Mål og tiltak

DNB jobber målrettet for å integrere samfunnsansvar i sin virksomhet. Her finner du status for de målene vi har satt oss og for tiltakene som skal hjelpe oss å nå dem.

Status per 31.12.2016
Overordnet mål er hentet fra tabellen for 2015, men oppdatert og inndelt i tråd med den oppdaterte vesentlighetsanalysen. I tillegg er delmål/resultatmål oppdatert der det er relevant.

I forbindelse med oppdatering av vesentlighetsanalysen i 2016 skal det etableres nye KPIer knyttet til de viktigste temaene. Arbeidet er planlagt å starte opp våren 2017.

Mestre kunsten å møte kunden

Overordnet mål: Sikre gode kundeopplevelser

Sikre at produkter og tjenester som tilbys av DNB samsvarer med interne og eksterne krav til kvalitet og interessentenes forventninger om åpenhet.  

Delmål/resultatmål:
Forenkle produktporteføljen i personmarkedet gjennom sanering, modernisering, samt ærlig og forståelig kundekommunikasjon.

Kommentar:
Arbeid med sanering og forenkling fortsetter.

Mål etablert: 2014
Ferdigstilles: 2017


----


Delmål/resultatmål:
KTI personmarked: 78. Omdømme score: 70.

Kommentar:
KTI for personmarked Q4 2016 var 67 poeng. Omdømme score Q4 var 64 poeng. Det er startet et arbeid med å utarbeide mer egnede måter å måle kundeopplevelser enn kun gjennom KTI og omdømmemålinger. Arbeidet er forventet å resultere i en ny KPI for 2017.

Mål etablert: 2016
Ferdigstilles: 2017

Overordnet mål: Sikre innovasjonstakt og evne til å levere på nye kundebehov

Sørge for at DNB leverer fremtidsrettede løsninger som holder følge med kundenes vaner og behov, endringer i markeds- og rammebetingelser og nye tilbud fra nye og tradisjonelle konkurrenter. Sikre at DNB drar full nytte av eksisterende og nye kundedata for å øke salg, lønnsomhet og kundetilfredshet gjennom økt relevans og personifisering.

Delmål/resultatmål:
PULS, utvikling og innovasjon. Mål 2016: 85.

Kommentar:
Medarbeiderundersøkelsen PULS, spørsmål om utvikling og innovasjon er brukt for å beskrive status for område 2016. Score Q4 2016: 84. Temaet er nytt for vesentlighetsanalysen 2016, og evnt nye KPIer skal evalueres.

Mål etablert: 2016
Ferdigstilles: 2017


-----


Gi kundene flere miljøvalg.

Kommentar:
Arbeidet med å utvikle nye klimavennlige produkter og tjenester fortsetter.

Mål etablert: 2014
Ferdigstilles: 2017

Overordnet mål: Levere etiske produkter og tjenester

Sikre at utvikling av produkter og tjenester, salg og rådgivning er etisk og i kundens interesse på både kort og lang sikt. Dette inkluderer å være åpen om betingelser og potensiell risiko, gi en beskrivelse av fordeler ved tjenesten eller produktet og levere til det beste for kunden på kort og lang sikt.

Kommentar:
Ny produkt og tjenesteinstruks er utarbeidet og skal implementeres i 2017. Ny varslingstjeneste under utvikling. Temaet er nytt for vesentlighetsanalysen 2016, og evnt nye KPIer skal evalueres.

Mål etablert: 2016
Ferdigstilles: 2017


----


Videreutvikle rutiner og praksis for å opprettholde en høy etisk standard i DNB og bekjempe og unngå korrupsjon.

Kommentar:
Score for etikk gikk sammenlignet med konkurrenter gikk ytterligere ned i 2016. Score for Q4 2016 er 58, 3 poeng, og dette er en nedgang fra fjoråret og fortsatt lavere enn konkurrentene.

Mål etablert: 2014
Ferdigstilles: 2017

Ha den riktige kompetansen

Overordnet mål: Sørge for engasjerte medarbeidere

Sikre at medarbeidere er engasjerte og motiverte i jobben og opplever at de gjennom å jobbe i DNB bidrar til noe meningsfylt.

Delmål/resultatmål:
85 poeng for 2016. Forbedre engasjementsindeksen i den årlige medarbeiderundersøkelsen. Styrket internkultur gjennom nye initiativ. Oppfølging av lederes kvartalsvise resultater på lederkommunikasjon.

Kommentar:
Resultatet for Q4 2016 var 84.

Mål etablert: 2016
Ferdigstilles: 2019

Overordnet mål: Fremme tilpasningsevne og endringskapasitet

DNB må klare å gjennomføre raske og effektive endringsprosesser. Vi trenger tilgang på kompetanse vi i dag har lite av og vi må klare å utnytte ressurser på tvers av organisatoriske enheter.

Delmål/resultatmål:
Jobbe aktivt med å tiltrekke medarbeidere fra et bredt utvalg utdannelsesinstitusjoner og fagområder. Gjennomføre halvårlig rapportering på mobilitet og turnover blant identifiserte talenter. Tilby relevante interne talentutviklingsprogrammer.

Kommentar:
Temaet er løftet opp i vesentlighetsanalysen for 2016, og evnt nye KPIer skal evalueres.

Mål etablert: 2016
Ferdigstilles: 2019

Overordnet mål:Tiltrekke og utvikle talenter

Sikre at DNB evner å tiltrekke seg den riktige kompetansen med utgangspunkt i fremtidens krav samt utvikler og beholder den kompetansen som allerede eksisterer og som vi har behov for fremover.

Delmål/resultatmål:
Være en av de to mest attraktive arbeidsgiverne i Norge for økonomistudenter og topp fem for IT-studentene på Universums målinger. Gjennomføre strukturerte prosesser for talentidentifisering i alle områder for å sikre identifisering og utvikling av talenter.

Kommentar:
Temaet er løftet opp i vesentlighetsanalysen for 2016, og evnt nye KPIer skal evalueres.

Mål etablert: 2016
Ferdigstilles: 2019

Overordnet mål: Ivareta likestilling og mangfold

Sikre at kvinner eller minoritetsgrupper ikke diskrimineres. Legge til rette for strukturer som motvirker fordommer, og gjør det lettere for alle å yte sitt beste.
Like forutsetninger for kvinner og menn. Integrering og mangfold.

Delmål/resultatmål:
Øke andelen kvinner i ledende stillinger på nivåene 1-4 til 40 prosent.

Kommentar:
Andelen kvinner i ledende stillinger på nivå 1-4 var 33% i 2016, sammenlignet med 31% i 2015.  Arbeid med å øke andelen kvinner i ledende stillinger på nivåene 1-4 fortsetter.

Mål etablert: 2014
Ferdigstilles: 2017


----


Ha strategier og tiltak for å øke mangfoldet blant medarbeidere og ledere. Spesielt i den norske delen av virksomheten da etnisk og nasjonalt mangfold internasjonalt allerede er stort. Unngå diskriminering på basis av for eksempel etnisk bakgrunn, funksjonsevne eller kjønn. Sikre gode arbeidsstandarder i alle land vi opererer i.

Delmål/resultatmål:
Tilby minimum 5-10 arbeidsutprøvingsplasser via NAV per år. Sikre at mangfolds-dimensjonene kjønn og etnisk bakgrunn vektlegges i rekrutteringsarbeidet mot studenter og i konsernets traineeprogram.

Kommentar:
I 2016 rekrutterte DNB syv nye kandidater med ulik bakgrunn og erfaring til konserntrainee-programmet.

Mål etablert: 2016
Ferdigstilles: 2019


----


Sikre gode arbeidsstandarder i alle land vi opererer i.

Delmål/resultatmål:
Gjennomføre jevnlige benchmarks og rapportering i det enkelte land vi opererer.

Mål etablert: 2016
Ferdigstilles: 2019

Bidra til sunn økonomi

Overordnet mål: Fremme nyskaping og omstilling i norsk økonomi

Bidra til å øke levedyktigheten i norsk økonomi ved blant annet å støtte gründervirksomhet og oppstartsselskaper samt bidra med kompetanse og kapital inn i eksisterende næringer for å stimulere til nye ideer.

Delmål/resultatmål:
Legge til rette for at ideer og kapital koples. Hjelpe gründere og bidra til vekst.

Kommentar:
Temaet er nytt for vesentlighetsanalysen 2016, og evnt nye KPIer skal evalueres.

Mål etablert: 2017
Ferdigstilles: 2018

Overordnet mål: Fremme økonomisk kompetanse

Bidra til at DNBs kunder og nordmenn generelt har nødvendig økonomikunnskap til å kunne ta beslutninger som er i egen interesse, og til gode for samfunnet som helhet.

Delmål/resultatmål:
Øke antallet deltakere på kurs i personlig økonomi.

Kommentar:
I 2016 er det avholdt 355 kurs innenfor digitale banktjenester.

Mål etablert: 2014
Ferdigstilles: 2017


----


Delmål/resultatmål:
Minimum 800 skoler skal ha tatt i bruk undervisningsopplegget Lærepenger.

Kommentar:
Per desember 2016 var flere enn 800 skoler registrert på lærepenger.no 1390 lærere registrerte seg i løpet av 2016.

Mål etablert: 2016
Ferdigstilles: 2016


----


Videreutvikle Lærepenger til flere målgrupper.

Delmål/resultatmål:
Gjennomføre evaluering og oppdatering av innhold, med mulighet for utvidelse av konseptet.

Mål etablert: 2017
Ferdigstilles: 2018

Overordnet mål: Integrere og fremme bærekraftshensyn i virksomheten

Sikre at DNB ivaretar bærekraftshensyn (ESG) i investerings-, kreditt- og forsikringsvirksomheten bla igjennom operasjonalisering, forvaltning og utvikling av policyer, retningslinjer og prinsipper. Bidra til å sikre levedyktigheten i norsk økonomi gjennom å tilgjengeliggjøre kapital for bærekraftig utvikling.

Overordnet mål: Kredittprosessen

Videreutvikle prosesser for å ivareta sosiale- og miljømessige hensyn i kredittprosessen.

Delmål/resultatmål:
Videreutvikle verktøyet for ivaretakelse av samfunnsansvar i kreditt slik at det fanger opp bransjespesifikke sosiale og miljømessige risikoer, gjennom å utarbeide 3-5 sektorretningslinjer.

Kommentar:
Oppdaterte konsernretningslinjer for samfunnsansvar innen kredittvirksomheten ble vedtatt av Styret i DNB i august 2016. Herunder også en sektorretningslinje for energi. Fire andre sektorretningslinjer vil besluttes / vedtas i løpet av Q1 2017. I tillegg er verktøyet for avdekking av CSR/ESG risiko er oppdatert og skal anvendes for kunder hvor CSR/ESG risiko er vurdert til å være medium til høy.

Mål etablert: 2014
Ferdigstilles: 2017


----


Delmål/resultatmål:
Gi alle relevante medarbeidere i storkunde- og bedriftsområdet opplæring i bruk av retningslinjen for samfunnsansvar i kredittvirksomheten.

Kommentar:
Utarbeidelse av et e-basert opplegg for opplæring i den nye retningslinjen ble påbegynt i 2016 og vil ferdigstilles i løpet Q1 2017. Deretter vil grunnleggende e-basert opplæring tilgjengliggjøres for relevante medarbeidere og ledere som jobber med kreditt for bedriftskunder DNB.

Mål etablert: 2014
Ferdigstilles: 2017


----


Delmål/resultatmål:
Anskaffe relevante CSR/ESG-informasjonskilder for å sikre kvalitet og konsistens i CSR/ESG vurderinger

Kommentar:
Nytt 2017.

Mål etablert: 2017
Ferdigstilles: 2018


----


Styrke rapportering av miljømessige og sosiale risikoer i kredittprosessen.

Delmål/resultatmål:
Tilpasse prosesser og systemer slik at angivelse av aktuelle CSR/ESG risikoer (for eksempel Miljømessig, Sosial, Styringsrelatert m.m.), vurdert konsekvens (lav, medium og høy), samt sannsynlighet for å inntreffe (lav, medium og høy) kan registreres, lagres og benyttes til rapportering.

Kommentar:
Det vil foretas en kartlegging av hvilke prosesser og systemer som bør endres for å få til ønskelig rapportering i 2017. Endringer vil deretter kravspesifiseres, prioriteres og implementeres i aktuelle prosesser, systemer og databaser.

Mål etablert: 2016
Ferdigstilles: 2019

Overordnet mål: Investeringer

Videreutvikle prosessene for å ta hensyn til miljø, sosiale forhold og temaer knyttet til eierstyring og selskapsledelse i investeringsvirksomheten.

Delmål/resultatmål:
Ytterligere integrere hensyn til miljø, sosiale forhold og eierskapsutøvelse i investeringsbeslutninger, med vekt på dialog.

Kommentar:
Nytt.

Mål etablert: 2016
Ferdigstilles: 2018


----


Delmål/resultatmål:
Utarbeidelse og operasjonalisering av adferdsbasert klimakriterium og produktbasert kullkriterium i DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Kommentar:
Nytt.

Mål etablert: 2016
Ferdigstilles: 2018


----


Delmål/resultatmål:
Utvikle aksjefond som plasserer midler i selskaper som utmerker seg når det gjelder miljø, sosiale forhold og eierstyring og selskapsledelse.

Kommentar:
Nytt.

Mål etablert: 2016
Ferdigstilles: 2018


----


Delmål/resultatmål:
Ytterligere integrere DNBs miljøstyringssystem i investeringsvirksomheten gjennom å systematisk inkludere miljømessige temaer i dialogen med selskapene i investeringsporteføljene.

Kommentar:
Arbeidet med å bruke miljøstyringssystemet aktivt i investeringsvirksomheten fortsetter.

Mål etablert: 2015
Ferdigstilles: 2017

Overordnet mål: Forsikring

Delmål/resultatmål:
Det skal i løpet av 2017 etableres tiltak for måling og oppfølging av bærekraft og forsikring.

Kommentar:
Temaet er løftet opp ifbm revidering av vesentlighetsanalysen.

Mål etablert: 2016
Ferdigstilles: 2017

Overordnet mål: Se risiko og muligheter i et langsiktig perspektiv

Sikre at DNB hensyntar langsiktig risiko og muligheter, ikke bare kortsiktige gevinster. Dette kan blant annet gjøres gjennom å inkludere langsiktige trender og utfordringer i risikorapportering og forvaltning. Sikre at incentivstrukturer ivaretar langsiktighet.

Delmål/resultatmål:
Integrere klimaendringer i risikoanalyse på konsernnivå.

Kommentar:
Arbeidet med disse temaene videreføres.

Mål etablert: 2014
Ferdigstilles: 2017

Overordnet mål: Sikre åpenhet og transparens

Sikre tillit til bankens intensjoner og framtidsutsikter gjennom åpenhet om standpunkt og aktiviteter.

Delmål/resultatmål:
Utvide land-for-land rapportering.

Kommentar:
Land-for-land rapporten vil utformes som del av DNBs internprisings-dokumentasjon.

Mål etablert: 2014
Ferdigstilles: 2017


----


Delmål/resultatmål:
Det skal i løpet av 2017 etableres tiltak for måling og oppfølging av hvordan DNB jobber med å sikre åpenhet og transparens.

Kommentar:
Temaet er løftet opp ifbm revidering av vesentlighetsanalysen.

Mål etablert: 2017
Ferdigstilles: 2018


----


Delmål/resultatmål:
Det er etablert arbeid med et helhetlig rammeverk og plan for anti-korrupsjons arbeidet i konsernet.

Mål etablert: 2017
Ferdigstilles: 2018

Overordnet mål: Sikre miljøeffektiv drift

Redusere DNBs energiforbruk i Norge.

Delmål/resultatmål:
Hovedbygg i Norge (Bjørvika i Oslo, Solheimsviken i Bergen og Beddingen i Trondheim):
- 10 prosent reduksjon i kWh fra 2014-nivå

Øvrige bankkontorer:
- 8 prosent reduksjon i kWh fra 2014-nivå

Kommentar:
Delmål for reduksjon pr kvm var i 2016 8 prosent for hovedbygg og 6 prosent for bankkontorene. Konsernet endte med en reduksjon som var nær målet for begge målingene.

Mål etablert: 2015
Ferdigstilles: 2017


----


Redusere DNBs tjenestereiser med fly og bil.

Delmål/resultatmål:
Fremskaffe underlag og etablere rutiner for dagens bruk av video og Lync.
- Etablere hensiktsmessige kontroll- og målerutiner
- Kommunikasjon og opplæring av medarbeidere

Kommentar:
Rapportering- og oppfølgingsrutiner for bruk av video og Lync etablert. Utnyttelsesgrad måles og følges opp kvartalsvis. Tiltak for å redusere reising kommuniseres jevnlig til alla ansatte.

Mål etablert: 2015
Ferdigstilles: 2017


----


Redusere CO2-utslipp for DNB i Norge.

Delmål/resultatmål:
Redusere DNBs utslipp i Norges med 2 332 tCo2.

Kommentar:
Basert på 2014-tall og mål satt i 2015 om reduksjoner i elektrisitet på 10 prosent innen 2017.

Mål etablert: 2016
Ferdigstilles: 2017


----


Kontinuerlig forbedring av resultater knyttet til konsernets viktigste miljøområder; energi, avfall og tjenestereiser.

Delmål/resultatmål:
Innføring av miljøstyringssystemet ISO 14001 i hele konsernet.

Kommentar:
Resertifisering er gjennomført i 2016. Rapport ferdigstilles i 2017.

Mål etablert: 2014
Ferdigstilles: 2017

Overordnet mål: Menneskerettigheter

Videreutvikle rutiner for å ivareta menneskerettigheter i virksomheten.

Delmål/resultatmål:
Revidere DNBs konsernpolicy for samfunnsansvar for å tydeliggjøre DNBs forpliktelser når det gjelder menneskerettigheter.

Kommentar:
Det er planlagt prosjekt for å identifisere eventuelle gap i policy og retningslinjer vedrørende menneskerettigheter og etablere tiltak for å lukke disse.

Mål etablert: 2014
Ferdigstilles: 2017


----


Delmål/resultatmål:
Kartlegge eksisterende interne prosesser som har relevans for aktsomhetsvurderinger med hensyn til menneskerettigheter.

Kommentar:
Nytt.

Mål etablert: 2016
Ferdigstilles: 2018

Overordnet mål: Ansvarlig leverandørkjede

Jobbe videre med anskaffelsesprosessen og aktiv leverandøroppfølging for å ta hensyn til miljø, etikk og sosiale forhold i leverandørkjeden.

Delmål/resultatmål:
Inkludere samfunnsansvar mer systematisk i anbudsprosessen.

Mål etablert: 2016
Ferdigstilles: 2019


----


Delmål/resultatmål:
Tettere oppfølging av leverandører gjennom dialog, innhenting og analyse av leverandørinformasjon og gjennomføring av revisjoner.

Mål etablert: 2016
Ferdigstilles: 2019


----


Videreutvikle rutiner for å ivareta menneskerettigheter i virksomheten og i leverandørkjeden.

Delmål/resultatmål:
Innføre ny modell for oppfølging av samfunnsansvar i leverandørkjeden.

Kommentar:
Fortsette arbeidet med å innhente samfunnsansvarsinformasjon generelt fra DNBs leverandører og forhold som angår menneskerettigheter spesielt.

Mål etablert: 2014
Ferdigstilles: 2017


----


Revidere Prinsippene for ansvarlig leverandøradferd.

Kommentar:
Nytt.

Mål etablert: 2017
Ferdigstilles: 2018