Resultatfremleggelse 4. kvartal 2013

Resultatfremleggelsen


» Agenda for resultatfremleggelsen

» Se resultatfremleggelsen på web-TV

Resultatfremgang bidrar til nødvendig kapitaloppbygging

DNBs resultat i 2013 var 17 526 millioner kroner, en økning på 3 734 millioner fra 2012. Det gode resultatet bidro til at konsernets kjernekapitaldekning etter overgangsreglene økte fra 10,7 prosent ved utgangen av 2012 til 11,8 prosent ved utgangen av 2013. Økte renteinntekter, lave utlånstap og god kostnadsstyring er hovedårsakene til den positive resultatutviklingen.

Forside 4q-rapport– Vi er godt fornøyde med resultatene vi klarte å skape i 2013. Alle forretningsområdene leverte resultatfremgang, samtidig som vi klarte å redusere driftskostnadene eksklusiv engangseffekter. Bankene fikk en rekke nye krav til økt egenkapital i løpet av året, og fjorårets resultat bidrar dermed til en helt nødvendig økning av bankens kjernekapital. DNB er godt kapitalisert, men vi må fortsette å bygge ytterligere kapital organisk for å møte myndighetenes krav, sier konsernsjef Rune Bjerke.

DNB har økt den rene kjernekapitalen med 12,4 milliarder kroner de siste tolv månedene. Frem mot 2016 må denne økes ytterligere med over 40 milliarder kroner.

Lavere utlånsvekst og økning i andre driftsinntekter
Korrigert for valutakursutviklingen økte de friske utlånene fra DNB i gjennomsnitt med 11,6 milliarder kroner fra 2012. Tapene på utlån var svært lave og ble redusert med ca. 1 milliard kroner fra 2012 til 2013.

Andre driftsinntekter var 1 926 millioner kroner høyere enn i 2012. Den viktigste årsaken til veksten var verdistigning på DNBs eierandel i Nets og gode resultater i forsikringsvirksomheten.
 
– Det ble lagt ned et sterkt arbeid i hele banken for å skape gode opplevelser for både kunder og ansatte i 2013. Året var preget av omfattende organisatoriske endringer internt, nye krav fra myndigheter og tøff konkurranse i markedet. Fortsatt er DNB en av de best likte bankene, og vår ferske medarbeiderundersøkelse viser at de ansatte trives godt og er engasjerte. Jeg er utrolig stolt over innsatsen som ligger bak resultatene i det året vi har lagt bak oss, sier Bjerke.

Fortsatt fremgang i fjerde kvartal
DNBs resultat i fjerde kvartal 2013 var 5 665 millioner kroner, en økning på 1 822 millioner fra fjerde kvartal 2012. Resultatfremgangen skyldes i hovedsak økte netto renteinntekter og lave tap på utlån.

Sett bort fra engangseffekter ble ordinære driftskostnader redusert med 1,1 prosent fra fjerde kvartal 2012.

Utsiktene fremover
– Mens verdensøkonomien ser ut til å være i sakte bedring, er det flere signaler som tilsier en noe lavere veksttakt i den norske økonomien. Aktiviteten i økonomien er fortsatt høy, og svakere krone gir ny fremtidstro for en hardt prøvet eksportindustri. Likevel er tendensen at etterspørselen etter kapital er noe lavere enn i fjor og at vi derfor kan fortsette både å låne ut til gode prosjekter i næringslivet og å bygge opp tilstrekkelig kapital for å nå nye krav, sier Bjerke.

– De betydelige forskjellene i bankregelverket mellom de skandinaviske landene medfører imidlertid at konkurrenter som ikke er underlagt de samme norske kapitalkravene, kan øke sine markedsandeler på bekostning av de norske bankene. Det gjelder utenlandske banker, men også statlige norske tilbydere av boliglån. Vi er derfor glade for Regjeringens signaler om at arbeidet med å harmonisere regelverket på tvers av de skandinaviske landene har høy prioritet, sier konsernsjefen.

DNB venter fortsatt lave tap på utlån i 2014 med mellom 2 og 3 milliarder kroner i individuelle nedskrivninger.

Nøkkeltall for fjerde kvartal 2013
• Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 6,8 milliarder kroner (5,7)
• Resultatet var 5,7 milliarder kroner (3,8)
• Resultat per aksje ble 3,48 kroner (2,36)
• Egenkapitalavkastningen ble 16,2 prosent (12,3)
• Ordinær kostnadsgrad var 40,4 prosent (47,1)

Sammenlignbare tall for fjerde kvartal 2012 i parentes.

 
Nøkkeltall for året 2013
• Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 24,7 milliarder kroner (21,0)
• Resultatet var 17,5 milliarder kroner (13,8)
• Ren kjernekapitaldekning ble 11,8 prosent (10,7)
• Resultat per aksje ble 10,76 kroner (8,48)
• Egenkapitalavkastningen ble 13,2 prosent (11,7)
• Ordinær kostnadsgrad var 45,7 prosent (49,1)
• Foreslått utbytte er 2,70 kroner per aksje (2,10)

Sammenlignbare tall for 2012 i parentes.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. 
Bildearkiv på flickr
Flickr-logoNedlastbare bilder av ledelse, styremedlemmer og ledende ansatte finner du i bildearkivet vårt.

DNBs bildearkiv på flickr