Aktivt eierskap gjennom stemmegivning

Illustrasjonsbilde
Aktivt eierskap innebærer at man som aksjeeier søker å påvirke et selskap i ønsket retning gjennom dialog og stemmegivning. Utgangspunktet kan være spesifikke problemstillinger relatert til miljø, klima, sosiale forhold og eierstyring, eller et ønske om å forbedre selskapets retningslinjer og rutiner på visse områder.
DNB Asset Management (DAM) har løpende dialog med selskapers ledelse og med andre viktige organer. Dialog og stemmegivning henger nøye sammen. Dialog brukes blant annet for å påvirke forslag i forkant av generalforsamlingene. Stemmegivning skjer direkte, eller ved fullmakt, på generalforsamlinger. Mange saker behandlet på generalforsamling er utgangspunkt for videre dialog med selskapet.

Stemmegivning på generalforsamlinger i Norge i 2017

Vi søker å stemme på generalforsamlinger i alle børsnoterte selskaper hvor fondene har eierskap og har hittil i 2017 avgitt stemme på 105 generalforsamlinger i Norge. God eierstyring er viktig, fordi det gir grunnlag for økt verdiskapning for andelseierne i fondene. Stemmeretten brukes i overensstemmelse med de prinsipper som er nedfelt i bransjeanbefalingene på www.nues.no samt våre retningslinjer for eierstyring og ansvarlige investeringer. Målsetningen er å ivareta andelseiernes interesser.

Vi har hittil i 2017 stemt i mot minst ett av styrets forslag på om lag hver fjerde generalforsamling. Dette skjedde i forbindelse med emisjonsfullmakter, tilbakekjøpsfullmakter, styrevalg, godtgjørelse til styret, lederavlønning, fullmakt til å oppta konvertibelt lån og mulighet til å kalle inn til ekstraordinær generalforsamling med meget kort frist. I viktige saker hvor vi vurderer å stemme mot, vil vi normalt ha dialog med sentrale personer i de relevante selskaper i forkant av generalforsamlingen for å påvirke forslagene og/eller få bedre innsikt i problemstillingene. I tillegg er vi representert i flere valgkomiteer. Gjennom dette arbeid bidrar vi for eksempel til bedre styresammensetning og avlønningssystemer for ledelse/styret. Noen viktig temaer for videre dialog med selskaper er godtgjørelse til ledende ansatte/styret samt sammensetning av styrer og valgkomiteer (inklusiv dobbeltroller). Andre viktige temaer som vi vil ha fokus på er håndtering av klimautfordringer, vannhåndtering, menneskerettigheter, korrupsjon, fracking, underleverandører i fremvoksende markeder og bærekraftig skraping av skip.

Stemt mot styrets anbefaling

Vi har stemt mot styrets anbefaling på følgende generalforsamlinger i Norge i 2017

Emisjonsfullmakter
Selskap Dato Sak og begrunnelse
Aqualis ASA 15.05.2017 DAM stemte mot sak 8 - en emisjonsfullmakt på 50 %, noe som er over DAM sin grense på 10 % i normale tilfeller (ref. også NUES kap. 3).
Nordic Nanovector ASA   
24.05.2017 DAM stemte mot sak 14 (for sak 13 og 15). DAM ønsker et tak på 10 % for emisjonsfullmakter i normale tilfeller. De tre fullmaktene i sak 13 til 15 har en sum på 20,2 %. Kunne derfor kun stemme for to av fullmaktene (ref. også NUES kap. 3).
Fullmakt til å oppta konvertibelt lån
Selskap Dato Sak og begrunnelse
Marine Harvest ASA 01.06.2017 DAM stemte mot sak 17 om fullmakt til å ta opp konvertibelt lån. Sak 16 og 17 er henholdsvis emisjonsfullmakt (10 %) og fullmakt til å ta opp konvertibelt lån. Summen av disse kan gi en økning i antall aksjer på ca. 20 % - over DAM sin grense på 10 % i normale tilfeller (ref. også NUES kap. 3).
Lederavlønning
Selskap Dato Sak og begrunnelse
Atea ASA 27.04.2017 DAM stemte mot sak 10.2 og 12. Disse forslagene ville muliggjøre et opsjonsprogram med en total ramme på ca. 7 %. For å godkjenne opsjonsprogrammer med en ramme på over 5 % (for mer modne selskaper), bør programmet være meget godt strukturert. Dette kravet ser ikke ut til å være tilfredsstilt.
Grieg Seafood ASA 07.06.2017 DAM stemte mot sak 11b fordi den totale
opptjeningsperiode for de syntetiske opsjoner er kun to år.
Hexagon Composites ASA 20.04.2017 DAM stemte mot sak 6a og 6b fordi
viktige elementer i opplegget for lederavlønninger var for dårlig beskrevet.
Kitron ASA 25.04.2017 DAM stemte mot sak 6b – bindende retningslinjer for lederavlønning. Opsjonsprogrammet har betydelige svakheter, bl.a. strike-price langt under markedskurs og manglende prestasjonskriterier.
Next Biometrics Group AS 24.05.2017 DAM stemte mot sak 10 og 12.1- hovedsakelig pga opsjonsprogrammets store omfang.
NEL ASA
15.05.2017 DAM stemte mot sak 7 pga flere svakheter i opplegget for lederavlønning.
Spectrum ASA
19.05.2017 DAM stemte mot sak 10, 12 og 14 - hovedsakelig pga opsjonsprogrammets store omfang.
Tomra Systems ASA 27.04.2017 DAM stemte mot sak 8  – bindende retningslinjer for lederavlønning. Der var svakheter i forslaget, bl.a. er ikke LTIP (langsiktig insentivprogram) godt nok beskrevet (ex. ante).
Mulighet til å kalle inn til ekstraordinær generalforsamling med meget kort frist
Selskap Dato Sak og begrunnelse
Electromagnetic Geoservices ASA 25.04.2017 DAM stemte mot sak 15. Selskapet ønsker
å kunne kalle inn til ekstraordinær generalforsamling med kun 14 dagers varsel. Dette er ikke anbefalt praksis i følge NUES kap. 6.
Photocure ASA 27.04.2017 DAM stemte mot sak 12. Selskapet ønsker
å kunne kalle inn til ekstraordinær generalforsamling med kun 14 dagers varsel. Dette er ikke anbefalt praksis i følge NUES kap. 6.
Stemte mot flere forslag i samme innkalling
Selskap Dato Sak og begrunnelse
BW LPG Ltd. 25.05.2017 DAM Stemte mot sak 7 (resolution 5), et forslag om å gi styret fullmakt til å fylle ledige plasser i styret. Det anses ikke som god praksis at styret selv velger nye styremedlemmer (ref. NUES kap. 8). Stemte mot sak 10 (resolution 7), en tilbakekjøpsfullmakt. Den mangler bl.a. en øvre ramme for tilbakekjøp  – DAMs retningslinje er at rammen normalt skal være maksimalt 10 %.
DNO ASA
01.06.2017 DAM stemte mot sak 6 angående godtgjørelse til styret etc. Honorar til styreformann på NOKm 6,435 er svært høyt i Norsk sammenheng og er omtrent på nivå med godtgjørelsen til «Managing director». Stemte derfor mot (ref. NUES kap. 11)
Sak 11 og sak 13 er henholdsvis emisjonsfullmakt (15 %) og fullmakt til å ta opp konvertibelt lån. Summen av disse kan gi en økning i antall aksjer på 30 % - over DAMs grense på 10 % i normale tilfeller. Stemte derfor mot begge pkt. (ref. også NUES kap. 3).
NRC Group ASA
03.05.2017 DAM stemte mot sak 10a og 11 pga svakheter ved opsjonsprogram, bl.a. kort varighet (2 år). Stemte mot sak 13 angående emisjonsfullmakt. Størrelsen er 20 % - over DAMs grense på 10 % i normale tilfeller (ref. også NUES kap. 3).
Norwegian Air Shuttle ASA 09.05.2017 DAM stemte mot sak 8 og 14a pga svakheter i opplegget for lederavlønninger (bl.a. manglende tak på bonus for toppledelsen utenom CEO og kun to års total vesting-periode for opsjonsordningen). Stemte mot sak 15. Selskapet ønsker å kunne kalle inn til ekstraordinær generalforsamling med kun 14 dagers varsel. Dette er ikke anbefalt praksis i følge NUES kap. 6.
Stolt-Nielsen Ltd. 20.04.2017 DAM stemte mot item 2 - et forslag som fremstår som mangelfullt. Tilbakekjøpsfullmakten mangler bl.a. øvre ramme. Stemte mot item 3e pga dobbeltrolle ledelse/styret (ref. NUES kap. 8). Stemte mot item 4, et forslag om å gi styret fullmakt til å fylle en ledig plass i styret (ref. NUES kap. 8).
Styreavlønning
Selskap Dato Sak og begrunnelse
Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA 20.06.2017 DAM Stemte mot sak 7 pga et uforholdsmessig høyt honorar til styreformann.
NextGenTel Holding ASA 30.06.2017 DAM stemte mot sak 4 pga at opsjoner til styreformann er i strid med NUES sin anbefaling (kap. 11).
Styrevalg
Selskap Dato Sak og begrunnelse
BW Offshore Ltd. 25.05.2017 DAM stemte mot sak 5 (resolution 3), et forslag om å gi styret fullmakt til å fylle ledige plasser i styret. Det anses ikke som god praksis at styret selv velger nye styremedlemmer (ref. NUES kap. 8).
Höegh LNG Holdings Ltd. 23.05.2017 DAM stemte mot sak 7,2 - uheldig dobbeltrolle styret/valgkomite (ref NUES Kap. 7).
Norwegian Finance Holding ASA 10.05.2017 DAM stemte mot sak 11 vedtektsendring (paragraf 6) som vil åpne for å velge styremedlemmer for fire år om gangen. Dette er ikke i tråd med anbefalingen til NUES kap. 8 om at styremedlemmer bør ikke velges for mer enn to år om gangen.
Tilbakekjøpsfullmakter
Selskap Dato Sak og begrunnelse
Akastor ASA 06.04.2017 DAM stemte mot sak 14 og 15 (for sak 16). DAM ønsker et tak på 10% for tilbakekjøpsfullmakter i normale tilfeller. De tre fullmaktene har hver for seg et tak på 10 %, men summen blir 30%. Kunne derfor kun stemme for en fullmakt.
Aker ASA 21.04.2017 DAM stemte mot sak 12 og 13 (for sak 14). DAM ønsker et tak på 10 % for tilbakekjøpsfullmakter i normale tilfeller. De tre fullmaktene har hver for seg et tak på 10 %, men summen blir 30 %. Kunne derfor kun stemme for en fullmakt.
Aker Solutions ASA 20.04.2017 DAM stemte mot sak 15 og 16 (for sak 14). DAM ønsker et tak på 10 % for tilbakekjøpsfullmakter i normale tilfeller. De tre fullmaktene har hver for seg et tak på 10 %, men summen blir 30 %. Kunne derfor kun stemme for en fullmakt.
American Shipping Co ASA 26.04.2017 DAM stemte mot sak 15 (for sak 13 og 14). DAM ønsker et tak på 10 % for tilbakekjøpsfullmakter i normale tilfeller. De tre fullmaktene har en sum på drøye 20 %. Kunne derfor bare stemme for to av fullmaktene.
Kværner ASA 20.04.2017 DAM stemte mot sak 13 og 14 (for sak 12). DAM ønsker et tak på 10 % for tilbakekjøpsfullmakter i normale tilfeller. De tre fullmaktene har hver for seg et tak på mellom 2,5 % til 10 %, men summen blir 22,5 %. Kunne derfor kun stemme for en fullmakt.

Se også: Disse selskapene er ekskludert fra vårt investeringsunivers