Etisk forvaltning og investeringsfilosofi

For deg som kunde og for DNB Liv er det viktig at vi forbindes med høy etisk standard, og en tilstrekkelig risikoevne og -vilje for å skape god avkastning.

Investeringsfilosofi

I en pensjonsordning spiller avkastningen en betydelig rolle. DNB Livs mål er å oppnå høyere avkastning enn sine konkurrenter. Vi lykkes ved å ha en tilstrekkelig risikoevne og -vilje for å skape god avkastning.

DNB Liv har som mål å oppnå konkurransedyktig avkastning over tid og være i posisjon til å ta nødvendig risiko. Avkastningsrisikoen i investeringsporteføljen vil i hovedsak være avhengig av hvordan aktiva er sammensatt.


Vi forvalter kundemidler for over 200 milliarder kroner. Midlene er plassert i aksjer, omløps- og anleggsobligasjoner, pengemarked og eiendom.


Vi skiller mellom strategisk forvaltning og operativ forvaltning. Den strategiske forvaltningen ivaretas av finansavdelingen i DNB Liv, mens operativ forvaltning gjennomføres av eksterne forvaltningsmiljø via aktive aksje- og rentemandat. Hoveddelen av disse investeringene forvaltes av DNB Næringseiendom og DNB Asset Management.

Kontakt oss
915 04800

Etisk forvaltning

Våre retningslinjer som skal sikre at DNB Liv ikke investerer i selskaper som er involvert i produksjon av tobakk og/eller pornografi, antipersonellminer og klasevåpen, eller i selskaper som har utvikling og produksjon av sentrale komponenter til masseødeleggelsesvåpen som en betydelig del av sin virksomhet. Vi skal forbindes med høy etisk standard.

Denne strategien innebærer at selskaper som DNB Liv investerer i skal følge:

  • FNs Global Compacts 10 prinsipper
  • OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper
  • UNEP FIs prinsipper

Se også:

Fond og forvaltning i DNB