Obligasjoner med fortrinnsrett (Covered Bonds)

DNB Boligkreditt AS utsteder obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Utstederen er et heleid datterselskap av DNB Bank ASA. De utstedte obligasjonene har fått en rating på AAA/Aaa av henholdsvis Standard & Poor's og Moody's.

En beskrivelse av markedet og lovgivningen

The Norwegian Covered Bond Council (NCBC) har laget en beskrivelse av det norske markedet for Obligasjoner med fortrinnsrett.

Den norske lovgivningen for obligasjoner med fortrinnsrett

Egne Kredittforetak
Obligasjoner utstedes av egne kredittforetak som har konsesjon fra og er under tilsyn av Kredittilsynet.

Kvalifiserte lån

  • Pantelån:
    • Boliglån: 75 % LTV
    • Næringseiendomslån: 60 % LTV (ingen i DNB Boligkreditts sikkerhetsmasse)
  • Offentlige lån
  • Fyllingssikkerhet (maksimalt 20 % av sikkerhetsmassen)

 

Hvis markedsverdien på eiendelene i sikkerhetsmassen faller, vil den delen som overstiger 75 % LTV ikke bli inkludert når verdien av sikkerhetsmassen beregnes.

Risikostyring
Lovpålagte krav til å kontrollere rente -, valuta og likviditetsrisiko. 

Uavhengig gransker
En uavhengig gransker, utnevnt av Kredittilsynet, overvåker selskapets aktiva og passiva samt at selskapet følger den norske lovgivningen for obligasjoner med fortrinnsrett.

Ved konkurs:
Skulle utstederselskapet gå konkurs, holdes aktiva i sikkerhetsmassen og kontantstrømmene fra dem atskilt fra den ordinære bomassen.

Eierene av OMF'er og beskyttede derivatmotparter har fortrinnsrett til dekning fra aktiva og kontantstrømmer i sikkerhetsmassen.

Bobestyreren skal tilstrebe at OMF'er og beskyttede derivatmotparter mottar kontraktsmessig betaling uavhengig av konkursåpningen. For å sikre dette kan bobestyrer selge aktiva eller ta opp nye OMF lån for å betale forfalte OMF lån tilbake ved forfall.

Risikovekting og kvalifisering for sikkerhet i sentralbanker
Obligasjoner med fortrinnsrett:

  • Vektes med 10 % risikovekt i Norge, og er i samsvar med EU sitt kapitaldekningsdirektiv
  • Kvalifiserer for 10 % risikovekt i EU sine medlemsland
  • Kvalifiserer som sikkerhet for ordinære likviditetslån i Norges Bank og ESB

Nyttige lenker

Cover pool