Koder for betalingsart

Kode Tekst Forklaring
  Varer  
14 Kjøp/salg av varer Omfatter alt varekjøp/-salg
  Tjenester  
26 Leie Leiebetalinger vedrørende materielle og immaterielle eiendeler, herunder patenter, og lisensavgifter og royalties
29 Annet kjøp/salg av tjenester Omfatter alt tjenestekjøp/-salg, ekskl. leie
     
  Renter, utbytte og annen kapitalavkastning  
 31 Renter Omfatter alle rente­betalin­ger, herunder kupong­renter
 35 Utbytte Omfatter utbytte på all eier-/egenkapital.  Omfatter også drifts­tilskudd til utenlandske konsern­selskaper
38 Annen kapitalavkastning Omfatter gevinster/tap o.a. kapitalavkastning som ikke føres under kode 31 - 35
     
  Kapitaltransaksjoner  
41 Kjøp/salg av fast eiendom og aktiverte rettigheter i utlandet Omfatter faste eiendommer og aktiverte rettigheter i utlandet, herunder letekostnader på utenlandske oljefelt
43 Direkteinvestering i aksjer mm. Omfatter kjøp/salg av aksjer o.a. eierkapital i utenlandske konsern- og tilknyttede selskaper, samt kjøp/salg av egne aksjer o.a. eierkapital fra/til utenlandske konsern- og tilknyttede selskaper, herunder overføringer som ikke er driftstilskudd til/fra konsernselskaper.  Omfatter også kjøp/salg av norske aksjeposter på minst 20%.
45 Direkteinvestering i annen kapital Omfatter transaksjoner i utlån/lån og andre fordringer/annen gjeld mv. med konsern- og tilknyttede selskaper.  Omfatter også kjøp/salg av egne obligasjoner fra/til utenlandske konsern- og tilknyttede selskaper, samt kjøp/salg av obligasjoner utstedt av utenlandske konsern- og tilknyttede selskaper.
51 Porteføljeinvestering i aksjer og verdipapirfondsandeler Omfatter kjøp/salg av andeler i utenlandsregistrerte verdipapir­fond.  Omfatter kjøp/salg av egne aksjer fra andre selskaper enn konsern- og tilknyttede selskaper.   Omfatter kjøp/salg av andre norske aksjeposter på under 20%, samt kjøp/salg av utenlandske aksjer i andre selskaper enn utenlandske konsern- og tilknyttede selskaper.
52  Porteføljeinvestering i obligasjoner og sertifikater Omfatter kjøp/salg av egne obligasjoner og sertifikater fra andre enn konsern- og tilknyttede selskaper.  Omfatter kjøp/salg av obligasjoner og sertifikater med utenlandsk utsteder som ikke er konsern- eller tilknyttet selskap.
53 Porteføljeinvestering i derivater Omfatter alle transaksjoner i derivater
71 Livsforsikring/pensjon Omfatter livs- og pensjonsforsikringspremier, samt ytelser fra livsforsikrings­selskaper og pensjonskasser
79 Andre finansinvesteringer Omfatter transaksjoner i alle mellomværende som ikke er i form av verdipapirer med andre enn konsern- og tilknyttede selskaper
     
  Andre overføringer  
81 Lønn  
82 Arv, gave med mere Omfatter transaksjoner uten motytelse
Kontakt oss
Hele døgnet, alle dager
915 04800