illustrasjonsfoto: dnb markets meglerrom
DNB Markets har en rekke finansielle instrumenter til bruk for bedrifter som ønsker å styre sin renterisiko.

Formål med bruk

  • Å sikre seg mot rentesvigninger
  • Å tilpasse lånestruktur til forventninger om renteutviklingen

Fleksible produkter

Produktene er fleksible i det de knyttes "utenpå" allerede eksisterende låneavtaler eller andre balanseposter hos kunden. Opprinnelig debitor berøres ikke, og kan være en hvilken som helst lånekilde.

Renteavtaler

Renteavtalene prises med NIBOR (eller tilsvarende rente i aktuell valuta) som referanserente. Avtalene tilpasses det underliggende lån med hensyn til nedbetalingsstruktur, renteterminer og bindingsperiode. Avtalene regulerer betingelsene for de gjensidige betalingsstrømmene mellom banken og kunden. Som hovedregel vil den ene part betale flytende NIBOR-rente.
 
Den faste rentesatsen bestemmes ut fra rentenivå ved avtaleinngåelsen. Ettersom tiden går vil "verdien" av avtalen endres, ikke bare som følge av endringer i rentenivå, men også ved at gjenværende løpetid blir kortere. På et hvilket som helst tidspunkt kan avtalen "reprises". Kunden kan kjøpe og selge produktene, og dermed inngå/låse opp avtaler.
 
På denne måten kan fordelingen av lån med fast og flytende rente i låneporteføljen endres uten at refinansiering er nødvendig. Bruk av renteavtaler åpner for en betydelig fleksibilitet i lånestyringen. Dette er også bakgrunn for den stadig økende bruken av produktene.

Kontakt oss
Valuta, renter og råvarer

Markets

Telefon og e-post

Vilkår og avtaler

 
Les mer om

Rentesikring