Bedrifter som ønsker langsiktig rentesikring uten å binde seg til fast rente, kan kjøpe Renteopsjoner.
En renteopsjon gir kjøperen rett, men ingen plikt, til å akseptere en på forhånd avtalt rente på lån og innskudd. Det betyr at kjøperen kan bestemme seg for å velge markedsrente eller opsjonsrente avhengig av hva som er mest fordelaktig.

Rentetak (CAP)

En bedrift som frykter renteøkning kan fjerne risikoen ved å inngå en opsjonsavtale om en øvre grense på sitt lån med flytende rente. Avtalen innebærer at bedriften betaler markedsrente så lenge denne er lavere enn rentetaket, men kan benytte seg av fast rente om markedsrenten stiger over rentetaket.  

Rentegulv (FLOOR)

En bedrift som skal plassere penger kan dra fordel av å kjøpe en renteopsjon som sikrer en minimumsavkastning på sin investering. I dette tilfellet sikrer bedriften seg mot at markedsrenten faller under et visst nivå, samtidig som en kan dra fordelen av stigende markedsrente.

Rentekorridor (COLLAR)

En rentecollar innebærer at bedriften kjøper en opsjon med rentetak og selger en opsjon med rentegulv. Hensikten med dette er å sikre seg mot at markedsrenten overstiger rentetaket, samtidig som en gir avkall på markedsrenten under rentegulvet. I praksis betyr dette at renten vil følge markedsrenten, men begrenset oppad av rentetaket og nedad av rentegulvet. Fordelen med rentecollar er en lavere opsjonspremie, men ulempen er at bedriften ikke kan dra nytte av rentefall under rentegulvet. 

Opsjonspremie

Bedrifter som kjøper en renteopsjon må ved inngåelse betale en opsjonspremie som fastsettes på grunnlag av blant annet forventninger i markedet, opsjonsperiodens lengde og det aktuelle rentenivået. DNB Markets tilbyr renteopsjoner i de fleste valutaer, inkludert norske kroner, for perioder på opptil ti år. 
Kontakt oss
Valuta, renter og råvarer

Telefon og e-post

Vilkår og avtaler