Ordliste

Nedenfor vil du finne en alfabetisk oversikt over ord og begreper knyttet til warrants og en forklaring til disse.

Amerikansk warrant
Innehaveren av warranten har rett til å løse inn warranten når som helst under løpetiden.

Asiatisk warrant
Sluttkursen for en asiatisk warrant bestemmes som gjennomsnittet av sluttkursene på den underliggende aksjen/indeksen i løpet av en viss periode, for eksempel de ti siste børsdagene før warrantens bortfallsdag.

"At the money" (ATM)
En warrant er ATM hvis underliggende er den samme som warrantens innløsningspris.

Automatisk sluttavregning
Innehaveren får warrantens realverdi automatisk utbetalt ved forfall.
 
A/W - Aksjer/Warrant
Angir hvor mange aksjer en får eksponering mot fra en warrant.

Black-Scholes modellen
En matematisk modell som kan brukes for å bestemme prisen på en warrant.

Bortfallsdag
Den dagen den eventuelle gevinsten på warranten fastsettes.

Break-Even nivå
Viser hvor mye aksjen/indeksen minst må være verdt på bortfallsdagen for at man skal gå med fortjeneste, forutsatt at man kjøper warranten i dag og beholder den til bortfallsdagen.

Call warrant
Engelsk for kjøpswarrant

Delta
Beskriver hvor mye warrantens verdi forandrer seg når den underliggende aksjen/indeksen beveger seg med en enhet (en krone, en $, ett prosentpoeng).

Egenverdi
Egenverdi = (Aksjekurs - Innløsningspris)/ Warrants per aksje.

Elastisitet
Beskriver hvor mye warrantens verdi forandrer seg når den underliggende aksjen/indeksen beveger seg med en prosent.

Emittent
Utstederen av warranten, for eksempel DNB.

Europeisk warrant
En europeisk warrant kan bare innløses på warrantens bortfallsdag, til forskjell fra en amerikansk warrant som kan innløses i hele løpetiden.

Hedging
Å fjerne risiko helt eller delvis.

Historisk volatilitet
Et mål på hvordan en aksjekurs/indeks historisk har beveget seg over tid. Volatilitet måles oftest ved standardavvik.

Implisitt volatilitet
Markedsvolatilitet.

"In the money " (ITM)
En warrant er ITM hvis den underliggende aksjekursen er høyere enn warrantens innløsningspris (for kjøpswarrant).

Innløsningsdag
Warrantens bortfallsdag, den dag warranten forfaller.

Kjøpswarrant
En kjøpwarrant gir innehaveren retten til å kjøpe en aksje/indeks til en forutbestemt kurs på sluttdagen.
 
Kontantavregning
På bortfallsdagen får man kontanter i form av forskjellen mellom innløsningsprisen og aksjens/indeksens sluttkurs (kjøpswarrants).

Kurvwarrant
En warrant som er basert på en kurv med aksjer/indekser.

Likviditet
En likvid warrant kjennetegnes ved at den er lett omsettelig.

Market maker
Utstederen av warranten fungerer som market maker, markedsgarantist. Dette betyr at utstederen under normale markedsforhold alltid vil kvotere kjøps- og salgskurser på warrantene.

Opsjon
En opsjon er en kontrakt mellom to parter, der den ene parten er utsteder og den andre er kjøper.

OTC - Unotert ("Over the counter")
En warrant er en OTC-opsjon. Dette betyr blant annet at kjøperen av warranten tar en kredittrisiko på motparten, i dette tilfellet DNB Bank.

"Out of the money" (OTM)
En warrant er OTM hvis den underliggende aksjekursen er lavere enn warrantens innløsningspris for en kjøpswarrant.

Premie
Warrantens pris.

Put warrant
Engelsk for salgswarrant.

Sluttkurs
Den underliggende aksjens/indeksens sluttkurs brukes for å bestemme hvilket beløp som skal avregnes kontant.

Spread
Forskjellen mellom kjøps- og salgskurs.

Salgswarrant
En salgswarrant gir innehaveren rett til å selge en aksje til en forhåndsbestemt innløsningspris på bortfallsdagen, alternativt motta verdifallet på aksjen.

Teoretisk pris
Man kan beregne en teoretisk pris på en warrant. Ettersom forutsetningene for å kunne beregne denne teoretiske prisen endrer seg kontinuerlig, finnes det imidlertid aldri en "sann" pris på en warrant. Når man beregner den teoretiske prisen brukes forskjellige matematiske modeller, bl.a. Black & Scholes-modellen.

Theta
Beskriver hvor mye warrantens pris forandres når tiden til bortfallsdagen reduseres.

Tidsverdi
Tidsverdi = Warrantpris - Realverdi.

Underliggende
Vanligvis en aksje eller en kurv av aksjer.

Utsteder
Den part i en opsjonskontrakt som har solgt en opsjon. Ved warrants er emittenten og utstederen den samme.

Vega
Beskriver hvor mye warrantens pris forandres når volatiliteten endres.

Volatilitet
Et statistisk mål på bevegelsene, f.eks. i en aksjekurs.

Warrant
En opsjon i form av et verdipapir.

W/A - Warrants/Aksje
Angir hvor mange warrants det trengs for å motta avkastningen fra en aksje.


 
Kontakt oss
Markedswarrants (unoterte):
Servicedesk Investeringsprodukter
Telefon: 815 81 050
» Send e-post

Warrants på enkeltaksjer (børsnoterte):
Aksjehandel-/ analyse
Telefon: 915 08940
» Send e-post

DNB Markets

Vilkår og avtaler