faktorer ligger bak. For det første har den globale veksten avtatt.  For det andre er sammensetningen av den globale etterspørselen endret. Veksten i importtunge størrelser, som investeringer og eksport, har falt mer enn annen etterspørsel. Endelig er det klare indikasjoner på at globaliseringen går mye tregere enn før. Tollsatsene avtar mye tregere enn før krisen. Veksten i de globale produksjonskjedene har stoppet opp. Og det er faktisk begynnende tegn til mer proteksjonisme, for så vidt i tråd med folkeflertallets ønske i industrilandene.