Slik forvaltes våre fond

Vi har som mål å oppnå konsistent og forutsigbar meravkastning i alle våre fond. Dette oppnår vi gjennom stram risikostyring og høyt spesialiserte forvaltere, noe som gir oss en robust tilnærming til de ulike markedsforholdene vi møter i krevende finansmarkeder.

Hovedmålsetningene for vår forvaltning er å

  • oppnå konkurransedyktig avkastning
  • ha en aktiv og langsiktig innretning på forvaltningen
  • være en troverdig aktør i markedet gjennom å vise samfunnsansvar i forvaltningen.
Konkurransedyktig avkastning
DNB Asset Management har som målsetting å oppnå høyere verdijustert avkastning enn konkurrentene målt over rullerende tre- og femårsperioder. Dette skal oppnås ved å treffe gode investeringsbeslutninger samt styre porteføljerisikoen dynamisk i tråd med risikoevnen.

Samfunnsansvarlige investeringer
Vi ønsker å medvirke til en bærekraftig samfunnsutvikling med fokus på miljø, etikk og sosiale forhold. Disse bestemmelsene gjelder for alle våre investeringer. Mer om DNBs samfunnsansvarlige investeringer.

Beste resultat
Vi følger strenge regler for å sikre best mulig kurs på verdipapirene vi kjøper og selger på vegne av våre verdipapirfond. Se våre retningslinjer for best resultat.

Aktivt eierskap

Aktivt eierskap innebærer at man som aksjeeier søker å påvirke et selskap i ønsket retning gjennom dialog og stemmegivning. Utgangspunktet kan være spesifikke problemstillinger relatert til aksjonærrettigheter, miljø, sosiale forhold og forretningsetikk, eller et ønske om å forbedre selskapets policy og rutiner på visse områder.

Dato Selskap Agenda punkt Utfall
19.05.2015 Statoil
På generalforsamlingen i Statoil den 19 mai, ble det fremmet flere forslag fra aksjonærer.
Sak 7,8 og 9 Vi støttet sak 7. Støttet ikke sak 8 og 9
8.05.2015 Schibsted
Vi stemte mot forslaget om å splitte aksjekapitalen i A og B-aksjer der hver A-aksje får 10 stemmer og hver B-aksje får én stemme.
  Forslag tatt til følge
21.05.2013 Cermaq
Vi stemte mot forslaget om emisjon i Cermaq for erverv av aksjer i Copeinca
Sak 12.4 Forslag ikke tatt til følge
Kontakt oss
Hele døgnet, alle dager
04800