illustrasjonsbilde
Avkastningen i globale aksjer er svak så langt denne måneden, men ser ut til å bli positiv målt i norske kroner. Økt usikkerhet rundt global handel bidrar til at vi beholder aksjer på undervekt. Samtidig er vekst- og inflasjonsbildet sterkt nok til at vi liker sykliske aksjer bedre enn defensive. Vi er positive til kredittrisiko, og liker kort rentebinding bedre enn lang.

Allokering mellom renter og aksjer

Aksjer beholdes på moderat undervekt. OECDs ledende indikator signaliserer et negativt vendepunkt for veksten i løpet av andre halvår. Globalt vekstmoment har passert toppen, men samtidig er det ingen signaler om at vi er på vei inn i en nedgangskonjunktur.

 

Vi tror ikke handelskonflikten vil tillates å eskalere til en global handelskrig som knekker veksten, men vi utelukker ikke at President Trump trapper opp truslene i tiden frem mot kongressvalget i november. Temaet slår godt an blant kjernevelgerne til det republikanske partiet. I tillegg tar det bort oppmerksomheten fra den pågående etterforskningen rundt Russlands innblanding i presidentvalget i 2016 og Trumps rolle i dette.

 

Resultatveksten i selskapene har vært sterk, særlig i USA som følge av skattekuttene. Verdsettelsen er også høy, og gir liten beskyttelse mot negative overraskelser. Inflasjonen er tiltagende i rike land, og sentralbankene fortsetter å stramme likviditeten gradvis. Summen av forholdene over gjør at vi velger å ha en mer forsiktig allokering til aksjer.

matrise
Matrisen over viser anbefalte kortsiktige avvik fra en balansert portefølje fordelt på flere aktiva klasser. Avvikene fra langsiktig fordeling bør ikke utgjøre mer enn 5 til 15 prosent av totalporteføljen for at den kortsiktige risikotakningen ikke skal bli for dominerende. Skaleringen må sees i sammenheng med investors risikovilje og investeringshorisont.
» Les mer

Husk at:

Historisk avkastning ikke er noen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.