Sammendrag av vilkår for bruk av Spare

Jeg har lest og gjort meg kjent med personvernvilkårene, herunder informasjonen om hvilke typer opplysninger som samles inn og brukes i forbindelse med Spare, og hvordan disse opplysningene kan deles med ulike selskap i DNB-konsernet, og samtykker med dette til slik innsamling og bruk av mine opplysninger.


Fullstendige vilkår

Brukervilkår
Generelt

Ved å ta i bruk Spare («Appen») aksepterer du å følge de til enhver tid gjeldende brukervilkår og personvernpolicy. Innholdet og tjenester i Appen, samt vilkår som beskrevet under, vil oppdateres etter behov og kan når som helst endres av DNB. Når vi gjør endringer i disse vilkårene vil vi varsle deg i appen. Appen leveres og driftes av DNB Bank ASA, org.nr. 984 851 006, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Bruksområde
Appen er kun tilgjengelig for privatpersoner med et kundeforhold i DNB og som har en eksisterende nettbank-avtale. Noen av funksjonene i Appen, for eksempel aksjehandel gjennom DNB Markets, er avhengig av at du har en særlig avtale om dette. Gjennom å bruke Appen, får du tilgang til, men ikke begrenset til, følgende innhold, funksjoner og tjenester
 • Få oversikt over dine aktiva innenfor kategoriene innskudd, spareforsikring, pensjon, fond og aksjer
 • Følge utviklingen i dine fond totalt eller enkeltvis
 • Kjøp, salg og endring av fond
 • Opprette, endre og slette spareavtaler
 • Opprette, endre og slette sparemål
 • Motta meldinger og notifikasjoner som er aktuelt for deg
 • Simulere sparemetoder
 • Tilgang til Mobilbank for tjenestene pensjon og aksjer 
Bruken av Appen er strengt personlig, og skal kun brukes til sitt tiltenkte formål, og ikke på ulovlig vis eller med ulovlige hensikter.

Sikkerhet
Appen gir tilgang til personlig informasjon om ditt kundeforhold i DNB som ellers bare er tilgjengelig i nettbanken. Du må derfor legitimere deg med Bank ID første gangen du bruker Appen. Deretter kan du benytte appen ved å logge deg på ved hjelp av en egendefinert pin- kode eller finger ID. Ved handler, kan du bli bedt om å autentisere transaksjoner du foretar i Appen. Ved første gangs pålogging må du selv velge PIN-kode. PIN-koden er strengt personlig. Brukes ikke Appen på 90 dager, må du på nytt logge inn med Bank ID eller ved full utlogging fra appen.

Sikkerhetsråd og krav til enhet hvor appen installeres
Vi anbefaler ikke bruk av mobile enheter som er jailbreaked/rooted. Dette utgjør en sikkerhetsrisiko ved at sikkerhetsrestriksjoner i operativsystemet er fjernet. Du skal for øvrig følge bankens til enhver tid gjeldende sikkerhetsråd.

Ansvarsbegrensning

All informasjon gitt i Appen er kun ment som generell informasjon og er ikke ment som rådgivning eller anbefaling tilpasset deg.

Det er opp til deg selv å vurdere hvorvidt innholdet i Appen er hensiktsmessig. Du bør konsultere våre rådgivere når det kommer til finansielle problemstillinger som relaterer seg til dine personlige og økonomiske forhold.

DNB er ikke ansvarlig for skader forårsaket av feil i Appen eller bruk eller manglende evne til å bruke Appen. DNB er heller ikke ansvarlig for koblinger fra Appen til eksterne nettsteder og innholdet på slike nettsteder.

DNB vil etterstrebe god tilgjengelighet, men garanterer ikke at Appen er tilgjengelig for deg til enhver tid. DNB er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av feil eller mangler ved Appen. Dersom du opplever feil eller nedetid i Appen vil vi kunne hjelpe deg ved at du tar kontakt med oss i nettbanken eller på telefon 04800.

Andre tjenester
Enkelte av funksjonene i Appen får du tilgang til ved å videresendes til andre DNB-apper eller DNB-nettsteder. I slike tilfeller vil vilkår for disse appene eller nettstedene gjelde.

Heving og utestenging av bruker
DNB forbeholder seg rett til å stenge deg ute fra Appen dersom du oppgir uriktig informasjon, utgir deg for å være en annen eller på annen måte misbruker tjenesten.

Personvern
DNB vil gjennom Appen behandle opplysninger om deg. Informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i Appen finner du i disse vilkårene om personvern. Ved bruk av DNB Spare vil vi motta, innhente og behandle personopplysninger i tråd med det som står beskrevet her og i henhold til DNBs konsernfelles personvernerklæring som du finner på dnb.no.

Behandling av dine opplysninger
DNB vil behandle opplysninger om deg i overensstemmelse med disse personvernvilkårene, personopplysningsloven, konsesjon fastsatt av Datatilsynet, og andre særskilte lovregler om behandling av personopplysninger. Personinformasjon som blir registrert i Appen vil kunne benyttes av ulike selskaper i DNB-konsernet som har behov for opplysningene for å utføre tjenester du benytter deg av i Appen. Personopplysningene vil bli benyttet for:
 • Identitetskontroll
 • Vise deg informasjon om produkter og tjenester du har avtale om
 • Markedsføre DNB-konsernets øvrige produkter og tjenester.
 • Behandle henvendelser fra deg
 • Risikostyring og kundeklassifisering
 • Tilpasse produkter og tjenester i forhold til kundeklassifisering
 • Forebygging og avdekking av straffbare handlinger
 • Ivareta sikkerheten i Appen

Personinformasjon innhentes fra ulike selskaper i DNB-konsernet. Det betyr at DNB Bank ASA vil få opplysninger om deg som går lengre enn de nøytrale kundeopplysningene DNB ellers mottar fra selskaper i samme konsern. Vi håndterer følgende personopplysninger:
 • Opplysninger om din identitet
 • Informasjon om operativsystem, telefonmodell og dine aktiviteter på Appen
 • Opplysninger om kundeforholdet ditt i DNB-konsernet som er relevant for tjenestene i Appen.
 • Opplysninger om betalingshistorikk
 • Andre opplysninger som kan være nødvendig for å opprettholde eller avslutte kundeforholdet.

DNB Bank ASA er behandlingsansvarlig for opplysninger om dine innskudd, og aksjer tilknyttet en VPS-konto hvor DNB Markets er kontofører.

DNB Livsforsikring AS er behandlingsansvarlig for opplysninger om din pensjon og dine spareforsikringsprodukter.

DNB Asset Management AS er behandlingsansvarlig for opplysninger om dine fond.

Informasjonssikkerhet
Alle dine opplysninger er underlagt taushetsplikt med mindre annet er bestemt i lov. Personopplysninger og annen informasjon du legger inn i Appen vil bli behandlet i overensstemmelse med personopplysningslovens krav til informasjonssikkerhet.

Kommunikasjon
Du aksepterer at DNB kan kommunisere med deg direkte på din oppgitte e-postadresse, ditt telefonnummer eller per post. Du har alltid mulighet ti lå reserve deg mot markedsføring fra DNB ved å kontakte oss på 04800.

Uansett hva henvendelsen gjelder kan du kontakte DNB for hjelp og informasjon via chat på dnb.no eller telefon 04800.

Innsynsrett og utlevering
Du kan ved skriftlig og undertegnet henvendelse til DNB kreve innsyn i registrerte personopplysninger, beskrivelse av hvilke typer opplysninger som behandles og motta nærmere informasjon om vår behandling av opplysningene.

Registrerte personopplysninger vil kun bli utlevert til offentlige myndigheter og andre utenforstående utenfor DNB-konsernet når dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller opplysningsrett. Overføring av personopplysninger til DNBs databehandlere anses ikke som utlevering. DNB vil kun dele dine opplysninger fra Appen med andre selskaper i DNB-konsernet.

Endring og sletting
Opplysninger som banken allerede har om deg som følge av ditt kundeforhold i DNB-konsernet, slettes ikke fra DNB-konsernets interne systemer selv om appen avinstalleres. Retting og sletting av slike opplysninger må i så fall skje ved henvendelse til den behandlingsansvarlige, eller gjennom nettbanken.