En renteswaption er en opsjonsavtale som gir beskyttelse mot en oppgang (for kjøper/låntager) eller nedgang (for selger/långiver) i renteswaprenten.
Ved å betale en premie forskuddsvis (up-front), får kunden en rett, men ingen plikt, til å benytte en på forhånd avtalt renteswap-avtale (til avtalt rente/strike-price) i fremtiden. Avhengig av strukturen vil swaptionen kunne bli utøvd på en spesiell dato i fremtiden (europeisk opsjon) eller når som helst i løpet av løpetiden (amerikansk opsjon). 
 
Hvis markedsrenten/swap-renten stiger over strike-price, vil kunden (”kjøper”/låntager) utøve opsjonen til de avtalte vilkårene. Hvis ikke swap-renten stiger over strike-price, vil opsjonen forfalle uten verdi og kunden (”kjøper”/låntager) vil i stedet inngå en swap-avtale til den lavere markedsrenten.

Eksempel:
Swaptioner er ofte benyttet til å hegde fremtidige låneopptak. Ta f.eks. et eiendomsselskap som skal oppføre et nybygg i fremtiden, som skal finansieres gjennom en trekkfasilitet.
 
For å sikre at prosjektet ikke blir ulønnsomt (gjennom for høye rentekostnader), kjøper selskapet en 5-års swaption med strike-price på f.eks. 7,00% p.a. og forfall om et år av DNB Markets. Hvis swap-renten er over 7,00% p.a. om et år, vil selskapet utøve swaptionen og inngå en 5 års renteswap til 7,00% p.a. med DNB Markets. Hvis swap-renten i stedet er lavere enn 7,00% p.a. om et år vil swaptionen forfalle og selskapet vil i stedet inngå en renteswap med DNB Markets til en lavere rente.
Kontakt oss
Valuta, renter og råvarer

Telefon og e-post

Vilkår og avtaler