Har funnet ny metode for å håndtere klimarisiko

Klimaendringene skaper både utfordringer og muligheter. Nå har finansbransjen funnet en metode for å tallfeste hvordan miljøendringene kan slå ut finansielt.

INTERNASJONALT SAMARBEID: Laura McTavish og Henry Repard er analytikere for ansvarlige investeringer i DNB Asset Management, og har deltatt i pilotprosjektet som har ledet fram til en ny metode for å måle og håndtere risiko og muligheter i forbindelse med klimaendringer. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 29. mai. 2019
Artikkelen er flere år gammel

Voldsomme stormer, og hav som stiger. Nye reguleringer, og krav om lavere klimagassutslipp. Klimaendringer vil påvirke selskaper ulikt avhengig av hvilke produkter og tjenester de leverer, hvor de opererer og deres verdikjeder.

Derfor vil klima påvirke økonomisk utvikling og investorers porteføljer.

– For oss som investorer, på vegne av våre kunder, skaper klimaendringer både risiko og muligheter. For å best mulig å kunne håndtere det, trenger vi metoder for å måle og håndtere klimarisiko, sier Laura McTavish, analytiker for ansvarlige investeringer i DNB Asset Management.

Metode for stresstesting

I samarbeid med 19 andre store, globale investorer har DNB Asset Management derfor deltatt i et pilotprosjekt som har utviklet en metode og et verktøy som måler den finansielle effekten av klimarelaterte risikoer og muligheter. Resultatene av dette arbeidet ble lansert i London 10. mai.

Les mer om prosjektet i rapporten «Changing Course», der DNB Asset Management har bidratt med en casestudie.

Pilotprosjektet var en implementering av rapporten og anbefalingene fra Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD), som ble lagt fram sommeren 2017.

– Hovedanbefalingen til TCFD for kapitalforvaltere er å foreta scenarioanalyse av porteføljer for å stressteste hvordan selskaper og porteføljer påvirkes under ulike klimascenarioer, sier McTavish.

Resultatet av pilotprosjektet DNB Asset Management har deltatt i er nettopp en metode for scenarioanalyse av porteføljer, hvor du kan måle hvordan selskaper og porteføljer påvirkes finansielt under ulike klimascenarioer.

– DNB Asset Management ble med i dette prosjektet for å være i forkant og bidra til utviklingen av en svært kompleks analyse. TCFD og scenarioanalyse regnes som beste praksis innen klimarapportering, forteller McTavish.

Risiko for store tap

Klimarisiko og muligheter kan melde seg fra flere kanter

– KIimaendringer kan knyttes til faktiske endringer, som flom, stormer og annet ekstremvær, og det kalles fysiske risikoer eller muligheter. I hvilken grad et selskap klarer å tilpasse seg et lavutslippssamfunn, for eksempel ny teknologi eller regulering, kalles overgangsrisiko eller muligheter, sier McTavish.

Klimarisikoen er særlig stor i enkelte sektorer, ifølge rapporten fra pilotprosjektet. Transport, jordbruk, gruvedrift og oljeraffinering er sektorer der klimarisikoen er særlig høy.

– Høy klimarisiko kan for eksempel dreie seg om at et selskap som slipper ut mye klimagasser under produksjonen kan få problemer med å tilpasse seg nye krav om lavere utslipp, det kan koste dyrt å slippe ut, eller at de taper konkurransekraft til selskaper som er mer miljøvennlige, forklarer McTavish.

UNEP Financial Initiative

United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI) er et partnerskap mellom UNEP og finansbransjen.

20 globale investorer har deltatt i pilotprosjektet om stresstesting av klimarisiko og muligheter.

Dette er deltakerne: Addenda Capital, Aviva, Bentall Kennedy, Caisse de Dépôt et Placement du Québec, Citibanamex, City Developments Limited, Desjardins Group, DNB, Investa, KLP, La Francaise Group, LaSalle Investment Management, Link REIT, Manulife Asset Management, M&G, Nordea Investment Management, Norges Bank Investment Management, Rockefeller Asset Management, Storebrand Asset Management, og TD Asset Management.

Prosjektet ble ledet av UNEP FI, med bidrag fra konsulentselskapene Carbon Delta og Vivid Economics.

FLOM: Våren 2018 flommet Glomma over på grunn av store is- og vannmasser. Dette eksempelet på fysisk klimarisiko stammer fra nord for Hanestad i Rendalen. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Må ta grep

Hvor raskt selskaper håndterer tilpasningen til klimamålene i Parisavtalen og omleggingen til et lavutslippssamfunn, kan ha store finansielle konsekvenser.

– Dersom ledelsen nøler med å iverksette tiltak for å håndtere konsekvenser av klimaendringene, kan det gi tap for selskapene, sier Henry Repard, også han er analytiker for ansvarlige investeringer i DNB Asset Management.

Stresstesten i pilotprosjektet viste at sen håndtering kan gi en ekstra kostnad de neste femten årene på hele 1,2 billioner dollar for 30.000 av de største børsnoterte selskapene i verden (en billion er det samme som tusen milliarder).

– Analysen kan brukes for å gi signaler om klimarisiko og muligheter i investeringsbeslutninger, og som et utgangspunkt for aktiv eierskapsutøvelse gjennom dialoger med selskapene vi investerer i, sier Repard.

Viktig del av vårt ansvar

Deltakelsen i pilotprosjektet har vært nyttig for DNB Asset Management, sier Ola Melgård, administrerende direktør for DNB Asset Management.

– Ved deltakelse i pilotprosjektet har vi vært gjennom en læringsprosess og bidratt til utviklingen av en systematisk tilnærming til å måle og håndtere de finansielle effektene av klimaendringer på porteføljer, sier Melgård.

Han peker på at metoden for scenarioanalyse må utvikles videre.

– Men det sender likevel et viktig signal til selskaper om at du ikke lenger kan ignorere effektene av klimaendringer. Det å måle og håndtere klimarisiko og muligheter, er en viktig del av vårt ansvar overfor kundene våre, sier Melgård.

Langsiktighet sentralt

FN har alliert seg med finansbransjen i arbeidet med å håndtere klimaendringene, blant annet fordi finansbransjen har stor potensiell påvirkningskraft.

– Mange av miljøutfordringene verden står overfor i dag, særlig med tanke på klimaendringene, kan spores tilbake til én fundamental rotårsak: kortsiktighet. Finansmarkedene kan være katalysatorer for bærekraft, men da må de tenke mer langsiktig, har UNEPs tidligere leder, Erik Solheim, uttalt.

DNB- konsernet er også med i et UNEP FI-prosjekt for å utvikle en metode som skal gjøre det enklere å måle klimarisiko i forbindelse med utlån:

Ny metode skal gjøre det enklere for bankene å måle klimarisiko