Resultatfremleggelse 3. kvartal 2013

Resultatfremleggelsen


» Agenda for resultatfremleggelsen

» Se resultatfremleggelsen på web-TV

Godt resultat styrker kjernekapitalen

Konsernsjef Rune Bjerke i DNB.

Konsernsjef Rune Bjerke i DNB (Foto: Stig B. Fiksdal)

DNBs resultat i tredje kvartal var 4 881 millioner kroner, en økning på 1 341 millioner fra tredje kvartal 2012. Resultatøkningen bidrar til å øke kjernekapitalen for å møte kravene fra myndighetene.

– Utlånsvolumet var tilnærmet uendret i kvartalet på grunn av lavere fart i norsk økonomi. DNB hadde likevel god vekst i det underliggende resultatet og økte marginene på utlån. Økte marginer er helt nødvendig for å nå myndighetenes krav til de norske bankene. DNB må øke lønnsomheten ytterligere de neste årene for å komme i mål med myndighetskravene som ligger på bordet nå, sier konsernsjef Rune Bjerke.
Det siste året har DNB økt kjernekapitalen med rundt 200 millioner kroner hver uke for å tilfredsstille myndighetenes krav. Ren kjernekapitaldekning etter overgangsreglene økte fra 10,0 prosent i tredje kvartal 2012 til 11,0 prosent inkludert 50 prosent av resultatet.
Renteøkningen som ble gjennomført i første halvår, bidro til at netto renteinntekter økte med
15,9 prosent og utlånsmarginene med 0,41 prosentpoeng fra tredje kvartal 2012.

Lavere nedskrivninger
Nedskrivninger på utlån og garantier var 475 millioner kroner, som var litt lavere enn i tredje kvartal 2012 og nærmere en halvering fra andre kvartal 2013. En viktig årsak var bedrede fraktrater innen shipping.

Flate nominelle kostnader
– I tillegg til at nedskrivningene var lave dette kvartalet klarte vi å nå målet om flate løpende nominelle kostnader. Restruktureringstiltakene våre har begynt å virke, og vi har redusert antall filialer og samlet produksjonsvirksomheten vår til færre geografiske steder. Siden tredje kvartal 2012 er antall årsverk i gjennomsnitt redusert med 1 049, sier Bjerke.
Driftskostnadene økte med 78 millioner kroner eller 1,5 prosent fra tredje kvartal 2012. Fratrukket engangskostnader, blant annet til omstilling av virksomheten, var det en reduksjon i kostnadene på 17 millioner kroner eller 0,3 prosent.
 
Myk landing for norsk økonomi
– Vi ser tegn til at norsk økonomi bremser litt opp etter flere år med god vekst. Utviklingen varierer imidlertid fra bransje til bransje. I oljeleverandørnæringen og bygg og anlegg var veksten avtagende, mens eksport og hjemmemarkedsindustrien fikk et lite løft. For tjenester rettet mot husholdningene ser det ut til at veksten har stoppet opp. Vi tror likevel at Norge vil oppleve en myk landing, med en vekst i Fastlands-Norges BNP på ca. 2 prosent de neste årene og noe økning i arbeidsledigheten, sier Bjerke.
Det ventes en moderat utvikling i nedskrivninger på utlån resten av året, slik at de samlede nedskrivningene for 2013 kan bli i nedre del av intervallet 3 til 4 milliarder kroner.
 
Nøkkeltall for tredje kvartal 2013
• Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 6,8 milliarder kroner (5,3)
• Resultatet var 4,9 milliarder kroner (3,5)
• Resultat per aksje ble 3,00 kroner (2,17)
• Egenkapitalavkastningen ble 14,4 prosent (11,9)
• Ordinær kostnadsgrad var 43,4 prosent (48,4)

Sammenlignbare tall for tredje kvartal 2012 i parentes.
Bildearkiv på flickr
Flickr-logoNedlastbare bilder av ledelse, styremedlemmer og ledende ansatte finner du i bildearkivet vårt.

DNBs bildearkiv på flickr