Resultatfremleggelse 2. kvartal 2013

Resultatfremleggelsen


» Agenda for resultatfremleggelsen

» Se resultatfremleggelsen på web-TV

Godt resultat styrker kjernekapitalen

Konsernsjef Rune Bjerke i DNB.

Konsernsjef Rune Bjerke i DNB legger frem Q2-resultatet. (Foto: Stig B. Fiksdal)

DNBs resultat i andre kvartal var 3 798 millioner kroner, en reduksjon på 816 millioner fra andre kvartal 2012. Banken fortsatte å styrke sin kjernekapital og soliditet.

– DNB hadde god vekst i det underliggende resultatet, til tross for at utlånsveksten var noe redusert. Den svakere utlånsveksten skyldes delvis svekket markedsutvikling og delvis at flere av våre store kunder bruker obligasjonsmarkedet til finansiering. Det var fortsatt god etterspørsel etter boliglån, med en gjennomsnittlig vekst på 7,0 prosent fra andre kvartal i fjor, sier konsernsjef Rune Bjerke.

For å styrke soliditeten og innfri nåværende og fremtidige kapitalkrav har DNB økt utlånsrentene.

Dette bidro til at netto renteinntekter økte med 846 millioner kroner i kvartalet. DNB fikk nye kapitalkrav fra myndighetene som skulle oppfylles per 1. juli, og har også fått beskjed om at det er behov for en betydelig økning i kjernekapitalen fremover for å møte de nye reguleringene. DNB har allerede bygget 53 milliarder kroner i kapital de siste fem årene for å innfri eksisterende kapitalkrav.

– Noen hevder at norske banker ennå ikke har fått kapitalkrevende reguleringer. Det er feil. Vi har fått en skriftlig marsjordre fra myndighetene om å bygge vesentlig mer kapital gjennom 2013 og å gi dette arbeidet aller høyeste prioritet. De siste 12 månedene har banken økt kjernekapitalen med ca. 11 milliarder kroner, eller over 200 millioner hver uke. Denne kapitaloppbyggingen gir en mer solid bank, men økte kapitalkrav medfører en kostnad for både ansatte, eiere og kunder, sier Bjerke.

Økte inntekter, men redusert egenkapitalavkastning
Til tross for økte inntekter reduseres DNBs egenkapitalavkastning. Dette skyldes høyere kapital å forrente og at den økte kjernekapitalen må plasseres i sentralbanker til lav rente.

Egenkapital­avkastningen var 11,6 prosent, ned fra 15,9 prosent i andre kvartal 2012. Korrigert for basisswapper ble avkastningen redusert fra 13,3 til 11,8 prosent.

Samlede nedskrivninger på utlån og garantier var 937 millioner kroner, en økning på 252 millioner fra andre kvartal 2012 og 199 millioner fra første kvartal 2013.

– Den norske økonomien er fortsatt solid, men de økte nedskrivningene kommer innen flere segmenter. Det kan tyde på en viss svekkelse i norske økonomi. Nedskrivningene innen shipping var fortsatt relativt høye i forhold til bankens øvrige segmenter, men markert lavere enn i de siste kvartalene. Vi mener fortsatt at nedskrivningene i 2013 vil ligge innenfor det nivået vi har varslet, det vil si 3-4 milliarder kroner, sier Bjerke.

Ren kjernekapitaldekning utgjorde 10,8 prosent, mens samlet kapitaldekning utgjorde 12,4 prosent, begge inkludert 50 prosent av delårsresultatet.

Bemanningen redusert med 1 000 årsverk
Siden andre kvartal 2012 er bemanningen i DNB redusert med over 1 000 årsverk. Dette er et viktig bidrag for å redusere kostnader og innfri kapitalkravene gjennom et styrket resultat.

Bemannings-reduksjonene vil fortsette som planlagt, med et mål om å redusere med ytterligere 500 årsverk innen 2015. I andre kvartal ble det gjort avsetninger til restrukturering knyttet til medarbeidere på 459 millioner kroner. Totale restruktureringskostnader utgjorde 569 millioner kroner i kvartalet.

Driftskostnadene økte med 558 millioner kroner fra andre kvartal 2012. Fratrukket restrukturerings­kostnader og andre engangseffekter viste kostnadene en reduksjon på 71 millioner kroner eller 1,4 prosent.

Nøkkeltall for andre kvartal 2013
• Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 6,1 milliarder kroner (6,7)
• Resultatet var 3,8 milliarder kroner (4,6)
• Resultat per aksje ble 2,33 kroner (2,84)
• Egenkapitalavkastningen ble 11,6 prosent (15,9)
• Ordinær kostnadsgrad var 48,0 prosent (43,1)

Sammenlignbare tall for andre kvartal 2012 i parentes.
Bildearkiv på flickr
Flickr-logoNedlastbare bilder av ledelse, styremedlemmer og ledende ansatte finner du i bildearkivet vårt.

DNBs bildearkiv på flickr