Resultatfremleggelse 4. kvartal 2012

Resultatfremleggelsen


» Agenda for resultatfremleggelsen

» Se resultatfremleggelsen på web-TV

Solid årsresultat fra DNB

Konsernsjef Rune Bjerke I DNB

DNBs resultat for 2012 var 13 657 millioner kroner. Det var en økning på 678 millioner kroner eller 5,2 prosent. Kjernekapitaldekningen økte til 10,7 prosent, fra 9,4 prosent ved utgangen av 2011. Styret foreslår et utbytte på 2,10 kroner per aksje.

DNB hadde resultatfremgang i alle forretningsområder i 2012. Økningen i resultatet skyldtes i første rekke høyere netto renteinntekter, økte andre driftsinntekter og lavere skatt.

– Alle forretningsområder leverte bra i 2012, og vi er godt fornøyde med årsresultatet. Det meste av overskuddet brukes fortsatt til å styrke bankens kjernekapitaldekning i tråd med myndighetenes kommende kapitalkrav. Nye reguleringer fra europeiske og norske myndigheter vil føre til at bankene må øke marginene ytterligere i år, og til at lån sannsynligvis blir dyrere for både bedrifter og forbrukere, sier konsernsjef Rune Bjerke. 

Ren kjernekapitaldekning var 10,7 prosent ved utgangen av 2012 (etter Basel II med overgangsregler). Det er en økning fra 9,4 prosent ved utgangen av 2011. Styret foreslår et utbytte på 2,10 kroner per aksje for 2012, som tilsvarer ca. 25 prosent av resultat per aksje.

Redusert utlånsvekst og lavere nedskrivninger
Utlånsveksten var relativt høy i andre halvdel av 2011, men ble redusert gjennom 2012. I kroner økte innskuddene betydelig mer enn utlånene fra 2011 til 2012, og det ga en markert økning i innskudds-dekningen fra 57,8 prosent ved utgangen av 2011 til 62,5 prosent ved utgangen av 2012.

DNBs nedskrivninger på utlån og garantier ble redusert med 265 millioner kroner fra 2011. Totale nedskrivninger på 3 179 millioner kroner er innenfor nivåene som ble varslet gjennom 2012. Det var økte nedskrivninger innen shipping, mens det var vesentlig lavere nedskrivninger i Baltikum og Polen.

– I tillegg til gode resultater er vi fornøyde med at DNB fortsetter å styrke sitt omdømme. Ipsos MMIs liste over norske bedrifters omdømme viser at vi har den beste plasseringen blant bankene. Både godt omdømme og fornøyde kunder er forutsetninger for lønnsom vekst i DNB, sier Bjerke.

DNBs fjerde kvartal
DNBs resultat i fjerde kvartal 2012 var 3 810 millioner kroner, en reduksjon på 279 millioner eller 6,8 prosent fra fjerde kvartal 2011. Korrigert for basisswapper (derivatkontrakter hvor akkumulert resultateffekt over løpetiden er null) økte resultatet med 1 042 millioner kroner eller ca. 40 prosent.

Utlånsvolumet økte i gjennomsnitt med 3,4 prosent fra fjerde kvartal 2011, men veksten ble redusert de siste kvartalene, og utlånene gikk ned med 0,4 prosent fra tredje til fjerde kvartal 2012.

Nedskrivninger på utlån og garantier var 1 190 millioner kroner, en økning fra både fjerde kvartal 2011 og tredje kvartal 2012. Årsaken var i første rekke økte nedskrivninger innen shipping som følge av svekkede konjunkturer.

Utsiktene fremover
– Til tross for svakere vekst internasjonalt tror vi at den norske økonomien vil vise en fortsatt sterk utvikling. Vi tror det fortsatt vil være vekst i boliglån, men kommende endringer i kapitalkrav medfører en del usikkerhet. På bedriftssiden vil vi prioritere små og mellomstore bedrifter, og vi fortsetter satsingen vår på energi, offshore og telekom, sier Bjerke.

DNB vil fortsette å bygge opp kapital, og soliditeten vil styrkes ytterligere. Det ventes fortsatt god porteføljekvalitet, med nedskrivninger på utlån omtrent på nivå med 2012.

Nøkkeltall for fjerde kvartal 2012
  • Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 5,7 milliarder kroner (6,8)
  • Resultatet var 3,8 milliarder kroner (4,1)
  • Resultat per aksje ble 2,34 kroner (2,51)
  • Egenkapitalavkastningen ble 12,0 prosent (13,8)
  • Ordinær kostnadsgrad var 47,5 prosent (42,0)
Sammenlignbare tall for fjerde kvartal 2011 i parentes.

Nøkkeltall for 2012
  • Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 20,8 milliarder kroner (21,8)
  • Resultatet var 13,7 milliarder kroner (13,0)
  • Resultat per aksje ble 8,39 kroner (7,98) 
  • Egenkapitalavkastningen ble 11,2 prosent (11,4)
  • Ordinær kostnadsgrad var 49,5 prosent (47,1)
Sammenlignbare tall for 2011 i parentes.
Kontaktpersoner
Thomas Midteide
Konserndirektør Kommunikasjon
Mobil 96 23 20 17