- Det er altfor få bedrifter som har en policy for hvordan de skal håndtere finansiell risiko knyttet til svingninger i renter, valuta og råvarer, sier Børge Rogstad, leder for Risk Advisory i DNB Markets.
Tekst og foto: Stig B. Fiksdal, 12.04.2010

børge rogstadDe siste årene er preget av store svingninger i valutakurser, renter og råvarepriser. De fleste bedrifter er utsatt for disse svingningene.
 
- Dersom selskapene ikke har et bevisst forhold til svingningene og risikoen, kan konsekvensene være dramatiske - i verste fall konkurs, sier Børge.
 
DNB Markets har i over 20 år tilbudt bedrifter rådgivning knyttet til styring av rente- og valutarisiko med sikte på at kundene skal forstå hvilken eksponering de har og hvordan de kan sikre seg mot negative effekter. I de siste årene er styring av risiko knyttet til råvarepriser også blitt en del av rådgivningen. Men fortsatt er det mange bedrifter som ikke har en slik policy, eller som ikke følger den de har, mener han.
 
Bør være forankret i ledelsen
- Alle selskap bør ha en strategi for styring av finansiell risiko, og den bør være forankret både i styret og i ledelsen. Dermed er det klart hva man kan gjøre og ikke gjøre, sier Børge.
 
Han peker på at det er store forskjeller på hvordan bedrifter styrer sin finansielle risiko. Noen bedrifter er bevisste på det de gjør ved at de kontinuerlig evaluerer hvilken eksponering og risiko de har. Dermed har de en klar policy for hvordan de skal håndtere risiko. Andre selskaper har ikke tatt tak i problemstillingen i det hele tatt og lever etter holdningen "det som skjer, det skjer" og at disse markedene er utenfor deres kontroll.
 
En strategi blir til
- Hvordan lages en slik finansiell strategi?
 
- Det første vi gjør er å kartlegge hvilke effekter svingninger i renter, valutakurser og råvarepriser har på selskapets kontantstrøm og balanse. Hva skjer med inntektene hvis dollaren svekkes med ti prosent? Hva om dieselpriser eller andre råvarepriser stiger? Hva betyr økte renter for selskapets lånekostnader? Kan rentenivået virke indirekte på selskapets inntekter eller kostnader? Endres konkurranseevne som følge av endringer i valutakurser? Alt må tas hensyn til, sier Børge, som forklarer at de bruker verktøy og metodikk utviklet av DNB Markets.
 
- Etter kartleggingen går vi over i en fase der vi ser på hva selskapet ønsker av risiko, og hva de faktisk tåler. Ut fra dette kommer vi med innspill til policy og strategi for styring av risikoen. En slik policy gir både konkrete nivåer på hvor mye og hvor langt ut i tid man bør sikre, og dekker samtidig forhold som organisering, rapportering, regnskapsføring og evaluering. Basert på analysen kommer vi med forslag til konkrete produkter og transaksjoner som kan gjøres for å begrense risikoen.
 
Opplæring
- Vi tilbyr også kunder opplæring i markedsforståelse, produkter og risikostyring gjennom Rente- og valutaskolen. Dette er et opplæringsprogram i tre deler som kundene gir svært gode tilbakemeldinger på, avrunder Børge Rogstad.
 
Les mer
» Valuta- og rentestrategi
» Rente- og valutaskolen
 
For mer informasjon kontakt din megler/kontakt i DNB Markets.
Kontakt oss
Valuta, renter og råvarer

Markets

Telefon og e-post

Vilkår og avtaler

 

Fakta: Gir råd om risiko

  • Risk Advisory heter avdelingen i DNB Markets som er spesialister på å lage analyser av hvilken risiko selskaper tåler når det gjelder svingninger i renter, valuta og råvarer
  • Ved å utarbeide en finansiell strategi i samarbeid med DNB Markets, får selskapet et viktig styringsverktøy
  • Selskapet blir da bevisst hvilken risiko de kan ta
  • Avdelingen i DNB Markets har økt fra 7 til 10 personer det siste året, noe som delvis skyldes at etterspørselen etter slike tjenester har økt etter finanskrisen