DNBs kommentar til situasjonen i Nord-Dakota

DNB følger situasjonen i Nord-Dakota tett. Her kan du lese våre oppdaterte kommentarer til saken.

Lesetid 4 min lesetid
Publisert 27. jan 2017
Artikkelen er flere år gammel

Oppdatering 27. Januar:
Signalene fra den nye administrasjonen i USA og klarsignal til byggingen endrer ikke DNBs vurdering av låneengasjementet. Vi følger med på hva amerikanske myndigheter sier og gjør i saken, men vårt hovefokus nå er den pågående undersøkelsen av hvordan urfolks rettigheter er ivaretatt i prosessen, som DNB tok initiativ til.

Oppdatering fra DNB vedr. Dakota Access Pipeline pr. 30.11.16
Etter initiativ fra DNB har bankene som deltar i finansieringen av prosjektet engasjert en uavhengig menneskerettighetsekspert, for å gjennomgå ulike sider av godkjennelsesprosessen knyttet til rørledningen. Det er selskapet Foley Hoag LLP som har fått dette oppdraget på vegne av bankene. De skal blant annet vurdere prosessen når det gjelder konsultasjon av berørte urfolksgrupper.

Foley Hoag vil også evaluere samfunnsansvarspolicier og prosedyrer i prosjektet, i lys av IFCs (International Finance Corporation) standard. Eksperten vil deretter vurdere eventuelle anbefalinger til prosjektet på bakgrunn av evalueringen.

DNBs kommentar fra 6. november:

DNB ser med bekymring på hvordan situasjonen rundt oljerørledningen i Nord-Dakota har utviklet seg. Banken vil derfor ta initiativ og bruke sin posisjon til å påvirke til en mer konstruktiv prosess for å finne løsninger på konflikten som har oppstått. Hvis disse initiativene ikke gir tilfredsstillende svar og resultater, vil DNB vurdere sin videre deltakelse i finansieringen av prosjektet.

– Vår policy er tydelig på at vi kun skal finansiere prosjekter som møter DNBs krav til miljømessige og sosiale forhold. Vi har intensivert dialogen med våre kunder og understreket at respekt for urfolks rettigheter er en grunnleggende forutsetning for oss som bank. Vi oppfordrer også til fortsatt dialog med de berørte urfolk for å finne løsninger på konflikten. Vi har forventninger til at både selskapene og ansvarlige myndigheter tar situasjonen på alvor, bidrar til å dempe konfliktnivået og viser villighet til å finne akseptable løsninger, sier Harald Serck-Hanssen, konserndirektør for store og internasjonale kunder i DNB.

DNB tar nå initiativ til en objektiv og faktabasert vurdering av hvordan urfolks rettigheter er ivaretatt i prosessen. DNB registrerer samtidig at det brede engasjementet rundt prosjektet har bidratt til at både internasjonale organisasjoner og amerikanske myndigheter har engasjert seg sterkere i saken.

– Vi vil sikre at vi kan stå inne for vår del av prosjektfinansieringen. Hvis våre initiativ ikke gir tilfredsstillende svar og resultater, vil DNB vurdere sin videre deltakelse i prosjektet, sier Serck-Hanssen.

English version

Update on the situation in North Dakota, 27.01.17
The statements from the new administration in the United States for the go-ahead to the construction of the pipeline does not change DNB`s engagements and loan commitment in this matter. We will follow what the US government says and does in this case closely, but our main focus now is the ongoing investigation in regards to how indigenous rights are safeguarded in the process.

Update on the situation in North Dakota, 30.11.16

The banks participating in the financing of the project have now engaged an independent human rights expert to review the various aspects of the Dakota Access Pipeline’s approval process. Foley Hoag LLP is the company entrusted with this task on behalf of the banks. The company will, among other things, review the process relating to the consultation of indigenous peoples affected by the project. Foley Hoag will also review the corporate social responsibility policies and the project’s procedures in light of the International Finance Corporation’s standards. Following this review, the expert will develop recommendations for improvements in line with international standards with respect to the sponsors’ social policies and procedures going forward. The lenders understand that the sponsors will review and consider all of the recommendations.

DNB’s comment to the situation in North Dakota, 06.11.16

DNB is concerned about how the situation surrounding the oil pipeline in North Dakota has developed. The bank will therefore use its position as lender to the project to encourage a more constructive process to find solutions to the conflict that has arisen. If these initiatives do not provide DNB with the necessary comfort, DNB will evaluate its further participation in the financing of the project.

«Our policy is clear that we only finance projects that meet DNB’s requirements with respect to environmental and social conditions. We have intensified the dialogue with our customers and emphasized that respect for the indigenous people’s rights is an important value for us as a bank. We also urge that the dialogue be continued with the indigenous people to find solutions to the conflict. We expect the companies and the responsible authorities to take a serious view of the situation, contribute to reducing the level of conflict and continue to seek acceptable solutions,» says Harald Serck-Hanssen, group executive vice president and head of Large Corporates and International in DNB.

DNB is now taking the initiative to conduct a new objective and fact-based evaluation of how the indigenous people’s rights are being treated in the process. In addition, DNB notes that the widespread engagement surrounding the project has resulted in stronger involvement by both international organizations and the U.S. authorities in this case.

«We seek to reassure that the project is in accordance with our own guidelines and values. If our initiative does not provide us with the necessary comfort, DNB will evaluate its further participation in the financing of the project,» says Serck-Hanssen.