Skademeldinger

Her finner du skjema for melding av skade, sykdom og arbeidsuførhet.

Melde skade på livsforsikring

Skal du melde skade på et av våre livsforsikringsprodukter velger du rett skjema under. Fyll inn data og print ut. Ferdig utfylt skjema sendes til:

DNB Livsforsikring AS
Postboks 7500
5020 Bergen
 
Arbeidsuførhet
Er du forsikret i DNB Livsforsikring, benytt skjema her:
» Egenerklæring ved arbeidsuførhet benyttes ved førstegangs søknad

Har du endringer i din helse, arbeidsmengde, inntekt eller mottatt nytt vedtak fra NAV?
» Her kan du laste opp ny dokumentasjon
 
 

Spørsmål og svar om Livsforsikring

Vil min samboer få utbetaling fra livsforsikring hvis jeg skulle dø?

Bare hvis du har begunstiget din samboer. Dersom du ikke har gjort dette følger utbetalingen arveloven.

Kan jeg flytte min livsforsikring fra mitt nåværende selskap?

Du kan ikke flytte din livsforsikring som du har i et annet selskap. Det må kjøpes en ny forsikring hos oss. Din gamle forsikring i eksisterende selskap må du ikke si opp, før resultatet av din helsevurdering hos oss er ferdig. En konsekvens ved å si opp denne, er at du kan risikere å bli stående uten forsikring eller få en dårligere forsikring dersom din helsesituasjon er endret. Du må selv si opp forsikringen i ditt tidligere selskap.

Når kan jeg forvente å få utbetaling på uførekapitalforsikringen?

Uførekapital utbetales som et engangsbeløp dersom du har vært minst 50% arbeidsufør i 2 år sammenhengende og erklært minst 50% varig arbeidsufør.  

Når kan jeg forvente å få utbetaling fra en uførerente?

En uførerente utbetales dersom du blir minst 50 % arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom på 12 måneder, og den utbetales ut fra din uføregrad (50 til 100 %). Uførerenten utbetales så lenge du er minst 50 % arbeidsufør og opphører senest ved fylte 67 år. En tidsbegrenset uførerente utbetales i inntil 4 år før du fyller 67 år.

Hva betyr det at jeg har premiefritak?

Premiefritak innebærer at DNB betaler hele eller deler av premien dersom du blir minst 50% arbeidsufør i et sammehengende tidsrom på 12 måneder. Premiefritak ytes i henhold til uføregraden. Det vil si at hvis du blir erklært 80% arbeidsufør betaler vi 80% av premien.

Vil jeg betale samme premie hvert år?

Nei, premien øker årlig i takt med din alder.

Kan jeg kjøpe en forsikring der jeg forsikrer for eksempel min sønn på 24 år?

Du kan kjøpe barne- og ungdomsforsikring inntil barnet er 18 år. Etter det må barnet tegne egen forsikring. Du kan betale forsikringen for barnet ved å opprette en avtalegiro på deg selv. 

Må jeg være 100% frisk og arbeidsfør for å kjøpe en uføreforsikring?

Ja, du kan ikke være sykemeldt eller arbeidsufør når du kjøper en uføreforsikring.

Vil jeg få igjen innbetalt beløp om jeg får avslag på søknaden?

Ja, dersom du får avslag på forsikringen vil du få igjen innbetalt beløp.

Hva gjør jeg dersom jeg vil søke om å få utbetalt min uføreforsikring?

Fyll ut skjemaet som du finner øverst på denne siden, eller ta kontakt med oss på telefon 915 05226.

Hva gjør jeg dersom jeg vil endre min forsikring?

Du kan skrive inn endringsønsker i nettbanken under "Øvrige endringer" eller ta kontakt med oss på tlf 915 05226.

Kan jeg si opp min livsforsikring?

Ja, den kan sies opp når som helst. Dette gjøres i nettbanken under "Mine forsikringer".

Spørsmål og svar om Barne- og ungdomsforsikring

Jeg har ulykkesforsikring på barna. Er det nok?

Det kan være en god start. Men de fleste barn som blir ufør eller dør blir det som følge av sykdom, og ikke av ulykke. Det er derfor av stor betydning å ha en forsikring som dekker både sykdom og ulykke dersom noe skulle skje.

Når kan jeg kjøpe Barne- og Ungdomforsikring

Denne kan kjøpes fra barnet er 3 måneder til det er 18 år. Barnet må være bosatt i Norge og være medlem av norsk folketrygd.

Kan jeg flytte barneforsikring fra et annet selskap?

Du kan ikke flytte barneforsikringen du har i et annet selskap, så du må kjøpe ny forsikring hos oss. Du må ikke si opp din gamle forsikring før du har fått godkjent helsevurdering og etablert ny barneforsikring hos oss.

Når kan uførekapitalen komme til utbetaling?

Uførekapitalen utbetales tidligst ved fylte 20 år. Da må barnet ha vært minst 50% abeidsufør i sammenhengende 2 år etter fylte 18 år og vært erklært minst 50% varig arbeidsufør.

Hva skjer når barnet fyller 26 år?

Da opphører forsikringen. Men innen 6 måneder fra forsikringens opphørsdato har man rett til å tegne fortsettelsesforsikring for uføredekningene. Da opprettholdes dekningene for uførekapital og/eller uførepensjon til vanlig premietariff uten å avgi nye helseopplysninger

Kan jeg si opp Barne- og Ungdomsforsikringen før barnet fyller 18 år?

Ja, forsikringen kan sies opp når som helst. Du sier opp forsikringen i nettbanken under "Mine forsikringer." 

Hva gjør jeg om jeg vil melde fra om ulykke/sykdom/uførhet på barneforsikring?

Fyll ut skjemaet som du finner øverst på denne siden eller kontakt oss på telefon 915 05226

Hvem skal fylle ut helseerklæring?

Den som eier forsikringen (forsikringstaker), skal fylle ut og signere helseerklæring på vegne av barnet. Dersom barnet er mellom 16 og 18 år må både forsikringstaker og barnet fylle ut og signere helseerklæringen.

Har jeg angrerett når jeg kjøper forsikringen på nett?

Ja, du har 30 dagers angrerett når du kjøper forsikringen på nett.