bilde av penger
Depotmottakerfunksjonen er en lovregulert rolle for de forvaltningsselskaper, verdipapirfond og alternative investeringsinnretninger (AIF’er) som bruker DNB Bank ASA som depotbank.

DNB som depotmottaker

Vi er i dag depotmottaker for en rekke norske forvaltningsselskaper underlagt verdipapirfondloven og er i ferd med å etablere tilsvarende funksjon for AIF’er som blir underlagt AIFM-lovverket. Divisjonen har tilsvarende funksjon i Sverige og vi har et tett samarbeid over landegrensene. Depotmottaker har rapporteringsplikt til Finanstilsynet.

Depotmottaker har som oppgave å oppbevare verdipapirfondenes midler.  I tillegg skal depotmottakeren kontrollere at:
  • disposisjoner over fondet, herunder handel for fondet, tegning og innløsning, skjer i samsvar med lov, forskrift og fondets vedtekter,
  • andelsverdien beregnes i samsvar med lov, forskrift og fondets vedtekter,
  • transaksjoner for fondet gjennomføres innen alminnelige oppgjørsfrister, og
  • utbytte eller annen avkastning på fondets midler anvendes i samsvar med lov, forskrift og fondets vedtekter
Depotmottaker skal også vurdere kontrollrutinene hos forvaltningsselskapene.

Lov om forvaltning av alternative investeringsfond - AIFMD

Lov om forvaltning av alternative investeringsfond er til behandling i Stortinget juni og finansdepartementet bekreftet 4. juni at ny lov om forvaltning av alternative investeringsfond (AIF) vil tre i kraft fra 1. juli 2014. I forbindelse med arbeidet om fastsettelse av forskrifter kommer det overgangsregler for søknad om konsesjon, dog disse er enda ikke publisert. Fristen for søknad blir etter alt å dømme satt til 1. januar 2015.

I forbindelse med søknad om konsesjon til Finanstilsynet må forvalter i forkant ha utpekt og fått aksept fra en depotmottaker.

DNB har mange års erfaring med kontroll og oppfølging av fond innenfor den ordinære depotmottakertjenesten, for UCITS, nasjonale fond og spesialfond, og har med bakgrunn i dette besluttet å tilby depotmottakertjenesten også for konsesjonspliktige forvaltere av AIF’er, samt de innretninger som ikke er konsesjonspliktige men som likevel ønsker en depotmottaker.

Vi vurderer nå fortløpende søknader som kommer inn, men ber om at de som ikke har meldt sin interesse tar kontakt for en samtale av hva DNB kan tilby samt hvilke krav DNB som depotmottaker stiller.
Kontakt oss
Verdipapirtjenester
» Telefon og e-post

Vilkår og avtaler