Per aksje 2016 2015 2014 2013 2012
Sum gjennomsnittlige rentemarginer, volumvektet (%) 1,32 1,33 1,31 1,31 1,18
Kostnadsgrad (%) 40,9 36,9 41,9 45,7 49,1
Periodens nedskrivninger i prosent av gjennomsnittlige netto utlån til kunder (0,48) (0,15) (0,12) (0,17) (0,24)
Egenkapitalavkastning (%) 10,1 14,5 13,8 13,1 11,7
Resultat per aksje (kroner) 11,46 14,98 12,67 10,75 8,48
Utbytte per aksje (kroner)* 5,70 4,50 3,80 2,70 2,10
Kjernekapitaldekning, overgangsregel (%) 17,6 15,3 13,0 12,1 11,0
Kapitaldekning, overgangsregel (%) 19,5 17,8 15,2 14,0 12,6
Aksjekurs ved utgangen av perioden (kroner) 128,4 109,80 110,70 108,50 70,40
P/B (pris/bokført verdi) 1,10 0,98 1,14 1,25 0,90
           
Antall aksjer ved utgangen av året (millioner) 1628,8 1628,8 1628,8 1628,8 1628,8
Antall aksjer omsatt (millioner) 2 714 2 555  2 011 1 740 2 242
Totalverdien av antall aksjer omsatt per dag (millioner kroner) 1 111 1 277  886 643 584
Gjennomsnittlig antall aksjer omsatt per dag (millioner) 10,7 10,2  8,0 6,9 8,9
Børsverdi (milliarder kroner) 209,1 178,8 180,3 176,7 114,7
* Utbytteforslag for 2016

Som følge av prinsippendring er enkelte tall i sammenligningsperioder omarbeidet. Se nærmere omtale i Regnskapsprinsipper