Resultatfremleggelse 2. kvartal 2014

Resultatfremleggelsen


» Agenda for resultatfremleggelsen

» Se resultatfremleggelsen på web-TV

Godt resultat styrker DNBs soliditet

DNBs resultat i andre kvartal var 4 654 millioner kroner, en økning på 856 millioner fra andre kvartal 2013. Resultatet bidrar til å øke bankens egenkapital i tråd med myndighetenes krav, og DNB er nå blant verdens mest solide banker.

Forside DNBs 2. kvartals rapport 2014– DNBs gode resultat i andre kvartal gjør at vi er i rute med kapitalkravene til bankene. Resultat­forbedringen i forhold til andre kvartal i fjor kommer av at utlånsvolumene økte, utlånsmarginene ble styrket, omstillingskostnadene ble redusert, og nedskrivningene var lavere, sier konsernsjef Rune Bjerke.

Økte utlån gir økte renteinntekter
Netto renteinntekter økte med 387 millioner kroner fra andre kvartal 2013. Nedskrivninger på utlån og garantier var 554 millioner kroner i kvartalet, en vesentlig reduksjon fra 937 millioner kroner i andre kvartal 2013, men høyere enn i de to foregående kvartalene. Det var primært reduserte nedskrivninger på lån til storkunder og internasjonal virksomhet som var årsaken til reduksjonen fra andre kvartal 2013. Økningen i forhold til første kvartal 2014 skyldtes lavere tilbakeføringer på både tidligere individuelle tap og gruppenedskrivninger. Nye tap fortsatte å utvikle seg positivt.

DNBs rene kjernekapitaldekning ved utgangen av kvartalet er på 12,1 prosent, inkludert 50 prosent av overskuddet for kvartalet. Hvis DNB kunne rapportert etter svenske myndigheters regler, ville konsernet kunnet vise til en ren kjernekapitaldekning på hele 17,3 prosent.

– DNB er nå blant de aller mest solide bankene i verden. Det gir en viktig trygghet for både kunder, ansatte og eiere. DNB ble også i løpet av kvartalet klassifisert som systemviktig bank av myndighetene, noe som understreker hvor viktig det er at vi er til stede for mennesker, bedrifter og lokalsamfunn landet rundt. Samtidig følger det med et krav om ytterligere egenkapital for systemviktige banker. Det betyr at vi fortsatt må øke egenkapitalen betydelig før vi er i mål, sier Bjerke.

Lavere utlånsmargin enn forrige kvartal
Gjennomsnittlig utlånsmargin ble redusert fra 2,42 prosent i første kvartal i år til 2,39 prosent i andre kvartal. Samtidig gikk innskuddsmarginene noe opp, fra -0,29 prosent til -0,27 prosent. Driftskostnadene ble redusert med 7,6 prosent fra samme kvartal i fjor, hovedsakelig på grunn av fjorårets restrukturerings­kostnader, og kostnadsgraden endte på 43,8 prosent, som er godt under målet på 45 prosent.

– Det er et positivt tegn at bankens utlån øker, særlig gjelder dette til små og mellomstore bedrifter. Det kan bety at den konjunkturnedgangen norsk økonomi har vært inne i det siste året, er mer moderat enn mange fryktet. Petroleumsinvesteringene vil trolig falle litt i tiden fremover, men vil fremdeles være høye. Den senere tids økning i boligprisene, sammen med fortsatt inntektsvekst i husholdningene og lave realrenter, vil imidlertid bidra til at boliginvesteringene trolig snur til ny oppgang. Den høye investerings­veksten i offentlig forvaltning bidrar også til at fastlandsinvesteringene kan snu til ny vekst neste år, sier Bjerke.

Nøkkeltall for andre kvartal 2014
  • Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 6,7 milliarder kroner (6,1)
  • Resultatet var 4,7 milliarder kroner (3,8)
  • Resultat per aksje ble 2,86 kroner (2,33)
  • Egenkapitalavkastningen ble 12,7 prosent (11,6)
  • Ordinær kostnadsgrad var 43,8 prosent (48,0)
Sammenlignbare tall for andre kvartal 2013 i parentes.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Kontaktperson:
Thomas Midteide, konserndirektør Kommunikasjon, mobil 96 23 20 17


Bildearkiv på flickr
Flickr-logoNedlastbare bilder av ledelse, styremedlemmer og ledende ansatte finner du i bildearkivet vårt.

DNBs bildearkiv på flickr