Kapitalkravforskriften / Basel II og III

Rammebetingelsene for finansnæringen ble endret ved at nye kapitalkrav (Basel II) trådte i kraft 1. januar 2007. Etter finanskrisen i 2008 ble regelverket betydelig justert, og i Norge ble viktige deler av endringene, Basel III-regelverket, gjennomført i lovgivningen med virkning fra 1. juli 2013. Basel III er et gjeldende internasjonalt soliditetsregelverk for banker, finansieringsselskaper og verdipapirforetak gitt av Baselkomiteen for banktilsyn.

De nye kapitalkravene stiller spesifikke krav om offentliggjøring av finansiell informasjon og om hvordan regelverket slår ut for den enkelte finansinstitusjon (Pilar 3).


» Risiko og kapitalstyring for 2. kvartal 2017 - Pilar 3, vedlegg (excel)

» Risiko og kapitalstyring for 1. kvartal 2017 - Pilar 3, vedlegg (excel)

» Kapitalkravforskriften / Basel II, Pillar 3 2016
» Pillar 3 2016 vedlegg
» DNBs G-SIB indikatorer basert på BIS parametre