Resultatfremleggelsen

» Agenda for resultatfremleggelsen

» Se resultatfremleggelsen på web-TV

Godt resultat styrker kapitaldekningen betydelig

DNBs resultat for 2015 var 24 762 millioner kroner, en økning på 4 145 millioner fra 2014. Noe av denne økningen skyldes effekten av basisswapper, mens økte inntekter og reduserte kostnader også bidrar til det gode resultatet. DNBs rene kjernekapital økte med 20,9 milliarder i fjor og gjør banken enda mer solid i møte med usikre tider.

Forside kvartalsrapport 4q 2015 for DNB – Dette er et sterkt resultat for DNB. Resultatet viser at deler av norsk næringsliv fortsatt vokser til tross for det kraftige oljeprisfallet. Det viser også at vi er en attraktiv bank for norske personkunder. Vi fikk over 170 000 nye boliglånsavtaler i 2015, og det er en god vekst mot året før. Totalt sett er vi godt fornøyde med avkastning og kostnadsutvikling, sier konsernsjef Rune Bjerke.

Kjernekapitalen nærmer seg målet
Det meste av årsresultatet holdes igjen for å nå myndighetenes kapitalkrav. Ren kjernekapitaldekning etter overgangsreglene økte fra 12,7 til 14,4 prosent fra 2014 til 2015.

Et godt resultat, en rekke kapitaleffektiviseringstiltak og salg av enkelte lån og eiendom bidro til økningen i kjernekapital. DNB er allerede en av verdens mest solide banker, men vi vil fortsette å bygge kapital gjennom organisk vekst til kapitalkravene er nådd, sier Bjerke.

Nedskrivninger på utlån og garantier økte med 631 millioner kroner i 2015 sammenlignet med 2014. Økningen kom i hovedsak innen shipping- og offshoresegmentene, mens personkundesegmentet bidro til en betydelig reduksjon på grunn av salg av overvåkningsporteføljer til Lindorff i høst.

Netto renteinntekter økte gjennom 2015 på grunn av økte volumer og økte innskuddsmarginer. Utlånsmarginene ble redusert med 0,18 prosentpoeng, og innskuddsmarginene økte med 0,23 prosentpoeng sammenlignet med 2014. Netto renteinntekter økte med 8,8 prosent fra 2014. En svekkelse av den norske kronen påvirket inntektene positivt og kostnadene negativt.

Vekst i fjerde kvartal
DNBs resultat var 6 804 millioner kroner i fjerde kvartal 2015, en økning på 1 839 millioner fra fjerde kvartal 2014. Korrigert for basisswapper økte resultatet med 2 213 millioner kroner.

DNB vokste på både innskudd og utlån gjennom kvartalet. Justert for valutakurseffekter økte innskuddsvolumene med 3,2 prosent og utlånsvolumene med 2,8 prosent. De økte volumene og bedrede innskuddsmarginer bidro til en økning i netto renteinntekter på 4,2 prosent fra fjerde kvartal 2014. Utlånstapene ble noe høyere i kvartalet. Dette ble motvirket av lavere skatt.

Venter fortsatt vekst i 2016
Til tross for krevende tider for oljerelatert virksomhet venter vi fortsatt moderat vekst i norsk økonomi.
Likevel vil redusert oljeaktivitet redusere investeringsaktiviteten i mange fastlandsbedrifter, gjøre husholdningene mer forsiktige og bidra til et moderat lønnsoppgjør.

DNB planlegger for en utlånsvekst på mellom 2 og 3 prosent i 2016 og regner med stabile volumvektede marginer. I tillegg vil året preges av hard konkurranse om kundene og en fortsatt kraftig digitalisering av våre tjenester og produkter. Vipps fantes ikke for et år siden og har i dag 1,4 millioner nedlastinger. Det er nesten ikke til å tro og viser hvor viktig det er å være til stede på de plattformene der kundene ønsker å møte oss. Vi kommer til å fylle Vipps med mye ny funksjonalitet i år, sier Bjerke.

Finansielle nøkkeltall for fjerde kvartal 2015

  • Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 9,3 milliarder kroner (7,0)
  • Resultatet var 6,8 milliarder kroner (5,0)
  • Resultat per aksje ble 4,11 kroner (3,05)
  • Egenkapitalavkastningen ble 15,0 prosent (12,6)
  • Kostnadsgrad var 28,1 prosent (42,2)
  • Ren kjernekapitaldekning (i henhold til overgangsregler) var 14,4 prosent (12,7)
Sammenlignbare tall for 2014 i parentes.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.Kontaktperson:
Thomas Midteide, konserndirektør Kommunikasjon, mobil +47 96 23 20 17
Rune Helland, head of Investor Relations, mobil +47 977 13 250

Detaljer om DNBs resultater finner du på www.dnb.no/investor-relations
Bildearkiv på flickr
Flickr-logoNedlastbare bilder av ledelse, styremedlemmer og ledende ansatte finner du i bildearkivet vårt.

DNBs bildearkiv på flickr