- verdiutvikling for indeksobligasjoner, BMA m.m.

Forfall
Forfallsdato for produktet, IO-er og BMA-er utbetales til spesifisert konto denne dagen.

Indeks
Indeks viser hva den underliggende indeks har steget eller falt i verdi i forhold til startverdien. Indeks er ikke justert for avkastningsfaktor, eventuell snitting eller andre produktegenskaper. Derfor kan Indikativ Kurs på en BMA/IO ha en verdi som avviker fra underliggende indeks.

Verdiprognose
Verdiprognosen er totalt forventet utbetalt beløp gitt at underliggende indekser er uendret frem til forfallsdato. I verdiprognosen er også verdien av kupongutbetalinger som utbetales før endelig forfallsdato inkludert.

Indikativ kurs
Kursen viser kurs ved innløsning før forfallsdato til DNB Markets for den aktuelle obligasjonen eller BMAen. Kursen reflekter utviklingen i underliggende marked/ indekser, justert for hvor lang tid det er fram til forfall for produktet. Kursen søkes oppdatert med endringer i markedet, men blir ikke oppdatert innenfor den enkelte dag. Det vil også kunne oppstå forsinkelser eller andre forhold som gjør at kursen vil kunne avvike fra den kurs som kunden oppnår ved innløsning. Kursen som oppgis under kolonnen for indikativ kurs utgjør ingen forpliktende kjøpskurs. For å få en forpliktende kurs / handlepris må du ta direkte kontakt med DNB Markets.
Ved innløsning før forfall er kunden ikke sikret å få tilbake hele innskuddet (BMA) eller obligasjonens pålydende.
 
Avkastningsfaktor
Avkastningsfaktoren forteller hvor stor andel av oppgangen i den underliggende indeksen produktet gir. En avkastningsfaktor på 150% gir f.eks. 1,5 ganger indeksens avkastning, mens en avkastningsfaktor på 75% gir 75% av indeksens avkastning. Snitting, strikenivå og evt andre egenskaper må hensyntas i tillegg. Se kontoavtale for hvert enkelte produkt for nærmere opplysninger.
 
Emisjonskurs
Emisjonskursen er prisen investor opprinnelig betalte for å kjøpe produktet (sett bort fra evt etableringsomkostninger). Verdiprognose (anslag for sluttkurs gitt dagens markedsforhold) og Indikativ Kurs (indikativ pris i annenhåndsmarkedet for innløsning i dag) må sees i forhold til emisjonskursen for å kunne vurdere om produktet gir gevinst eller tap, og i hvilken størrelsesorden.
 
 
Kontakt Servicedesk Investeringsprodukter