1. november 2007 trådte EU-direktivet "Markets in Financial Instruments Directive" (MiFID) i kraft i hele EØS-området. Målene for direktivet er blant annet å bedre investorbeskyttelsen på tvers av landegrensene samt å etablere ett marked i Europa for finansielle tjenester.
EU-direktivet "Markets n Financial Instruments Directive" (MiFID) i kraft i hele EØS-området i 2007. Målene var å bedre investorbeskyttelsen på tvers av landegrensene samt å etablere ett finansmarked i Europa. Etter Finanskrisen så EU behov for å gi investorer enda bedre beskyttelse, og på samme tid gjøre reglene mer tilpasset den teknologiske utvikling. Vi fikk MiFID II 3. januar 2018. 

MiFID og MiFID II er innført gjennom Lov om Verdipapirhandel, samt forskrifter i Norge. Reglene fastsetter krav til verdipapirforetakenes virksomhet. Reglene sier blant annet at vi i DNB Markets må:
 
  • Klassifisere alle kunder
  • Opplyse om forretningsvilkår og tegne kundeavtaler
  • Ha strenge retningslinjer for ordreutførelse
  • Vurdere egnethet og hensiktsmessighet av produkter opp mot kundes klassifisering
  • Identifisere mulige interessekonflikter
  • Vurdere hvilke konsekvenser MiFID har for kundeforholdet

For å handle verdipapirer må alle kunder gi sin opplysninger til oss om bl.a finansiell kunnskap, erfaring og økonomi. Du kan registrere dine data i en kundeavtale med oss på www.dnb.no/mifid


Klassifisering

Etter ny verdipapirhandellov må verdipapirforetak klassifisere alle sine kunder som ikke profesjonelle eller profesjonelle kunder, herunder kvalifiserte motparter, etter nærmere bestemte kriterier. Grad av investorbeskyttelse med blant annet krav til informasjon og rådgivning varierer med grad av profesjonalitet.

Innhenting av informasjon om våre kunder

En konsekvens av MiFID er at det stilles formelle krav til vår kunnskap om den enkelte kunde før vi kan tilby våre tjenester. Avhengig av klassifisering, må vi innhente informasjon om erfaring og kunnskap, finansiell informasjon, investeringsformål og risikoprofil. Dersom vi ikke har registrert nødvendige opplysninger har vi dessverre ikke anledning til å tilby investeringsrådgivning.

Krav om informasjon til våre kunder

Som følge av ny verdipapirhandellov endret DNB Markets alminnelige forretningsvilkår. Vi utarbeidet også retningslinjer for ordreutførelse hvor vi beskriver hvordan vi vil oppfylle vår forpliktelse til å sørge for beste resultat ved utførelse av kundeordre. 
 
Se forretningsvilkårene for DNB Markets

Mer informasjon

For offentlig informasjon se "Eksterne lenker" i høyre kolonne.