Informasjon til korona-rammede bedrifter

Mange bedrifter ønsker å snakke med oss nå. Derfor har vi opprettet et eget telefonnummer for bedrifter som trenger mer fleksibilitet fremover på grunn av Korona-pandemien. Ta en prat med våre rådgivere for å se om det er noe vi kan hjelpe din bedrift med.

» Ring oss på telefon 23021266

Hjelpetelefonen er åpen alle hverdager mellom kl. 08:00 og kl. 23:00, lørdager kl 10:00 til 18:00, og søndager kl. 11:00 til 19:00.

Ønsker du å søke om finansiering, øke finansiering eller søke om avdragsfrihet kan du sende oss en melding i skjemaet under.

» Send oss en melding

På grunn av stor pågang er svartiden for øyeblikket ca en uke, men vi svarer så snart som mulig.

Nasjonale tiltak

Myndighetene har kommet med flere tiltakt for å hjelpe næringslivet. Under finner du mer info om hva tiltakene går ut på og hvordan det påvirker deg og din bedrift.

» Les mer om nasjonale tiltak 

Tips og råd

Flere bedrifter rundt om i landet opplever nå avbestillinger, kansellerte ordre og manglende leveranser fra underleverandører. Også bedrifter som ellers er lønnsomme, kan få kortsiktige utfordringer med likviditeten de neste månedene.
Vi har satt sammen noen tips og råd som kan hjelpe din bedrift fremover.

Våre rådgivere er klare til å hjelpe

Tips og råd til bedrifter som påvirkes av Korona-viruset

 • Skaff deg oversikt over hvor utsatt din bedrift er, slik at du lettere kan planlegge.
 • Ta kontakt med kundene dine for å høre hvem som forventer at de fortsatt kan kjøpe varer/tjenester fra deg.
 • Leier du næringslokale kan du høre med utleier om det er muligheter for redusert eller utsatt leie i denne vanskelige perioden. For noen utleiere kan det være bedre med litt inntekt enn ingen inntekt.
 • Ta kontakt med faste kreditorer og be om utvidet kredittid.
 • Forhør deg med leverandører for å avdekke om de forventer problemer i verdikjeden som kan påvirke din drift.
 • Informer ansatte om smittereduserende rutiner, og oppfordre alle til å si ifra til arbeidsgiver ved symptomer.
 • Pass på kontantstrømmene slik at du unngår likviditetspress.
 • Få inn utestående beløp og sikre god kostnadskontroll.
 • Appen vår DNB Puls gir deg oversikt og kontroll på ett sted.
 • Vurder å legge til en eller flere brukere i nettbanken - bruk dette som en reserveløsning dersom ansvarlig for betaling/lønn blir syk.
 • Er dere flere brukere allerede kan du vurdere å gi en eller flere brukere rettigheter til å godkjenne betalinger - bruk dette som en reserveløsning dersom ansvarlig for godkjenning blir syk. 
 • Opprett BankID på mobil - så har du kodebrikken i lomma. 
 • Planlegg utbetalinger frem i tid.
 • Vær obs på svindel og fiktive fakturaer.

Finansiering

Dette er noen av løsningene vi kan vurdere:

 • Avdragsfrihet i en periode kan vurderes for bedre likviditet.
 • Kassekreditt er godt egnet der det er store svingninger i likviditeten til bedriften, og vi kan se på muligheten til å øke kassekreditten en midlertidig periode.
 • Factoring kan være en løsning for de mellomstore bedriftene - her sikres innbetaling ved at fordringene selges. Factoring er en kortsiktig driftskreditt, med sikkerhet i kundefordringene.
 • Se på muligheten for å gjøre andre likviditetsgrep i selskapet.

Forsikring

Driften vår har stanset eller er redusert som følge av koronaviruset. Hva dekker driftstapforsikringen?

For at driftstapsforsikringen skal kunne erstatte tapt omsetning og inntekt ved driftsavbrudd, må det ha skjedd en erstatningsmessig skade på bedriftens eiendeler eller næringsbygg. Med erstatningsmessig skade mener vi skader som følge av brann, vann, tyveri osv.

Driftstap eller avbrudd som oppstår på grunn av et virusutbrudd er det vi kaller force majeure, altså at forholdene og situasjonene er utenfor både vår og din kontroll. Forsikringen erstatter derfor ikke dette.

Det er likevel enkelte tilfeller hvor vi vil dekke driftstap som følge av koronaviruset.

Eksempel:
Får bedriften en erstatningsmessig skade på en maskin som produserer varer, og produksjonen stopper opp, vil dette utløse avbruddsforsikringen. Viser det seg vanskelig å få reparert maskinen fordi maskinleverandøren har alle sine ansatte i karantene, vil avbruddet bli forlenget. Avbruddstiden og driftstapet vil i dette tilfellet være dekket av forsikringen.

» Les mer om forsikringen her

Dekker driftstapsforsikringen tapt arbeidsinntekt om ansatte settes i karantene av myndigheter eller må jobbe hjemmefra?

Nei, forsikringen dekker driftstap ved avbrudd på grunn av skade på bedriftens eiendeler eller næringsbygning. At bedriftens ansatte må i karantene eller jobbe hjemmefra på grunn av koronaviruset er ikke dekket av forsikring.

» Se Folkehelseinstituttets råd om smitteforebygging og planlegging ved karantene

Omsetningen vår faller som følge av koronaviruset. Kan jeg justere omsetning på forsikringsdekningene våre?

Det er anledning til å justere omsetningen dersom bedriftens omsetningen faller betydelig. Det er bedriften sitt ansvar å melde fra til oss dersom omsetningen endrer seg igjen. 

Vi har reduserte inntekter som følge av koronaviruset. Er det anledning for betalingsutsettelse på våre forsikringer?

Det er mulig med betalingsutsettelse. Vi anbefaler å ta kontakt med en rådgiver i banken for å finne den beste løsningen for din bedrift.

Vi har stanset driften vår som følge av koronaviruset. Kan vi si opp forsikringene våre?

Har bedriften sine forsikringsbehov endret seg som følge av koronaviruset anbefaler vi å ta kontakt med en rådgiver i banken. På den måten kan vi sammen finne beste løsninge for din bedrift og sikre at dere er riktig forsikret.

Dekkes tapt husleieinntekt som følge av koronaviruset av Næringsbygg og Boligbygg?

Tapt husleieinntekt er kun dekket hvis det har oppstått en erstatningsmessig skade på bygningen, det vil si brann, vann, tyveri etc. Tap av husleieinntekt i forbindelse med koronaviruset er ikke en erstatningsmessig skade, og vil derfor ikke gi erstatning.

Kan vi redusere kjørelengden på næringsbil(er) som følge av koronaviruset?

Ja, ta kontakt med en rådgiver i banken hvis dette blir aktuelt.

Vi tilbyr reiseforsikring til våre ansatte. Hva dekker forsikringen av avbestillinger og lignende?

Har dine ansatte reiseforsikring gjennom jobben kan du lese mer om reiseforsikring og Korona-virus under.

» Les mer om reiseforsikring for privatpersoner

Jeg er selvstendig næringsdrivende og er bekymret for å bli smittet. Hva gjør jeg hvis jeg blir syk og må holde meg hjemme?

Blir du minst 50% sykemeldt og må holde deg hjemme over lengre tid, kan du som har forsikringen Sykeavbrudd for selvstendig næringsdrivende i DNB melde sak til oss. Forsikringen gir rett til utbetaling av et på forhånd avtalt dagpengebeløp. Ved 100% sykemelding utbetales fullt avtalt dagpengebeløp. Ved lavere grad reduseres erstatningen forholdsmessig. En forutsetning for utbetaling er at sykemeldingen gir rett til sykepenger fra NAV. Vanligvis starter utbetalingen etter 16 sykemeldingsdager, hvis ikke annet er avtalt.

Hvordan melder jeg skade?

Du melder skade ved å logge inn i nettbanken.
 • Gjelder det skade på bedriftens eiendeler mm, logger du deg inn i bedriftsnettbanken
 • Gjelder det skader som dekkes av reiseforsikring som bedriften har kjøpt for sine ansatte, reiseforsikring via medlemsorganisasjon eller skader som skal dekkes av reiseforsikring i kredittkort, logger du deg inn i privatnettbanken
 • Gjelder det skader som dekkes av en forsikring du har kjøpt privat, logger du deg inn i privatnettbanken

Jeg har meldt inn en sak, hva er behandlingstiden?

Vi opplever stor pågang på grunn av Koronaviruset og det vil derfor ta litt tid før vi har ferdigbehandlet skadesaker. Vi jobber så raskt vi kan og vil håndtere ditt oppgjør så snart som mulig. VI ber i denne perioden om litt ekstra tåldmodighet og setter stor pris på om du ikke purrer på saken din per telefon eller e-post. På den måten får vi frigitt tid til behandling av din og andres skadesaker. Vi takker på forhånd for tålmodigheten.

Vi har ansatte på reise som har spørsmål om dekninger. Hvor kan de finne svar?

Vi har en egen side for spørsmål relatert til reise og forsikring.

» Les mer om reise og forsikring

Personalforsikring

Hva skjer med personalforsikringene når en ansatt er permittert?

Hovedregelen i det offentlige regelverket er at ansatte som er permittert fortsatt har status ansatt. Dette gjelder også for permitterte ansatte med personalforsikring i DNB Liv. Det betyr at de ansatte som er permittert er like godt forsikret som om de hadde vært i en ordinær arbeidssituasjon. Personalforsikringen opphører først når arbeidsforholdet formelt avsluttes. 

Gjelder forsikringen også når de ansatte har hjemmekontor?

Yrkesskadeforsikringen gjelder for skader som oppstår i tilknytning til utførelse av arbeidsoppgaver på vegne av arbeidsgiver som har tegnet en slik forsikring i DNB. Kunder med yrkesskadeforsikring i DNB vil være dekket når de sitter på hjemmekontor. 

Pensjon

Hvordan håndterer vi ansatte med tanke på Koronavirus, permittering og pensjon?

Vi skjønner at dette er en krevende tid for mange bedrifter. I lov om innskuddspensjon står det at man som hovedregel skal melde ut ansatte som permitteres. Likevel opplever vi at opp mot 80 % av bedriftene har i sin avtale med oss at de permitterte skal stå i avtalen. 
 
Bakgrunnen for at man har tatt dette valget er at bedriften gjennom dette signaliserer at en permittering er et midlertidig tiltak og at man ser for seg at den ansatte skal tilbake etter permitteringen. Man unngår at oppspart kapital blir tatt ut av bedriftens pensjonsordning og overført til individuelle pensjonskapitalbevis hvor den ansatte selv må betale kostnader. Videre beholder de ansatte sine risikodekninger når man står i avtalen. For nyansatte som permitteres vil man ikke miste oppspart kapital selv om man har vært ansatt mindre enn 12 måneder.

Vi har behov for å redusere pensjonskostnadene våre på kort sikt. Hvilke alternativer har vi?

Reduksjon av pensjonsplanen
Mange bedrifter har valgt å gjennomføre en midlertidig reduksjon av pensjonsplanen. De velger minimumsplanen i henhold til Lov om Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP) som er 2 % av lønn mellom 1G og 12G i tillegg til innskuddsfritak. Dette kan være et tilstrekkelig tiltak for mange bedrifter, men ikke alle. 
 
La ansatte stå i pensjonsordningen, men redusere lønn
Tiltaket vil for noen bedrifter gi den nødvendige kortsiktige effekten på bedriftens pensjonskostnader. Foruten redusert innskudd til alle de permitterte ansatte vil dette også redusere forsikringsdekningene tilsvarende lønnsreduksjonen. 
 
La ansatte stå i pensjonsordningen, men sette lønn til null kroner
Med den pågående Koronasituasjonen har mye endret seg. Ingen så for seg så dramatiske endringer som vi nå opplever. Mange av våre bedriftskunder har et ønske om at de permitterte ansatte skal få stå i pensjonsavtalen selv om bedriften ikke betaler innskudd i denne perioden. Arbeidsgiver betaler da kun for drift og kapitalforvaltning av pensjonsordningen. 
 
Partene i arbeidslivet og finansbransjen er nå i dialog med myndighetene for hvordan vi kan tilrettelegge for en slik mellomløsning hvor både bedriftskundenes behov og de ansattes rettigheter ivaretas på en god måte. 
 
Når det ikke betales innskudd er vår standard at de ansatte heller ikke skal ha risikodekninger som innskuddsfritak og uførepensjon. Ansatte vil da få tilbud om fortsettelsesforsikring der den ansatte selv må betale for dekningen. Dersom bedriften ønsker å videreføre betaling av risikodekninger for sine ansatte må bedriften ta kontakt med oss.
 
Hvis dere ønsker å sette lønn til null må dere ta kontakt med oss, og ikke gjøre endringer via bedriftsportalen eller filoverføring. 
 
Denne mellomløsningen gjelder inntil regelverket er endelig avklart fra myndighetene. 
 
Melde ut de som er 100 % permittert fra pensjonsavtalen
Dersom pensjonsavtalen ikke omfatter permitterte ansatte kan de meldes ut fra permitteringstidspunktet. Hvis det i avtalen står at permitterte skal være medlem og ikke meldes ut, må avtalen endres før man kan melde ut permitterte. Ta kontakt med oss om dette er tilfellet for deg. 

Hva med delvis permitterte?

Ansatte som er delvis permittert skal ikke meldes ut, men følge stillingsprosenten som de jobber. Dette justeres i bedriftsportalen eller via filoverføring, dersom bedriftens avtale tilsier at bedriften kan melde ut de permitterte. Hvis 100 % permitterte beholder innskudd og risikodekninger må dette også gjelde for delvis permitterte. 

Hva med permitterte hvor vi betaler innskudd og risikodekninger som før?

Hovedregelen for bedrifter som har valgt å permittere ansatte er at de permitterte skal være en del av avtalen og at innskudd og risikopremie betales som normalt.Drop-in

Vi følger Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratets retningslinjer for å bidra til å begrense virusspredning i Norge. Derfor vil det dessverre ikke være mulig å benytte seg av drop-in på våre kontorer i tiden fremover.

Vi skal fortsatt være tilgjengelige for fysiske og elektroniske møter, og dette kan du enkelt booke i nettbanken.

Er du bedriftskunde som gjør kontantinnskudd henviser vi til Post i Butikk eller bestille henting av vår samarbeidspartner Loomis.

» Les mer om kontanthåndtering hos Loomis

For uttak av kontanter kan du benytte deg av minibanker utenfor filialene, postkontor og Post i Butikk.

Privat økonomi

Husk at det også kan hjelpe å ha god kontroll på privat økonomi i denne perioden. God kontroll på privat-økonomien kan styrke mulighetene for bedriften din. Se hva vi kan hjelpe deg som privatperson med under.

» Se mer informasjon og tiltak for privatøkonomien

Har du generelle spørsmål som ikke er Korona-relatert er vårt kundesenter klare til å hjelpe deg.

» Ring oss på telefon 915 04800
leder kundesenter

DNB Nyheter

» Det er tre ting som stresser bedriftene nå