Aktivt eierskap gjennom stemmegivning

Illustrasjonsbilde
Aktivt eierskap innebærer at man som aksjeeier søker å påvirke et selskap i ønsket retning gjennom dialog og stemmegivning. Utgangspunktet kan være spesifikke problemstillinger relatert til miljø, klima, sosiale forhold og eierstyring, eller et ønske om å forbedre selskapets retningslinjer og rutiner på visse områder.
DNB Asset Management (DAM) har løpende dialog med selskapers ledelse og med andre viktige organer. Dialog og stemmegivning henger nøye sammen. Dialog brukes blant annet for å påvirke forslag i forkant av generalforsamlingene. Stemmegivning skjer direkte, eller ved fullmakt, på generalforsamlinger. Mange saker behandlet på generalforsamling er utgangspunkt for videre dialog med selskapet.

Stemmegivning på generalforsamlinger i 2019

Vi søker å stemme på generalforsamlinger i alle norske børsnoterte selskaper hvor fondene har eierskap og har i 2019 avgitt stemme på 143 generalforsamlinger i Norge og 73 generalforsamlinger internasjonalt. God eierstyring er viktig, fordi det gir grunnlag for økt verdiskapning for andelseierne i fondene. Stemmeretten brukes i overensstemmelse med de prinsipper som er nedfelt i bransjeanbefalingene på www.nues.no (for Norge) samt våre retningslinjer for eierstyring og ansvarlige investeringer. Målsetningen er å ivareta andelseiernes interesser.

Vi har i 2019 stemt i mot minst en av selskapets anbefalinger på om lag tre av ti generalforsamlinger. Dette skjedde i forbindelse med ESG-aksjonærforslag, emisjonsfullmakter, tilbakekjøpsfullmakter, styrevalg, godtgjørelse til styret, lederavlønning, innløsningsplikt, fullmakt til å oppta konvertibelt lån og mulighet til å kalle inn til ekstraordinær generalforsamling med meget kort frist. I viktige saker hvor vi vurderer å stemme mot, vil vi normalt ha dialog med sentrale personer i de relevante selskaper i forkant av generalforsamlingen for å påvirke forslagene og/eller få bedre innsikt i problemstillingene. I tillegg er vi representert i flere valgkomiteer. Gjennom dette arbeid bidrar vi for eksempel til bedre styresammensetning og avlønningssystemer for ledelse/styret. Noen viktig temaer for videre dialog med selskaper er godtgjørelse til ledende ansatte/styret samt sammensetning av styrer og valgkomiteer (inklusiv dobbeltroller). Andre viktige temaer som vi vil ha fokus på er håndtering av klimautfordringer, vannhåndtering, menneskerettigheter, mangfold og likestilling, avskogning, havet, underleverandører i fremvoksende markeder og produktsikkerhet.

Stemt mot selskapets anbefaling i Norge

Vi har stemt mot selskapets anbefaling på følgende generalforsamlinger i Norge i 2019 

Emisjonsfullmakter
Selskap Dato Sak og begrunnelse
NRC Group ASA          08.05.2019  DAM stemte mot sak 14 angående emisjonsfullmakt. Størrelsen er 20%, noe som er over DAMs grense på 10% i normale tilfeller.
SeaBird Exploration PLC 09.08.2019 DAM stemte mot sak 12 angående emisjonsfullmakt. Selskapet ba om en meget vid generell emisjonsfullmakt uten fortrinnsrett.
Lederavlønning
Selskap Dato Sak og begrunnelse
Evry ASA 11.04.2019 DAM stemte mot sak 5 og 13, bl.a. fordi strike-kurs for opsjonsplanen er satt langt under markedskurs.
Fjordkraft Holding ASA 14.05.2019 DAM stemte mot sak 6.1 - retningslinjer for konsernledelseavlønning pga svakheter med opplegget - ingen cap. på bonus og et diskresjonært bonusopplegg for konsernsjefen.
Hexagon Composites ASA 24.04.2019 DAM stemte mot lederlønnspunktene (sak 6.1/6.2), fordi viktige elementer i opplegget var mangelfullt beskrevet samt høy potensiell utvanning.
Hunter Group ASA 25.04.2019 DAM stemte mot lederlønnspunktene (sak 5a/5b), bl.a. fordi det manglet tak for kortsiktig bonusopplegg, og LTI-delen hadde en opptjeningsperiode på kun ett år.
IDEX Biometrics ASA 09.05.2019 DAM stemte mot sakene 4b og 5 angående opplegg for avlønning ledere inklusiv opsjonsprogrammet - hovedsakelig pga det store omfanget på opsjonsprogrammet.
Magseis Fairfield ASA 22.05.2019 DAM stemte mot sak 9 - opsjonsplan (og tilhørende sak 10.1) pga stort omfang (rundt 10%) og andre svakheter. Stemte mot sak 11.1/11.2 angående avlønning av toppledelse. Flere mangler i beskrivelsen av opplegget.
Napatech A/S 25.04.2019 DAM stemte mot sak. 4 - opsjonsplan. Mulig utvanning på 12,4% - over DAMs øvre grense på 10%.
NEL ASA 15.05.2019 DAM stemte mot sak 9 pga for kort opptjeningsperiode (2 år) for opsjonsprogrammet.
Spectrum ASA 24.05.2019 DAM stemte mot sak 10a/b (og tilhørende sak 12) – lederavlønning. Den største innvendingen er det store omfanget på opsjonsprogrammet.
Mulighet til å kalle inn til ekstraordinær generalforsamling med meget kort frist
Selskap Dato Sak og begrunnelse
ElectroMagnetic
GeoServices ASA    
13.06.2019  DAM stemte mot sak 12. Selskapet ønsker å kunne kalle inn ekstraordinære generalforsamlinger med kun 14 dagers varsel – ikke anbefalt praksis i følge NUES.
Stemte mot flere ulike forslag i samme innkalling
Selskap                    Dato Sak og begrunnelse
BW LPG Ltd. 15.05.2019 DAM stemte mot sak 6. Gir styret fullmakt til å fylle ledige plasser i styret. Forslaget inneholder ingen informasjon/retningslinjer for hvem som skal velges og styret bør ikke velge styremedlemmer selv. Stemte mot sak. 8 - tilbakekjøpsfullmakt. Den mangler bl.a. en øvre ramme for tilbakekjøp – DAMs retningslinjer er at rammen normalt skal være maksimalt 10%.
BW Offshore Ltd. 20.05.2019 DAM stemte mot sak 5 pga dobbeltrolle ledelse/styret (ref. NUES kap. 8). Stemte mot sak 7 angående styrets fullmakt til å fylle ledige plasser i styret. Forslaget inneholder ingen informasjon/retningslinjer for hvem som skal velges og styret bør ikke velge styremedlemmer selv.
DNO ASA 29.05.2019 DAM stemte mot sak 5 - styrevalg. Vi anser dobbeltrollen styreleder/leder valgkomiteen som uheldig. Stemte mot sak 6. Honorar til styreleder på NOKm 7,1 er svært høyt i norsk sammenheng og er omtrent på nivå med godtgjørelsen til «Managing Director». Stemte mot sakene 12 og 14 - henholdsvis emisjonsfullmakt (15%) og fullmakt til å ta opp konvertibelt lån. Summen av disse kan gi en økning i antall aksjer på 30% - langt over DAMs grense på 10% i normale tilfeller.
MPC Container Ships ASA 25.04.2019 DAM stemte mot sak 5. Avlønningsopplegget for ledelsen fremstod som tynt beskrevet på flere områder. Stemte mot sak 9. DAM ønsker et tak på 10% for tilbakekjøpsfullmakter i normale tilfeller, selskapet bad om 25%.
Next Biometrics Group ASA 21.05.2019 DAM stemte mot sak 10.1/10.2 - avlønning toppledelsen. Flere mangler i beskrivelsen av opplegget, sier bl.a. ikke sier noe om kriterier og tak for CEO sin bonusplan. Stemte mot sak 13.2 angående opsjoner til styret - er i strid med NUES å gi opsjoner til styret.
Self Storage Group ASA 23.05.2019 DAM stemte mot sakene 5, 9 og 10 pga mangel på informasjon (sen innstilling fra valgkomiteen). Stemte mot sak 8 - emisjonsfullmakt. En for vid fullmakt (50%, uten fortrinnsrett) i forhold til DAM sine retningslinjer.
Stolt-Nielsen Ltd. 16.04.2019 DAM stemte mot sak 3. Forslaget fremstår som mangelfullt, tilbakekjøpsfullmakten mangler bl.a. øvre ramme. Stemte mot sak 4f pga dobbeltrolle ledelse/styret (merk også at ingen kvinner er representert i styret). Stemte mot sak 5, et forslag om å gi styret fullmakt til å fylle en ledig plass i styret (i strid med DAMs retningslinjer).
Thin Film Electronics ASA 28.05.2019 DAM stemte mot sak 4a/4b (lederavlønning) pga en mager beskrivelse av opplegget i innkallingen/det som henvises til i innkallingen. Stemte mot sakene 7-10 pga manglende informasjon (innstillingen fra valgkomiteen forelå ikke i tide).
Styreavlønning
Selskap Dato Sak og begrunnelse
Cxense ASA     08.05.2019 DAM mot sak 8 pga at opsjoner til styret er mot retningslinjene til DAM og NUES.
Styrevalg
Selskap Dato Sak og begrunnelse
Archer Ltd. 13.09.2019 Stemte mot sak 2 - gir styret fullmakt til å fylle ledige plasser i styret. Forslaget inneholder ingen informasjon/retningslinjer for hvem som skal velges og styret bør normalt velges av generalforsamlingen.
Avance Gas Holding Ltd 13.09.2019 Stemte mot sak 2 - gir styret fullmakt til å fylle ledige plasser i styret. Forslaget inneholder ingen informasjon/retningslinjer for hvem som skal velges og styret bør normalt velges av generalforsamlingen.
Borr Drilling Ltd 27.09.2019 Stemte mot sak 2 - gir styret fullmakt til å fylle ledige plasser i styret. Forslaget inneholder ingen informasjon/retningslinjer for hvem som skal velges og styret bør normalt velges av generalforsamlingen.
FLEX LNG Ltd 13.09.2019 Stemte mot sak 2 - gir styret fullmakt til å fylle ledige plasser i styret. Forslaget inneholder ingen informasjon/retningslinjer for hvem som skal velges og styret bør normalt velges av generalforsamlingen.
Frontline Ltd. 13.09.2019 Stemte mot sak 2 - gir styret fullmakt til å fylle ledige plasser i styret. Forslaget inneholder ingen informasjon/retningslinjer for hvem som skal velges og styret bør normalt velges av generalforsamlingen.
Golden Ocean Group Ltd.  13.09.2019 Stemte mot sak 2 - gir styret fullmakt til å fylle ledige plasser i styret. Forslaget inneholder ingen informasjon/retningslinjer for hvem som skal velges og styret bør normalt velges av generalforsamlingen.
Northern Drilling LTD 13.09.2019 Stemte mot sak 2 - gir styret fullmakt til å fylle ledige plasser i styret. Forslaget inneholder ingen informasjon/retningslinjer for hvem som skal velges og styret bør normalt velges av generalforsamlingen.
Photocure ASA    09.05.2019 DAM stemte mot sak 10f - manglet navn på styrekandidat i rimelig tid før generalforsamlingen.
RAK Petroleum
Plc                   
31.05.2019 DAM stemte mot sak 3 pga dobbeltroller ledelse/styret/valgkomite.
Valgkomite
Selskap Dato Sak og begrunnelse
Höegh LNG
Holdings Ltd.
05.06.2019 DAM stemte mot sak 7.2 pga dobbeltrolle styret/valgkomite.
Tilbakekjøpsfullmakter
Selskap   Dato Sak og begrunnelse
Akastor ASA                              09.04.2019 DAM stemte mot sakene 14 og 15 (for sak 16). DAM ønsker et tak på 10% for tilbakekjøpsfullmakter i normale tilfeller, derfor kunne man ikke stemme for alle tre fullmakter i sakene 14-16.
Aker ASA  26.04.2019 DAM stemte mot sakene 12 og 13 (for sak 14). DAM ønsker et tak på 10% for tilbakekjøpsfullmakter i normale tilfeller, derfor kunne man ikke stemme for alle tre fullmakter i sakene 12-14.
Aker Solutions ASA 10.04.2019 DAM stemte mot sakene 14 og 15 (for sak 13). DAM ønsker et tak på 10% for tilbakekjøpsfullmakter i normale tilfeller, derfor kunne man ikke stemme for alle tre fullmakter i sakene 13-15.
Kværner ASA 28.03.2019 DAM stemte mot sakene 13 og 14 (for sak 12). DAM ønsker et tak på 10% for tilbakekjøpsfullmakter i normale tilfeller, derfor kunne man ikke stemme for alle tre fullmakter i sakene 12-14.
Scatec Solar ASA 30.04.2019 DAM stemte mot sak 18 (for sakene 16 og 17). DAM ønsker et tak på 10% for tilbakekjøpsfullmakter i normale tilfeller, derfor kunne man ikke stemme for alle tre fullmakter i sakene 16-18.

Stemt mot selskapets anbefaling internasjonalt

Vi har stemt mot selskapets anbefaling på følgende generalforsamlinger internasjonalt i 2019 

ESG-aksjonærforslag  
Selskap Dato   Sak og begrunnelse 
Atmos Energy Corp.              06.02.2019  DAM stemte for aksjonærforslag sak 4 (methane reporting) - mot selskapets anbefaling. Forslaget fremstod som velbegrunnet.
Apple Inc. 01.03.2019 DAM stemte for aksjonærforslagene sak 4 (proxy access amendments) og sak 5 (disclose board diversity and qualifications) - mot selskapets anbefaling. Forslagene fremstod som velbegrunnet.
Dana Inc 01.05.2019 DAM stemte for aksjonærforslag sak 4 (reduce ownership threshold for shareholders to call special meeting) - mot selskapets anbefaling. Forslaget fremstod som velbegrunnet.
Fitbit Inc. 23.05.2019 DAM stemte for aksjonærforslag sak 4 (adopt simple majority vote) - mot selskapets anbefaling. Forslaget fremstod som velbegrunnet.
Merck & Co Inc. 28.05.2019 DAM stemte for aksjonærforslag sak 7 (report on integrating risks related to drug pricing into senior executive compensation) - mot selskapets anbefaling. Forslaget fremstod som velbegrunnet.
Emisjonsfullmakter  
Selskap Dato Sak og begrunnelse
China Longyuan
Power Group
Corp. Ltd.
17.05.2019 DAM stemte mot sak 13 - emisjonsfullmakt. Forslaget var på 20% uten fortrinnsrett – for vid fullmakt for et mer modent selskap (DAMs normale grense er 10%).
Concord New Energy
Group LTD
26.04.2019 DAM stemte mot sak 5 - for å begrense de totale emisjonsfullmakter (uten fortrinnsrett) til maksimum 10%.
TomTom NV 17.04.2019 DAM stemte mot sak 11ii/12ii - for å begrense emisjonsfullmakter (uten fortrinnsrett) til maksimum 10%.
Lederavlønning
Selskap Dato Sak og begrunnelse
Hudson Technologies
Inc
11.06.2019 DAM stemte mot sak 2 pga flere svakheter i opplegget for lederavlønning.
LM Ericsson 27.03.2019 DAM stemte mot sak 17.1, long-term variable compensation program (LTV). Etter vår mening var det noen svakheter i opplegget - bl.a. er 50% av tildelingen basert på kun ettårig operating income (bør være basert på minst tre år).
Vodafone Group Plc       23.07.2019 DAM stemte mot sak 15 (approve remuneration report). Utbetalingen i LTIP for FY 2019/20 fremstår som uforholdsmessig høy gitt selskapets utvikling - selv etter en frivillig reduksjon i utbetaling på 20% fra CEO/CFO.
Stemte mot flere ulike forslag i samme innkalling  
Selskap                   Dato Sak og begrunnelse
Alphabet Inc       19.06.2019 DAM stemte mot sak 1.2/1.6/1.9 pga ulike governance problemstillinger. Stemte mot sak 3 (amend omnibus stock plan) pga flere svakheter i opplegget. Stemte for aksjonærforslagene 4-9 (approve recapitalisation plan for all stock to have one-vote per share, adopt a policy prohibiting inequitable employment practices, establish societal risk oversight committee, report on sexual harassement policies, require a majority vote for the election of directors, report on gender pay gap), 13 (assess feasibility of including sustainability as performance measure for senior executive compensation) og 15-16 (adopt compensation clawback policy, report on policies and risks related to content governance) - mot selskapets anbefaling. Forslagene fremstod som velbegrunnede.
Amazon.com, Inc.  22.05.2019 DAM stemte mot sak 1a pga dobbeltrolle CEO/styreleder. Stemte for aksjonærforslagene 4-5 (report on management of food waste, reduce ownership threshold for shareholders to call special meetings), 7 (report on impact of government use of facial recognition software), 9-11 (require independent chairman, report on sexual harassment, report on climate changes) og 13-14 (report on gender pay gap, assess feasibility of including sustainability as performance measure for senior executive compensation) - mot selskapets anbefaling. Forslagene fremstod som velbegrunnede.
American Express Company 07.05.2019 DAM stemte mot sak 1h pga dobbeltrolle CEO/styreleder. DAM stemte for aksjonærforslagene sak 4 (provide right to act by written consent) og sak 6 (report on gender pay gap) - mot selskapets anbefaling. Forslagene fremstod som velbegrunnet.
Bank of America Corp 24.04.2019 DAM stemte mot sak 1j pga dobbeltrolle CEO/styreleder. DAM stemte for aksjonærforslagene sak 5 (gender pay gap), sak 6 (provide right to act by written consent) og sak 7 (amend proxy access right) - mot selskapets anbefaling. Forslagene fremstod som velbegrunnet.
Cigna Corporation 24.04.2019 DAM stemte mot sak 2 angående insentivsystem for CEO. Stemte mot, for å markere at DAM ser et gap mellom størrelse på kompensasjonspakken til CEO og vår vurdering av riktig belønning av CEO sin adferd. DAM stemte for aksjonærforslagene sak 4 (provide right to act by written consent) og sak 6 (report on gender pay gap) - mot selskapets anbefaling. Forslagene fremstod som velbegrunnet.
Exxon Mobil Corp 29.05.2019 DAM stemte mot sak 1.10 pga dobbeltrolle CEO/styreleder. Stemte for aksjonærforslagene 4-6 (require independent chairman, amend bylaws - call special meetings, disclose a board diversity and qualification matrix) og 9-10 (report on political contribution, report on lobbying payments and policy) - mot selskapets anbefaling. Forslagene fremstod som velbegrunnede.
Facebook Inc 30.05.2019 DAM stemte mot sak 1.2 pga svikt i governance. Stemte mot sak 3 pga flere svakheter i opplegget for avlønning av CEO. Stemte for aksjonærforslagene 5-7 (approve recapitalisation plan for all stock to have one-vote per share, require independent board chairman, require a majority vote for the election of directors) og 9-10 (report on content governance, report on global median pay gap) - mot selskapets anbefaling. Forslagene fremstod som velbegrunnede.
Huntsman Corp 02.05.2019 DAM stemte mot sak 1a pga dobbeltrolle CEO/styreleder. DAM stemte for aksjonærforslag sak 4 (provide right to act by written consent) - mot selskapets anbefaling. Forslaget fremstod som velbegrunnet.
Johnson & Johnson 25.04.2019 DAM stemte mot sak 2 angående insentivsystem for ledelsen, for å markere at DAM ikke er enig i en ekstra fallskjerm på USDm 10 til tidligere NEO. DAM stemte for aksjonærforslagene sak 4 (clawback disclosure of recoupment activity from senior officers) og sak 5 (report on integrated risks related to drug pricing into senior executive compensation) - mot selskapets anbefaling. Forslagene fremstod som velbegrunnet.
JPMorgan Chase & Co 21.05.2019 DAM stemte mot sak 1a pga dobbeltrolle CEO/styreleder. DAM stemte for aksjonærforslagene sak 4 (report on gender pay gap) og sak 5 (amend proxy access right) - mot selskapets anbefaling. Forslagene fremstod som velbegrunnet. 
Lenovo Group Limited 09.07.2019 DAM stemte mot sakene 5 og 7 pga for vide emisjonsfullmakter (uten fortrinnsrett). Stemte mot sak 8 pga flere svakheter i LTIP.
Microchip Technology Inc. 20.08.2019 DAM stemte mot sak 1.1 pga dobbeltrolle CEO/styreleder. Stemte for aksjonærforslag pkt. 5 Report on Human Rights Risks in Operations and Supply Chain - forslaget virket velbegrunnet (mot selskapets anbefaling).
Microsoft Corp 04.12.2019 DAM stemte mot sak2 angående avlønning CEO pga kombinasjonen av høyt nivå på avlønning for CEO og en del svake elementer i opplegget. Stemte mot pkt. 4. Report on employee representation on the board of directors (aksjonærforslag), dette fordi forslaget var svakt begrunnet. Stemte for pkt. 5. Report on gender pay gap (aksjonærforslag), dette fordi det gav bedre innsikt i selskapets likestillingsarbeid (i strid med selskapets anbefaling)
NCI Building Systems Inc. 23.05.2019 DAM stemte mot sak 1.3 pga dobbeltrolle CEO/styreleder. Stemte mot sak 6 (omnibus stock plan) pga den høye kostnaden.
Styreavlønning  
Selskap Dato Sak og begrunnelse
Rovio
Entertainment Oyj
09.04.2019 DAM stemte mot sak 10, styreavlønning. Stemte mot pga høy avlønning sammenlignet med peer-group kombinert med utilfredsstillende utvikling for selskapet.
Styrevalg  
Selskap Dato Sak og begrunnelse
O2Micro
International
Ltd.
05.06.2019 DAM stemte mot sak 1a-c (styrevalg) pga misnøye med styrets performance.

Stemmegivning på generalforsamlinger i 2018

Stemt mot selskapets anbefalinger i Norge

Vi har stemt mot selskapets anbefaling på følgende generalforsamlinger i Norge i 2018

Emisjonsfullmakter
Selskap Dato Sak og begrunnelse
Aqualis ASA 14.05.2018 DAM stemte mot sak 8 - en emisjonsfullmakt på 50 %, noe som er over DAM sin grense på 10 % i normale tilfeller.
NRC Group ASA 19.04.2018 DAM stemte mot sak 13 angående emisjonsfullmakt. Størrelsen er 20%, noe som er over DAMs grense på 10% i normale tilfeller.
SeaBird Exploration
PLC
10.08.2018 DAM stemte mot sak 10. Dette vil, etter DAM sin mening, gi en for vid emisjonsfullmakt uten fortrinnsrett for eksisterende aksjonærer. 
Self Storage Group
ASA
22.05.2018 DAM stemte mot sak 8. En emisjonsfullmakt på 50 %, noe som er over DAM sin grense på 10 % i normale tilfeller.
Fullmakt til å oppta konvertibelt lån
Selskap Dato Sak og begrunnelse
Marine Harvest ASA     30.05.2018 DAM stemte mot sak 15 om fullmakt til å ta opp konvertibelt lån. Sak 14 og 15 er henholdsvis emisjonsfullmakt (10 %) og fullmakt til å ta opp konvertibelt lån. Summen av disse kan gi en økning i antall aksjer på ca. 20 % - over DAM sin grense på 10 % i normale tilfeller.
Innløsningsplikt
Selskap  Dato Sak og begrunnelse
Odfjell Drilling Ltd.       20.06.2018 DAM stemte mot sak 4.2. Det er foreslått å ta bort innløsningsplikten ved over 90% eierskap. Dette kan svekke rettigheter til minoritetsaksjoner.
Lederavlønning
Selskap              Dato Sak og begrunnelse
Asetek A/S 25.04.2018 DAM stemte mot sak 8b - men forslaget ble trukket. Dette forslaget ville medføre et opsjonsprogram med en total ramme på ca. 12 %. For å godkjenne opsjonsprogrammer med en ramme på over 5 % (for mer modne selskaper), bør programmet være meget godt strukturert. Dette kravet ser ikke ut til å være tilfredsstilt.
Atea ASA 26.04.2018 DAM stemte mot sak 10.2 og 12. Disse forslagene muliggjør et opsjonsprogram med en total ramme på ca. 7 %. For å godkjenne opsjonsprogrammer med en ramme på over 5 % (for mer modne selskaper), bør programmet være meget godt strukturert. Dette kravet ser ikke ut til å være tilfredsstilt.
Evry ASA 03.05.2018 DAM stemte mot sak 5 og 12 fordi strike-kurs for opsjonsplanen er satt langt under markedskurs.
Hexagon Composites ASA 19.04.2018 DAM stemte mot sak 6a og 6b fordi 
viktige elementer i opplegget for lederavlønninger var for dårlig beskrevet.
Kitron ASA 20.04.2018 DAM stemte mot sak 6b – bindende retningslinjer for lederavlønning. Opsjonsprogrammet har betydelige svakheter, bl.a. strike-kurs langt under markedskurs og manglende beskrivelse av prestasjonskriterier.
Next Biometrics Group ASA 15.05.2018 DAM stemte mot sak 10 og 12.1. Avlønning. Flere svakheter med opplegget for lederavlønning inklusiv tynn beskrivelse (og muligheter for opsjoner til Styret).
Spectrum ASA
25.05.2018 DAM stemte mot sak 10a/b og tilhørende sak 12 angående avlønning ledelse. Flere innvendinger inklusiv et for stort omfang på opsjonsprogrammet med en potensial utvanning på ca. 8%.
Thin Film Electronics ASA 04.05.2018 DAM stemte mot sak 4a og 4b pga en for mager beskrivelse av opplegget for lederavlønning.
Mulighet til å kalle inn til ekstraordinær generalforsamling med meget kort frist
Selskap Dato Sak og begrunnelse
Electromagnetic
Geoservices ASA  
08.06.2018 DAM stemte mot sak 12. Selskapet ønsker 
å kunne kalle inn til ekstraordinær generalforsamling med kun 14 dagers varsel. Dette er ikke anbefalt praksis i følge NUES kap. 6.
Photocure ASA 09.05.2018 DAM stemte mot sak 12. Selskapet ønsker 
å kunne kalle inn til ekstraordinær generalforsamling med kun 14 dagers varsel. Dette er ikke anbefalt praksis i følge NUES kap. 6.
Opsjoner til styret  
Selskap Dato Sak og begrunnelse
Funcom NV 14.09.2018 Stemte mot sak 4, opsjoner til nytt styremedlem - ref. NUES kap. 11. 
Stemte mot flere forslag i samme innkalling
Selskap                       Dato Sak og begrunnelse
BW LPG Ltd. 24.05.2018 DAM Stemte mot sak 7, et forslag om å gi styret fullmakt til å fylle ledige plasser i styret. Det anses ikke som god praksis at styret selv velger nye styremedlemmer (ref. NUES kap. 8). Stemte mot sak 9, en tilbakekjøpsfullmakt. Den mangler bl.a. en øvre ramme for tilbakekjøp  – DAMs retningslinje er at rammen normalt skal være maksimalt 10 %.
BW Offshore Ltd. 28.05.2018 DAM Stemte mot sak 5 angående styrets fullmakt til å fylle ledige plasser i styret. Forslaget inneholder ingen informasjon/retningslinjer for hvem som skal velges og styret bør ikke velge styremedlemmer selv. Stemte mot sak 9.1.1-9.2.3 - klassifisere styremedlemmer som A, B eller C, noe som medfører en innskrenkning av aksjonærrettigheter.
DNO ASA
31.05.2018 DAM stemte mot sak 6. Honorar til styreformann på NOKm 7,08 er svært høyt i norsk sammenheng og er omtrent på nivå med godtgjørelsen til «Managing director». Stemte mot sak 11 og sak 13 - henholdsvis emisjonsfullmakt (15 %) og fullmakt til å ta opp konvertibelt lån. Summen av disse kan gi en økning i antall aksjer på 30 % - over DAMs grense på 10 % i normale tilfeller. 
Stolt-Nielsen Ltd. 19.04.2018 DAM stemte mot item 2 - et forslag som fremstår som mangelfullt. Tilbakekjøpsfullmakten mangler bl.a. øvre ramme. Stemte mot item 3F pga dobbeltrolle ledelse/styret (ref. NUES kap. 8). Stemte mot item 4, et forslag om å gi styret fullmakt til å fylle en ledig plass i styret (ref. NUES kap. 8).
Styreavlønning
Selskap Dato Sak og begrunnelse
Funcom NV 01.06.2018 DAM stemte mot sak 18 og 19 - opsjoner til styret. I strid med NUES kap. 11. 
Styrevalg
Selskap Dato Sak og begrunnelse
Archer Ltd.                                  21.09.2018 Stemte mot sak 3 angående valg av Dag Skindlo til styret pga problematisk dobbeltrolle ledelse/styret - ref. NUES kap. 8
Frontline Ltd. 21.09.2018 Stemte mot sak 4 angående valg av Robert Hvide Macleod til styret pga problematisk dobbeltrolle ledelse/styret - ref. NUES kap. 8
Northern Drilling Ltd. 21.09.2018 Stemte mot sak 2. Generalforsamlingen bør velge styret, ikke styret selv - ref. NUES kap. 6. og 8. 
Subsea 7 SA 17.04.2018 DAM stemte mot sak 8 (styrevalg). CEO Cahuzac er foreslått gjenvalgt som styremedlem, dette er en uheldig dobbeltrolle (ref. NUES kap. 8.)
Targovax ASA 11.04.2018 DAM stemte mot sak 6 (styrevalg). Johan Christenson stilte til gjenvalg som styremedlem og til gjenvalg som medlem av valgkomiteen. Dette er i strid med NUES kap. 7 (medlemmer av valgkomiteen bør ikke stille til gjenvalg som styremedlem). 
Valgkomite
Selskap Dato Sak og begrunnelse
Höegh LNG
Holdings Ltd.             
06.06.2018 DAM stemte mot sak 7.2 angående gjenvalg av Morten Hoeg til Valgkomiteen. Dette er en uheldig dobbeltrolle styret/valgkomite.
Norwegian
Air Shuttle ASA
08.05.2018 DAM stemte mot sak 16 - endring i vedtektene angående valgkomiteen. Forslaget innebærer fortsatt uheldig dobbeltrolle styret/valgkomiteen.
Tilbakekjøpsfullmakter
Selskap                   Dato Sak og begrunnelse
Akastor ASA 06.04.2018 DAM stemte mot sak 14 og 15 (for sak 16). DAM ønsker et tak på 10% for tilbakekjøpsfullmakter i normale tilfeller. De tre fullmaktene har hver for seg et tak på 10 %, men summen blir 30%. Kunne derfor kun stemme for en fullmakt.
Aker ASA 20.04.2018 DAM stemte mot sak 12 og 13 (for sak 14). DAM ønsker et tak på 10 % for tilbakekjøpsfullmakter i normale tilfeller. De tre fullmaktene har hver for seg et tak på 10 %, men summen blir 30 %. Kunne derfor kun stemme for en fullmakt.
Aker Solutions ASA 18.04.2018 DAM stemte mot sak 15 og 16 (for sak 14). DAM ønsker et tak på 10 % for tilbakekjøpsfullmakter i normale tilfeller. De tre fullmaktene har hver for seg et tak på 10 %, men summen blir 30 %. Kunne derfor kun stemme for en fullmakt.
Kværner ASA 23.03.2018 DAM stemte mot sak 13 og 14 (for sak 12). DAM ønsker et tak på 10 % for tilbakekjøpsfullmakter i normale tilfeller. De tre fullmaktene har hver for seg et tak på mellom 2,5 % til 10 %, men summen blir 22,5 %. Kunne derfor kun stemme for en fullmakt. 

Stemt mot selskapets anbefalinger internasjonalt

Vi har stemt mot selskapets anbefaling på følgende generalforsamlinger internasjonalt i 2018

Aksjonærforslag
Selskap Dato  Sak og begrunnelse 
Anadarko
Petroleum Corp.   
15.05.2018 DAM stemte for sak 4 om klimarapportering (mot styrets anbefaling). 
Apple Inc. 13.02.2018 DAM stemte for sak 5. Et forslag som styrket aksjonærrettighetene mht. å nominere kandidater til styret (mot styrets anbefaling.
Emisjonsfullmakter  
Selskap Dato Sak og begrunnelse
Concord New Group
LTD.
28.05.2018 DAM stemte mot sak 5, en emisjonsfullmakt på 20 % - over DAM sin normalgrense.
Lenovo Group Ltd. 05.07.2018 DAM stemte mot sak 5 og 7. Emisjonsfullmakter (20+10%) uten fortrinnsrett. Stemte mot fordi vi anså disse for omfattende i forhold til DAM sine retningslinjer.
Lederavlønning
Selskap Dato Sak og begrunnelse
O2Micro
International Ltd.
04.06.2018

Stemte mot sak 2 pga. en for omfattende aksjeplan.

Stemte mot flere ulike forslag i samme innkalling
Selskap   Dato Sak og begrunnelse
Alphabet Inc. 06.06.2018 Stemte mot selskapets anbefaling på sak 3, 4, 5, 6, 10. Sak 3, omnibus stock plan. Stemte mot pga flere svakheter i opplegget. Aksjonærforslag sak 4. Approve Recapitalization Plan for all Stock to Have One-vote per Share. Stemte for – støtter prinsippet om at en aksje bør gi en stemme. Aksjonærforslag sak 5. Report on Lobbying Payments and Policy. Stemte for, bedrer innsikt for aksjonærene. Aksjonærforslag sak 6. Report on Gender Pay Gap. Stemte for, bedrer innsikt for aksjonærene. Aksjonærforslag sak 10. Report on Major Global Content Management Controversies. Stemte for, bedrer innsikt for aksjonærene.
China Singyes Solar Technologies
Holdings Ltd. 
04.06.2018 Stemte mot sak. 3.1 pga dobbeltrolle CEO/Styreformann. Stemte mot sakene 7 og 8, ulike emisjonsfullmakter med totalramme på 30% - over DAMs grense på 10% i normaltilfeller. Stemte mot sak 10 - hovedsakelig pga det store omfanget for opsjonsprogrammet.
Styrevalg  
Selskap Dato Sak og begrunnelse
Fingerprint
Cards AB.               
29.05.2018 Stemte mot sak 13e. Kandidaten til vervet som styreformann fremstår som for kontroversielle etter DAM sin mening.

Se også: Disse selskapene er ekskludert fra vårt investeringsunivers