1. november 2007 trådte EU-direktivet "Markets in Financial Instruments Directive" (MiFID) i kraft i hele EØS-området. Målene for direktivet er blant annet å bedre investorbeskyttelsen på tvers av landegrensene samt å etablere ett marked i Europa for finansielle tjenester.

NB! Du kan registrere kundedata på www.dnb.no/mifid
 
Med bakgrunn i MiFID ble ny Lov om Verdipapirhandel i Norge vedtatt. Reglene fastsetter krav til verdipapirforetakenes organisering og virksomhet og vil ha innvirkning på DNB Markets' forhold til våre kunder. Reglene har konsekvenser for følgende områder: 
  • Klassifisering av alle kunder
  • Forretningsvilkår og kundeavtaler
  • Retningslinjer for ordreutførelse
  • Vurdering av egnethet og hensiktsmessighet
  • Identifisering av interessekonflikter
  • Hvilke konsekvenser vil MiFID ha for kundeforholdet?


Klassifisering

Etter ny verdipapirhandellov må verdipapirforetak klassifisere alle sine kunder som ikke profesjonelle eller profesjonelle kunder, herunder kvalifiserte motparter, etter nærmere bestemte kriterier. Grad av investorbeskyttelse med blant annet krav til informasjon og rådgivning varierer med grad av profesjonalitet.

Innhenting av informasjon om våre kunder

En konsekvens av MiFID er at det stilles formelle krav til vår kunnskap om den enkelte kunde før vi kan tilby våre tjenester. Avhengig av klassifisering, må vi innhente informasjon om erfaring og kunnskap, finansiell informasjon, investeringsformål og risikoprofil. Dersom vi ikke har registrert nødvendige opplysninger har vi dessverre ikke anledning til å tilby investeringsrådgivning.

Krav om informasjon til våre kunder

Som følge av ny verdipapirhandellov endret DNB Markets alminnelige forretningsvilkår. Vi utarbeidet også retningslinjer for ordreutførelse hvor vi beskriver hvordan vi vil oppfylle vår forpliktelse til å sørge for beste resultat ved utførelse av kundeordre. 
 
Se forretningsvilkårene for DNB Markets

Mer informasjon

For offentlig informasjon se "Eksterne lenker" i høyre kolonne.