DNB i føringen i et nytt klimatiltak blant ledende shippingbanker

Ledende shippingbanker med DNB i spissen setter klimarisiko høyt på agendaen og vil måle og publisere karbonavtrykket i egne porteføljer. Kundenes strategier for tilpasning til lavkarbonshipping og flåtenes energieffektivitet og utslipp vil få økende fokus i vurdering av kunder og nye prosjekter.

NYTT INITIATIV: Flere av verdens ledende shippingbanker arbeider med et sett med retningslinjer under navnet «Poseidon Principles», som tar sikte på å presse sektoren til å tenke grønt.
Lesetid 6 min lesetid
Publisert 19. jun. 2019
Artikkelen er flere år gammel

Poseidon Principles er et initiativ og en enighet blant ledende shippingbanker om en metode for måling av klimaavtrykk i egen shippingportefølje og om årlig å publisere status for egen portefølje når det gjelder en nødvendig utvikling for å nå togradersmålet. 11 ledende shippingbanker har så langt sluttet seg til initiativet, som er utarbeidet av Citibank, Societe Generale og DNB i samarbeid med ledende aktører i shipping og innen klimaforskning. Prinsippene er utviklet som et rammeverk for prinsipper på mange områder knyttet til bærekraftig shipping. Det starter med klima, med mulighet for utvidelse etter hvert.

Klimavennlige shippingporteføljer

Poseidon Principles er første steg på veien til mer klimavennlige shippingporteføljer. Kunnskap om tilstanden i egen portefølje er viktig for å forstå klimarisikoen og også utarbeide strategier for endring. Selv om det i starten ikke er satt bestemte mål for utviklingen av utslipp i porteføljen, så er tanken at rapportering og åpenhet vil være motiverende for å gradvis dreie utlån mot skip med mindre utslipp og kunder med klarere klima- og miljøambisjoner. Prinsippene er ment å utvikle seg over tid i takt med hvordan den internasjonale skipsfartsorganisasjonen (IMO) utvikler sine klimaambisjoner og reguleringer.

– Vi i DNB ønsker å ta en tydelig rolle i klimaarbeidet og for oss vil det være viktig å være en aktør som er med på å dra hele shippingsektoren i riktig retning i kampen for et enda bedre klima, sier Kristin Holth, leder for Ocean Industries divisjonen i DNB.

Et konkret tiltak

Poseidon Principles er et av flere initiativer banken engasjerer seg når det gjelder bærekraft og samfunnsansvar innen havnæringene. Som bank støtter DNB mange overordnede prinsipper og initiativer, som OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper, UN Guiding Principles og CDP klimarapportering.

Men det er også viktig å bruke bransjeinitiativer som tar for seg helt spesifikke utfordringer og som har konkrete tiltak som enkelt kan implementeres i det daglige arbeidet. Poseidon Principles er et sånt konkret tiltak.

I Poseidon Principles ønsker vi et godt samarbeid med kundene på data de uansett har og rapporterer på, og håper initiativet også vil være motiverende for de selskapene som ligger i forkant med hensyn energieffektivisering og utvikling av fremtidens løsninger.

– Jo flere banker som tar disse prinsippene inn over seg i sine låneprosesser desto bedre er det. Lånebeslutningene vil båre bli bedre og også enklere hvis alle legger de samme retningslinjene til grunn i sine utlånsmodeller. Vi oppfordrer alle våre kollegaer til å bli med oss på dette viktige arbeidet, sier Kristin Holth.

Poseidon

Prinsippene har vært arbeidet med det siste året i regi av Global Maritime Forum i Danmark, med deltakelse av sentrale shippingbanker (Citi, Societe Generale, DNB), representanter for shippingselskapene, klasseselskaper, befraktere og ekspertise innen klimaforskning (University College London, Rocky Mountain Institute). Motivasjonen har ligget i en erkjennelse av ansvaret også shipping har (utenfor Parisavtalen) for klimaspørsmålet, og behovet for at noen går foran. De 11 bankene som så langt har tilsluttet seg Poseidon Principles er (foruten de tre nevnte) ABN Amro, Amsterdam Trade Bank, Crédit Agricole CIB, Danish Ship Finance, Danske Bank, DVB, ING og Nordea.

IMO 2050

Miljøkomiteen i den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) ble våren 2018 enige om en ambisjon for utslippsreduksjon i skipsfarten, ettersom skipsfarten i utgangspunktet ikke faller inn under Parisavtalen. Målet er en reduksjon av (absolutte) klimagassutslipp fra skipsfart med 50 % innen 2050, fra 2008 nivået. tatt i betraktning at skipsfarten vil vokse i mellomtiden, innebærer det en reell reduksjon i klimagassintensitet på anslagsvis 70 %. Det er videre et mellommål med 40 % reduksjon i CO₂ intensitet innen 2030. Og man har en endelig ambisjon om full avkarbonisering innen 2100. Målene er ambisiøse, ettersom man på den ene siden ikke per i dag vet hvordan skipsfarten skal avkarboniseres, og på den andre siden også vet at skipsfarten er den desidert mest klimavennlige transportformen målt i transportarbeid (transportvolum / distanse).

Fra og med 2019 skal alle shippingselskapene rapportere til IMO sine utslipp, kalkulert på basis av drivstofforbruk, distanse og lastekapasitet. Det er disse dataene bankene vil bruke for å måle avtrykket i egen portefølje.

I 2023 vil IMO evaluere resultatene av rapporteringen og vurdere sin strategi