Gruppelivskalkulator for SAGA

DNB og Sparebank1 etablerer nytt skadeforsikringsselskap. Les mer om fusjonen.
Beregn pris ved å velge fødselsår og ønsket dekning

Bestiller

Fødselsår:
Dødsfall:
Uførekapital:
Tidsbegrenset uførerente:

Ektefelle/samboer

Ektefelle/samboer

Som samboer regnes person som medlemmet lever sammen med i ekteskapslignende forhold, hvis det i folkeregisteret fremgår at vedkommende har hatt samme bopel som medlemmet de siste to år eller person som har felles barn med medlemmet, og at det ikke foreligger forhold som er til hinder for at lovlig ekteskap kan inngås.

Fødselsår:
Dødsfall:
Uførekapital:
Tidsbegrenset uførerente:
ForsikredeDekningForsikringssumPremie
BestillerDødsfall: -
Uførekapital: -
Tidsbegrenset uførerente: -
Ektefelle/samboerDødsfall: -
Uførekapital: -
Tidsbegrenset uførerente: -
 -
trueGroupLifeInitiertDisability choice coverageDeath choice coverageDisability partner coverageLimitet Disability partner coverageLimitet Disability partner coverageLimitet Disability partner coveragedisdeathlimdisdispdeathplimdispmemberbornspousebornforeningSAGApremie { "20": {"MemberU": 649, "MemberU22": 541, "MemberU30": 657, "MemberD": 335, "MemberD22": 279, "MemberD40": 762, "MemberT": 513}, "25": {"MemberU": 649, "MemberU22": 541, "MemberU30": 657, "MemberD": 335, "MemberD22": 279, "MemberD40": 762, "MemberT": 513}, "30": {"MemberU": 649, "MemberU22": 541, "MemberU30": 657, "MemberD": 335, "MemberD22": 279, "MemberD40": 762, "MemberT": 513}, "35": {"MemberU": 869, "MemberU22": 724, "MemberU30": 697, "MemberD": 447, "MemberD22": 372, "MemberD40": 793, "MemberT": 774}, "40": {"MemberU": 1107, "MemberU22": 923, "MemberU30": 1008, "MemberD": 563, "MemberD22": 469, "MemberD40": 926, "MemberT": 1195}, "45": {"MemberU": 1791, "MemberU22": 1493, "MemberU30": 1555, "MemberD": 746, "MemberD22": 622, "MemberD40": 1220, "MemberT": 2062}, "50": {"MemberU": 3057, "MemberU22": 2547, "MemberU30": 2593, "MemberD": 1244, "MemberD22": 1036, "MemberD40": 1966, "MemberT": 3851}, "55": {"MemberU": 4629, "MemberU22": 3858, "MemberU30": 3908, "MemberD": 1784, "MemberD22": 1487, "MemberD40": 2759, "MemberT": 7545}, "60": {"MemberU": 6371, "MemberU22": 5309, "MemberU30": 5582, "MemberD": 2174, "MemberD22": 1812, "MemberD40": 3459, "MemberT": 6359}, "65": {"MemberU": 0, "MemberU22": 0, "MemberU30": 0, "MemberD": 2830, "MemberD22": 2358, "MemberD40": 5048, "MemberT": 0}, "70": {"MemberU": 0, "MemberU22": 0, "MemberU30": 0, "MemberD": 3849, "MemberD22": 3208, "MemberD40": 7676, "MemberT": 0} } { "20": {"SpouseU": 686, "SpouseU22": 572, "SpouseU30": 589, "SpouseD": 238, "SpouseD22": 198, "SpouseD40": 537, "SpouseT": 513}, "25": {"SpouseU": 686, "SpouseU22": 572, "SpouseU30": 589, "SpouseD": 238, "SpouseD22": 198, "SpouseD40": 537, "SpouseT": 513}, "30": {"SpouseU": 686, "SpouseU22": 572, "SpouseU30": 589, "SpouseD": 238, "SpouseD22": 198, "SpouseD40": 537, "SpouseT": 513}, "35": {"SpouseU": 1049, "SpouseU22": 874, "SpouseU30": 722, "SpouseD": 347, "SpouseD22": 289, "SpouseD40": 574, "SpouseT": 774}, "40": {"SpouseU": 1603, "SpouseU22": 1336, "SpouseU30": 1095, "SpouseD": 440, "SpouseD22": 366, "SpouseD40": 702, "SpouseT": 1195}, "45": {"SpouseU": 2301, "SpouseU22": 1918, "SpouseU30": 1582, "SpouseD": 617, "SpouseD22": 514, "SpouseD40": 972, "SpouseT": 2062}, "50": {"SpouseU": 3846, "SpouseU22": 3205, "SpouseU30": 2757, "SpouseD": 955, "SpouseD22": 796, "SpouseD40": 1534, "SpouseT": 3851}, "55": {"SpouseU": 5027, "SpouseU22": 4189, "SpouseU30": 4422, "SpouseD": 1332, "SpouseD22": 1110, "SpouseD40": 2157, "SpouseT": 7545}, "60": {"SpouseU": 6395, "SpouseU22": 5329, "SpouseU30": 5542, "SpouseD": 1582, "SpouseD22": 1318, "SpouseD40": 2547, "SpouseT": 6359}, "65": {"SpouseU": 0, "SpouseU22": 0, "SpouseU30": 0, "SpouseD": 2160, "SpouseD22": 1800, "SpouseD40": 3638, "SpouseT": 0}, "70": {"SpouseU": 0, "SpouseU22": 0, "SpouseU30": 0, "SpouseD": 3013, "SpouseD22": 2511, "SpouseD40": 5656, "SpouseT": 0} } { "20" :1, "21" :1, "22" :1, "23" :1, "24" :1, "25" :1, "26" :1, "27" :1, "28" :1, "29" :1, "30" :1, "31" :1, "32" :1, "33" :1, "34" :1, "35" :1, "36" :1, "37" :1, "38" :1, "39" :1, "40" :1, "41" :1, "42" :1, "43" :1, "44" :1, "45" :1, "46" :1, "47" :1, "48" :1, "49" :1, "50" :1, "51" :0.9636, "52" :0.9272, "53" :0.8908, "54" :0.8544, "55" :0.8180, "56" :0.7816, "57" :0.7452, "58" :0.7088, "59" :0.6724, "60" :0.6360, "61" :0.6178, "62" :0.5996, "63" :0.5814, "64" :0.5632, "65" :0.5450, "66" :0.5268, "67" :0.5086, "68" :0.4904, "69" :0.4722, "70" :0.4540 } 96883

Verdt å vite

Hvorfor kjøpe?

Formålet med en gruppelivsforsikring er økonomisk sikring av egen inntekt og din økonomiske situasjon ved arbeidsuførhet, eller sikring av etterlatte dersom du skulle falle fra. Gruppelivsforsikring kan også fungere som en ren gjeldsforsikring, og kan omfatte din ektefelle/samboer.

Foreningsgruppeliv er et langt rimeligere alternativ enn tilsvarende individuelle livsforsikringer, og bør derfor være en naturlig del av ditt forsikringsforhold.
 • Sikre at familien kan beholde boligen selv om den ene forsørgeren faller fra
 • Sikre at samboer kan betale ut arvinger og arveavgiften
 • Sikre barna en trygg, økonomisk oppvekst selv om en av foreldrene faller fra
 • Sikre din egen og familiens økonomi dersom du skulle bli arbeidsufør

Hvem kan kjøpe?

Forsikringen kan tegnes av våre SAGA kunder og kan også omfatte medlemmets ektefelle/samboer.

Dødsrisiko

Forsikringen utbetales som et engangsbeløp dersom forsikret person dør i forsikringstiden.
Medlem: Engangsbeløpet utbetales i følgenderekkefølge:
 1. Særskilt begunstiget person.
 2. Ektefelle/samboer *- fraskilt eller lovformelig separert ektefelle har ikke rett til forsikringsbeløpet.
 3. Livsarvinger
 4. Testamentsarvinger i den utstrekning vedkommende arving er tilsagt forsikringssummen i testamentet.
 5. Arvinger etter loven

*Samboerdefinisjon: ”Som samboer regnes person som den forsikrede lever sammen med i ekteskapslignende forhold, hvis det i folkeregisteret fremgår at vedkommende har hatt samme bopel som den forsikrede i de siste 2 år eller person som har felles bopel og felles barn med forsikrede, og det ikke foreligger forhold som er til hinder for at lovlig ekteskap kan inngås.

Ektefelle/Samboer: For medforsikret vil medlemmet motta utbetalingen.

Hvor lenge gjelder dødsrisikodekningen?
Dekningen gjelder til utgangen av det året du fyller 70 år.

Uførekapital

Hvordan blir uførekapitaldekningen utbetalt?
En uførekapital utbetales som et engangsbeløp dersom forsikret person har vært minst 50 prosent arbeidsufør i 2 år sammenhengende, og arbeidsuførheten er bedømt minst 50 prosent varig.

Hvor lenge gjelder uførekapitaldekningen?

Dekningen gjelder til utgangen av det året du fyller 60 år.

Tidsbegrenset uførerente

Hvordan blir den tidsbegrensede uførerenten utbetalt?
En tidsbegrenset uførerente utbetales etterskuddsvis i månedlige terminer dersom forsikrede har vært minst 50 prosent arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom av 12 måneder (=karenstiden). Uførerenten utbetales fra karenstidens utløp, og så lenge forsikrede er minst 50 prosent arbeidsufør.
Uførerenten utbetales i henhold til uføregrad, 50 prosent - 100 prosent, og utbetales i inntil 4 år, men opphører likevel senest ved utgangen av det kalenderår du fyller 60 år.
Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no 

Gjeldende G

Gjeldende G på forsikringen er kr. 96.883 kroner.

Viktig informasjon

 • Uførekapital kan ikke bestilles etter fylte 60 år.
 • Tidsbegrenset uførerente kan ikke bestilles etter fylte 55 år og må bestilles sammen med uførekapital.
 • Dødsrisiko kan ikke bestilles etter fylte 70 år
Forsikringssummene ved dødsfall og uførekapital avtrappes etter følgende regler:
 • Fra fylte 51 til 60 år avtrappes forsikringssummen med 3,64 prosent per år
 • Fra fylte 61 til 70 år avtrappes forsikringssummen med 1,82 prosent per år (gjelder kun dødsfall)

Pris og forsikringssummer vil endre seg per 1. januar hvert år. Fra fylte 31 år er pris fastsatt ut fra 5 års aldersintervall. Se produktark for mer informasjon.

 

Les mer i produktarket.