Børshandlede produkter

 
Motorsykkel
 

Spørsmål og svar om warrants

Hva er en børsnotert warrant?

En warrant er en opsjon hvor du har rett til å motta verdiutviklingen fra et underliggende instrument (aksje, indeks m m) mot betaling av et premiebeløp. En warrant gir høy eksponering mot underliggende instrument i forhold til investert beløp. Kursutvikling i underliggende instrument kan derfor innebære et stort avkastningspotensial i forhold til investert beløp. En warrant er en opsjon der underliggende instrument ikke leveres på bortfallsdagen, men der avkastningen kontantavregnes. Avkastningen er enten 0 eller forskjellen mellom avregningskurs og innløsningskurs. Det er to typer børsomsatte warrants
  • Kjøpswarrants. Positiv avkastning hvis avregningskurs > innløsningskurs
  • Salgswarrants. Positiv avkastning hvis avregningskurs < innløsningskurs
For at avkastningen totalt sett skal være positiv må kontantavregningen ved bortfall være større en premiebeløpet man betalte ved kjøp av warranten.

Hva er forskjellen på en børsnotert warrant og en opsjon?

Warrants handles som aksjer, dvs det er enkelt å handle. I motsetning til handel i børsnoterte opsjoner trenger man ikke tegne egne avtaler for dette eller betale clearingkostnader.

Hvordan kjøper og selger jeg børsnoterte warrants?

Det eneste du trenger er en VPS-konto og en aksjehandelsavtale hos en bank, internettmegler eller meglerhus. Du trenger ikke å være kunde av DNB Markets for å handle børsnoterte warrants utstedt av DNB Bank ASA.

Hvis jeg eier en børsnotert warrant, kan jeg da selge den når som helst?

Du kan selge dem når som helst i løpet av børsens åpningstider. DNB er market maker i alle warrants som er utstedt av DNB. Dette innebærer at det normalt stilles kjøps-og salgskurser i børsens ordinære åpningstid (under forutsetning at den aktuelle warrant fortsatt har en teoretisk verdi)

Må jeg være kunde eller ha konto hos DNB for å handle børsnoterte warrants utstedt av DNB Bank ASA?

Nei, du må ikke være kunde hos oss. Det eneste du trenger er en VPS-konto og en aksjehandelsavtale hos en bank, internettmegler eller ett meglerhus

Hvilke risikoer er forbundet med å handle børsnoterte warrants?

Du kan tape det investerte beløpet i sin helhet hvis warranten har verdi 0 på bortfallsdagen. Warranten kan også bli verdiløs før bortfallsdagen. Du kan aldri tape mer enn investert beløp (betalt premie + kurtasje)

Hva påvirker kjøps- og salgskurs til en børsnotert warrant?

I tillegg til kursutviklingen i det underliggende instrumentet, vil endringer i instrumentets volatilitet, samt rentenivå påvirke verdien av warranten og dermed kjøp- og salgskursen på børs.

Hvordan påvirkes en børsnotert warrant av et uventet utbytte?

Det vil virke negativt på verdien av en kjøpswarrant og positivt for en salgswarrant
En eventuell justering av warrants vil bli gjort i henhold til Oslo Clearing sitt regelverk for justering av børsnoterte derivater.

Hva skjer hvis jeg beholder den børsnoterte warranten til bortfallsdagen?

Hvis warranten har en verdi på bortfallsdagen betales pengene automatisk ut til den utbytte¬kontoen som er tilknyttet din VPS-konto.

Hvordan bestemmes sluttavregning for en børsnotert warrant?

Sluttavregning beregnes som gjennomsnittet av de siste ti dagers sluttkurs i underliggende instrument minus innløsningskurs, dividert med antall warrants per underliggende (W/U).

Når vil jeg motta kontantavregning fra forfalte børsnoterte warrants?

Du vil normalt motta kontantavregningen 5 bankdager etter warrantens forfall.

Er det mulig å innløse børsnoterte warrants mot aksjer?

Nei. Våre warrants er europeiske og kontantavregnet, noe som innebærer at det ikke går an å innløse warrantene i aksjer.

Hva er en Markedswarrant?

En markedswarrant er en opsjon hvor du har rett til å motta verdiutviklingen fra en underliggende indeks mot betaling av et premiebeløp. Ettersom markedswarrants gir høy eksponering mot underliggende indeks i forhold til investert beløp, vil positiv utvikling for indeksen innebære et stort avkastningspotensial i forhold til investert beløp.

Les mer om marketswarrant her

Hvordan virker en markedswarrant?

Dersom markedswarranten har steget utover investert beløp målt fra starttidspunktet til sluttidspunktet vil investors avkastning bli positiv. Investor vil tape deler av investeringen dersom indeksen ikke har steget nok til å dekke premiebeløpet. Dersom indeksen ved sluttidspunktet er uendret eller har falt ved sluttidspunktet vil hele investeringen være tapt.

Hvordan handler jeg markedswarrants?

En markedswarrant omsettes ikke over børs. En investering foretas ved å kontakte DNB Markets på telefon 22 01 77 99 eller 815 81 050.
 
Et eventuelt salg av markedswarrants før forfall må foretas til markeds¬pris på salgstidspunktet. DNB Markets vil søke å stille daglige kjøpskurser, og hvis mulig salgskurser på forespørsel. DNB Markets har ingen forpliktelse til å stille kurser og generelt kan det være begrenset likviditet i markedswarrants.

Hva påvirker kjøps- og salgskurs til en markedswarrant?

I tillegg til utviklingen i den underliggende indeksen, vil endringer i indeksens volatilitet, samt rentenivå og andre aktuelle markedsforhold påvirke verdien av warranten og dermed kursen i annenhåndsmarkedet.

Hvor kan jeg følge verdiutviklingen i min Markedswarrant?

Du får daglig oppdaterte kurser for våre markedswarrants på denne siden.
Kontakt Aksjehandel/-analyse
Aksjehandel
915 08940
Åpningstid:
Hverdager 07.30 - 22.10

DNB Markets

Vilkår og avtaler

Mer om børsnoterte warrants

Prospekter

Kursutvikling

Forfalte warrants