Resultatfremleggelse 1. kvartal 2012

Resultatfremleggelsen


Agenda for resultatfremleggelsen

Se resultatfremleggelsen her

God underliggende drift i første kvartal

bilde av Rune Bjerke

DNBs resultat i første kvartal 2012 ble 1 760 millioner kroner, en nedgang fra 2 851 millioner i første kvartal 2011. Banken opplever god vekst i både personmarkedet og bedriftsmarkedet.

Bankens ordinære drift var god og viste en positiv utvikling i forhold til tidligere kvartaler. Nedgangen i resultatet skyldes at markedsverdien på såkalte basis-swapper endrer seg veldig mye fra kvartal til kvartal. Den negative inntektseffekten av slike swapper i første kvartal 2012 var 2 432 millioner kroner, en økning fra 584 millioner i første kvartal 2011. Dette er sikringsinstrumenter hvor inntektseffekten i regnskapet over tid blir null.

– Vi har god vekst i utlån til norske små og mellomstore bedrifter, og vi fortsetter å ta markedsandeler innenfor sparing og utlån til norske forbrukere. Utlånene til våre aller største kunder økte også med nær 14 prosent i første kvartal sammenlignet med første kvartal i fjor. Det er vi godt fornøyde med, sier Rune Bjerke, konsernsjef i DNB.

Det var en god utvikling i netto renteinntekter, som økte med 10,6 prosent fra første kvartal 2011. Utlånsvolumet økte i gjennomsnitt med 8,9 prosent, og innskuddene økte med 13,8 prosent fra første kvartal 2011.

Samtidig som innskuddsveksten har vært sterk har vi hatt god tilgang på finansiering i kapitalmarkedet. Vår likviditetssituasjon er derfor solid og god.

Lavere nedskrivninger
Samlede nedskrivninger på utlån og garantier var 784 millioner kroner, en reduksjon på over 100 millioner kroner fra første kvartal 2011.

– Som ventet har vi en økning i nedskrivningene innenfor shipping, mens vi har en vesentlig reduksjon i nedskrivninger fra virksomheten vår i Baltikum og Polen. Våre shippingkunder er stort sett store industrielle aktører som har vært gjennom markedssvingninger før. Svake konjunkturer i deler av shippingmarkedet påvirker oss likevel, sier Bjerke.

Samlede nedskrivninger på utlån og garantier ventes å ligge på omtrent samme nivå i 2012 som i fjor.

Venter fortsatt vekst i år
– Til tross for at det er stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen internasjonalt, går det bra i Norge. Den innenlandske norske økonomien ser ut til å bli relativt lite påvirket av internasjonal uro. Vi har 80 prosent av virksomheten vår i Norge og ser derfor positivt på våre muligheter til vekst og inntjening i denne delen av banken, sier Bjerke.

Økende finansieringskostnader og strengere krav til kapitaldekning og likviditet vil trolig påvirke konkurransesituasjonen for hele finansnæringen i de nærmeste årene. De finansielle ambisjonene står fast, men de vil bli mer krevende å nå som følge av nedjusterte renteforventninger og negativ regnskapsmessig effekt av sikringsinstrumenter. DNB fastholder sin kunderettede strategi, som gir grunnlag for å nå de langsiktige målene.


Nøkkeltall for første kvartal 2012
  • Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 3,2 milliarder kroner (4,7)
  • Resultatet var 1,8 milliarder kroner (2,9)
  • Resultat per aksje ble 1,08 kroner (1,76)
  • Egenkapitalavkastningen ble 6,0 prosent (10,3)
  • Ordinær kostnadsgrad var 61,8 prosent (50,5)

Sammenlignbare tall for første kvartal 2011 i parentes.Kontaktpersoner:
Trond Bentestuen, konserndirektør Marked, kommunikasjon og eBusiness, mobil 950 28 448
Thomas Midteide, informasjonsdirektør, mobil 962 32 017

Detaljer om resultatene for første kvartal finner du på www.dnb.no/investor-relations

Kontaktpersoner
Thomas Midteide
Konserndirektør Kommunikasjon
Mobil 96 23 20 17