Resultat for 2. kvartal 2015

Resultatfremleggelsen

» Agenda for resultatfremleggelsen

» Se resultatfremleggelsen på web-TV

Sterkt kvartal for DNB

DNBs resultat for andre kvartal 2015 var 5 062 millioner kroner, en økning på 508 millioner fra 2014. Volumvekst, bedrede innskuddsmarginer og økte provisjonsinntekter bidro til det gode resultatet.

Forside kvartalsrapport 2q 2015 for DNB – Vi er veldig godt fornøyde med resultatet for kvartalet. Vi har en robust portefølje og lave nedskrivninger på utlån, og tapsutsatte engasjementer viser nedgang. I tillegg lykkes vi med å øke inntektene fra andre produkter enn utlån, for eksempel eiendomsmegling og rente- og valutasikring. Vi ser at kundene setter pris på DNB som totalleverandør av finansielle tjenester, sier konsernsjef Rune Bjerke.

DNB gjør hverdagen enklere
DNB lanserte i begynnelsen av juni mobilappen Vipps, som er en enkel måte å overføre penger mellom privatpersoner på. Mottagelsen viser at dette er noe kundene har ventet på. Etter bare fem uker er appen lastet ned over 390 000 ganger, og mer enn 285 000 har tatt den i bruk.

– Vipps har blitt en suksess. Responsen fra kundene har vært overveldende, og vi tror dette vil gi oss
en enda sterkere posisjon innen betalingsformidling. DNB ligger i front når det gjelder den digitale utviklingen, og vi opplever at kundene faktisk ligger enda ett skritt foran. Det er spennende og utfordrer oss til hele tiden å tenke nytt, sier Bjerke.

Solid portefølje med lavere mislighold
DNBs utlån økte med 9,6 prosent, og innskuddsvolumene økte med 7,3 prosent fra andre kvartal 2014. Valutakurseffekter bidro til den sterke volumveksten. Utlånsmarginene gikk noe ned i kvartalet, mens innskuddsmarginene gikk opp. Kostnadsgraden endte på 42,8 prosent. Samlede nedskrivninger på utlån og garantier var 667 millioner kroner, en økning på 113 millioner fra andre kvartal 2014.

– Vi har tidligere anslått at nedskrivninger på utlån vil ligge mellom 3 og 4 milliarder kroner i 2015. Det
er nok litt høyt. Basert på første halvår, og det vi vet nå, forventer vi nedskrivninger på i underkant av
3 milliarder kroner, sier Bjerke.

Misligholdte og tapsutsatte engasjementer ble redusert med 3,0 milliarder kroner fra andre kvartal 2014 og utgjorde 13,1 milliarder ved utgangen av kvartalet. DNB Markets hadde et veldig godt kvartal og bidro sterkt sammen med DNB Eiendom til at veksten i provisjoner var på 14,5 prosent*. DNB Eiendom befestet sin posisjon som Norges største eiendomsmegler i kvartalet. Også DNB Liv leverte et godt resultat.

Norsk økonomi har "støtdempere"
Veksten i verdensøkonomien er fortsatt moderat, og norsk økonomi ser ut til å gå inn i en periode med vesentlig lavere vekst enn de siste 6-7 årene.

– Norsk økonomi har viktige støtdempere som likevel gjør at landingen blir myk. Rentekutt bidrar til å støtte opp under husholdningenes kjøpekraft og til å holde kronen svak. En svak krone betyr høyere lønnsomhet og bedret konkurranseevne for eksportørene, som i tillegg opplever et oppsving i etterspørselen fra utlandet, sier Bjerke.
 
Finansielle nøkkeltall for andre kvartal 2015

• Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 7,4 milliarder kroner (6,7)
• Resultatet var 5,1 milliarder kroner (4,6)
• Resultat per aksje ble 3,04 kroner (2,80)
• Egenkapitalavkastningen ble 12,1 prosent (12,4)
• Ordinær kostnadsgrad var 42,8 prosent (43,8)
• Ren kjernekapitaldekning (i henhold til overgangsregler) var 13,0 prosent (12,1)

Sammenlignbare tall for 2014 i parentes. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

* Tallet er justert for inntekter fra virksomhet under avvikling innen offentlig marked livsforsikring

Kontaktperson:
Thomas Midteide, konserndirektør Kommunikasjon, mobil +47 96 23 20 17 

Mer om DNBs resultater finner du på www.dnb.no/investor-relations
Bildearkiv på flickr
Flickr-logoNedlastbare bilder av ledelse, styremedlemmer og ledende ansatte finner du i bildearkivet vårt.

DNBs bildearkiv på flickr