En markedswarrant er en opsjon hvor du har rett til å motta verdiutviklingen fra en underliggende indeks mot betaling av et premiebeløp. Ettersom markedswarrants gir høy eksponering mot underliggende indeks i forhold til investert beløp, vil positiv utvikling for indeksen innebære et stort avkastningspotensial i forhold til investert beløp.

Mer om markedswarrants

Prospekter
Lenke
Verdiutvikling
Lenke
Spørsmål og svar
Lenke
tabellEksponering mot en rekke markeder
Markedswarrants kan gi eksponering mot en rekke underliggende markeder som aksjer, renter, råvarer og valuta. Markedswarrants kan gi positiv avkastning ved oppgang eller nedgang i underliggende marked, avhengig av den enkelte warrantens avkastningsprofil.
 
Avkastning og risiko
Dersom warranten har steget utover investert beløp målt fra starttidspunktet til sluttidspunktet vil investors avkastning bli positiv. Investor vil tape deler av investeringen dersom indeksen ikke har steget nok til å dekke premiebeløpet. Dersom indeksen ved sluttidspunktet er uendret eller har faclt ved sluttidspunktet vil hele investeringen være tapt.
 
Hvordan handle markedswarrants
En markedswarrant omsettes ikke over børs. En investering foretas ved å kontakte DNB Markets.
 
Et eventuelt salg av markedswarrants før forfall må foretas til markeds­pris på salgstidspunktet. DNB Markets vil søke å stille daglige kjøpskurser, og hvis mulig salgskurser på forespørsel. DNB Markets har ingen forpliktelse til å stille kurser og generelt kan det være begrenset likviditet i markedswarrants.
 
Hva påvirker kjøps- og salgskurs
I tillegg til utviklingen i den underliggende indeksen, vil endringer i indeksens volatilitet, samt rentenivå og andre aktuelle markedsforhold påvirke verdien av warranten og dermed kursen i annenhåndsmarkedet.
 
Kredittrisiko mot DNB
Investorer i markedswarrants utstedt av DNB Markets vil ha kredittrisiko mot DNB Bank ASA. Kredittrisikoen innebærer risiko for at DNB Bank ASA ikke er i stand til å betale eventuell tilbakebetaling på forfallsdato. DNB Bank ASA har en langsiktig rating hos Standard & Poors på AA- og Aa3 hos Moodys.
 
VPS
Investeringer i markedswarrants krever konto hos Verdipapirsentralen (VPS). Investorer som ikke har VPS-konto fra før vil måtte opprette en slik. Din rådgiver i DNB vil kunne hjelpe deg med dette.
 
Kontakt oss
Markedswarrants (unoterte):
Servicedesk Investeringsprodukter
Telefon: 815 81 050
» Send e-post

Warrants på enkeltaksjer (børsnoterte):
Aksjehandel-/ analyse
Telefon: 915 08940
» Send e-post

DNB Markets

Vilkår og avtaler