Resultat for 1. kvartal 2015

Resultatfremleggelsen


» Agenda for resultatfremleggelsen

» Se resultatfremleggelsen på web-TV

Robust norsk økonomi til tross for oljeprisfall

DNBs resultat for første kvartal 2015 var 6 533 millioner kroner, en økning på 1 054 millioner fra 2014. Mye av denne økningen skyldes valutakurseffekter og en positiv utvikling i bankens basisswapper. Lave tap på utlån bidro også til det gode resultatet.

Forside kvartalsrapport 1q 2015 for DNB– Vi gikk inn i 2015 med mange spådommer om et brått fall i aktiviteten i norsk økonomi. For oss som har fingeren på pulsen til hver tredje norske bedrift, er det tydelig at det fortsatt er god fart i økonomien, selv om bedrifter knyttet til oljesektoren har tøffe dager, sier konsernsjef Rune Bjerke.

Fra sparekonto til forvaltning
DNB opplever for tiden svært stor interesse for langsiktig sparing og forvaltning blant kundene. Hittil i år har banken hjulpet 40 000 kunder i gang med langsiktig sparing i fond eller pensjonssparing. Det er en økning på 150 prosent fra i fjor.

– Det lave rentenivået har ført til at nordmenn begynner å ta mer aktivt grep om sin egen sparing. Det er veldig positivt. Pensjonsreformen legger et mye større ansvar på hver enkelt av oss når det gjelder forvaltningen av våre egne pensjonsmidler og behovet for å spare selv, sier Bjerke.

Første kvartal 2015 ble også det første kvartalet der DNBs mobilbank overtok nettbankens plass som Norges største banktjeneste. I løpet av årets tre første måneder ble mobilbanken brukt over 34 millioner ganger. Også tjenester som tidligere var knyttet til fysisk oppmøte i en filial, skjer i økende grad digitalt. Antallet digitale lånesøknader økte for eksempel med 70 prosent i kvartalet, mens over 86 prosent av spareavtalene ble inngått digitalt.

Solid portefølje med lavere mislighold
DNBs utlån økte med 8,6 prosent og innskuddsvolumene med 7,0 prosent fra første kvartal 2014 til 2015. Valutakurseffekter bidro til den sterke volumveksten. Utlånsmarginene gikk noe ned i kvartalet, mens innskuddsmarginene gikk noe opp. Kostnadsgraden endte på 37 prosent. Samlede nedskrivninger på utlån og garantier var på 575 millioner kroner. Det var en reduksjon fra 821 millioner kroner i fjerde kvartal 2014, men en økning sammenlignet med første kvartal i fjor. Misligholdte og tapsutsatte engasjementer ble redusert med 2,6 milliarder kroner fra første kvartal 2014 og utgjorde 13,9 milliarder.

Omstilling krever mot
Konjunkturomslaget i norsk økonomi og oljeprisfallet har så langt bare i beskjeden grad slått ut i arbeidsmarkedet. Fallet i oljeprisen og utsikter til enda lavere renter har ført til en markert kronesvekkelse og dermed bedring av konkurranseevnen. I tillegg vil lavere lønnsvekst stimulere konkurranseutsatte fastlandsnæringer, som også vil nyte godt av en viss økning i utenlandsk etterspørsel.

– Vi ser fortsatt mange muligheter i det norske markedet, og behovet for omstilling og nytenking i mange sektorer skaper ny dynamikk. DNB heier på alle som går med en drøm om å starte for seg selv, og ifølge en rapport vi nylig ga ut, er det én million slike drømmer. Kanskje er en av dem den nye Snapchat eller Alibaba? Uansett skal vi være til stede og gi gode råd til gündere som ønsker å satse, over hele Norge, avslutter Bjerke.

Finansielle nøkkeltall for første kvartal 2015
  • Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 9,3 milliarder kroner (7,4)
  • Resultatet var 6,5 milliarder kroner (5,5)
  • Resultat per aksje ble 4,01 kroner (3,37)
  • Egenkapitalavkastningen ble 16,1 prosent (15,4)
  • Ordinær kostnadsgrad var 37,0 prosent (41,3)
Sammenlignbare tall for 2014 i parentes. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Kontaktperson:
Thomas Midteide, konserndirektør Kommunikasjon, mobil +47 96 23 20 17

Detaljer om DNBs resultater finner du på www.dnb.no/investor-relations
Bildearkiv på flickr
Flickr-logoNedlastbare bilder av ledelse, styremedlemmer og ledende ansatte finner du i bildearkivet vårt.

DNBs bildearkiv på flickr