Resultatfremleggelse 1. kvartal 2013

Resultatfremleggelsen


» Agenda for resultatfremleggelsen

» Se resultatfremleggelsen på web-TV

Lavere nedskrivninger og økt resultat

Konsernsjef Rune Bjerke og konserndirektør (CFO) Bjørn Erik Næss i DNB.

Konsernsjef Rune Bjerke og konserndirektør (CFO) Bjørn Erik Næss i DNB. (Foto: Stig B. Fiksdal)

DNBs resultat i første kvartal var 3 181 millioner kroner, opp fra 1 794 millioner i første kvartal 2012. Hovedårsaken til økningen er en mindre negativ effekt av basisswapper i dette kvartalet enn i første kvartal i fjor.

– Vi har god samlet fremgang, og resultatet fra den underliggende driften er omtrent på nivå med fjoråret. Men kvartalet påvirkes også av svakere utvikling i mange av DNBs internasjonale markeder. Både internasjonalt og blant de største bedriftskundene våre opplever vi noe lavere etterspørsel, sier konsernsjef Rune Bjerke.

DNB har fortsatt god vekst i boliglån, som i gjennomsnitt økte med 8,3 prosent sammenlignet med første kvartal 2012. Totale utlån økte i gjennomsnitt med 1,8 prosent fra første kvartal 2012, men viste en liten nedgang fra fjerde kvartal. Innskuddsvolumene økte i gjennomsnitt med hele 14,3 prosent fra første kvartal 2012.

Utlånsmarginene økte, mens innskuddsmarginene ble redusert. Volumvektede marginer økte med 0,04 prosentpoeng fra første kvartal 2012.

I første kvartal i 2012 trakk effektene av basisswapper (markedsverdivurdering av derivatkontrakter) DNBs resultat vesentlig ned. I årets første kvartal er ikke effekten like stor. Selv om disse effektene svinger mye fra kvartal til kvartal, vil effekten over tid være null.

Lavere nedskrivninger
Samlede nedskrivninger på utlån og garantier var 737 millioner kroner, en reduksjon på 452 millioner fra fjerde kvartal 2012 og 46 millioner fra første kvartal 2012.

– Den norske økonomien er fortsatt solid og bidrar til lave nedskrivninger for DNB. Innen shipping opplever vi noe økning i nedskrivningene på grunn av krevende markeder, men nedskrivningene er fortsatt innenfor varslet nivå, sier Bjerke.

Ren kjernekapitaldekning utgjorde 10,6 prosent, mens samlet kapitaldekning utgjorde 12,1 prosent, begge inkludert 50 prosent av delårsresultatet.

Reduserte kostnader
- Vi jobber kontinuerlig med å effektivisere driften. Vi er inne i en krevende periode hvor vi både reduserer antall medarbeidere og kutter andre kostnader. I tillegg holder vi igjen utbytte og øker marginene overfor både bedrifter og husholdninger. Dette er helt nødvendig for å nå de kapitalkravene vi møter i årene som kommer, sier Bjerke.

Driftskostnadene, fratrukket kostnader utenom kjernevirksomheten og engangseffekter, ble redusert med 1,1 prosent fra første kvartal 2012, og konsernet lå dermed foran målet om flate ordinære driftskostnader i perioden frem til 2015.

DNB ble i første kvartal dømt i Høyesterett i en sak om lånefinansierte strukturerte produkter. I den forbindelse ble det avsatt og kostnadsført 450 millioner kroner til inndekning av kompensasjoner til kunder. 
 
Nøkkeltall for først kvartal 2013
• Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 5,1 milliarder kroner (3,2)
• Resultatet var 3,2 milliarder kroner (1,8)
• Resultat per aksje ble 1,96 kroner (1,10)
• Egenkapitalavkastningen ble 10,0 prosent (6,3)
• Ordinær kostnadsgrad var 52,0 prosent (61,2)

Sammenlignbare tall for første kvartal 2012 i parentes.
Kontaktpersoner
Thomas Midteide
Konserndirektør Kommunikasjon
Mobil 96 23 20 17