Eus veivalg

Makro, valuta og renter

(03.04.2017) I høst har EU-lederne lagt opp til en bred debatt om unionens fremtidige form.

Som et grunnlag for debatten la Europakommisjonen frem «White Paper on the Future of Europe» i begynnelsen av mars. Den skisserer en meny med fem ulike veivalg for EU. I den ene enden av spekteret var scenarioet med et slags United States of Europe, med felles finans-, handels-, arbeidsmarkeds-, forsvars- og utenrikspolitikk. I den motsatte enden av spekteret fant vi alternativet der EU begrenser seg til kun å være et fellesskap med et felles indre marked.

Med de politiske strømningene i Europa tror vi at det er sannsynlig at EU går i revers, i den forstand at medlemslandene krever mer nasjonal selvråderett og kontroll over egne grenser. Om det skjer, vil det være grunn til å så ny tvil om eurosamarbeidets levedyktighet på sikt.