Sysselsettingsandeler og arbeidsmarkedsutfordringer

Makro, valuta og renter

(30.05.2017) Norge har en relativt høy sysselsettingsandel på grunn av høy deltakelse i arbeidslivet blant kvinner, eldre og innvandrere. Andelen har imidlertid falt de siste åtte årene og er relativt lav for menn i «sin beste arbeidsalder».

Forklaringen på fallet i sysselsettingsandelen er sammensatt. I vedlagte notat diskuteres konjunkturene, aldring, utstøting, innvandring og robotisering som mulige forklaringsfaktorer. En bedre konjunktursituasjon fremover vil trolig gi høyere sysselsettingsandel. Aldringen av befolkningen virker på sin side i retning av lavere sysselsettingsandel. Det viktigste for å sikre høy sysselsettingsandel i årene som kommer, er trolig å hindre at unge støtes varig ut av arbeidsmarkedet ved å sørge for et høyt utdannings- og ferdighetsnivå. Samtidig må flest mulig inkluderes i arbeidsmarkedet, også de med lavere kompetanse og utdanning.