Husk bunadforsikring til 17. mai

Bertine Zetlitz i bunad
Hipp, hipp hurra! Nå kan du forsikre bunaden din på 17.mai for 45 kroner.

Kostbare skader

17. mai nærmer seg, og gatene vil være fylt av mennesker i vakre bunader. Selv om bunad er et verdifullt festplagg med lange tradisjoner, og gjerne det dyreste plagget vi eier, forsikrer vi det likevel ikke. Ytterst få av oss tenker på at vi burde forsikre bunaden vår, men vi forsikrer både mobil, sykkel og bil.
Det er flere som har oppdaget skader på bunaden sin etter en 17. mai-feiring. Rift i skjorten, is på stakken, hull i stoffet etter glød fra en sigarett, eller rødvin i fanget fra bordmakkeren din er vanlige skader. Å skulle reparere en ødelagt bunad, uten forsikring, kan bli en kostbar affære.
Forsikringen gjelder fra kl: 00:01 – 24:00, den 17.05.2019.
Tilbudet gjelder fra den 11.05.-17.05, kl. 10.00.

Forsikringssum: 50 000 kroner
Egenandel: 1000 kroner

Melde skade

Har du vært uheldig og skadet bunaden din?

Ring oss på +47 915 04818 eller send e-post til skadeservice@dnb.no.

Din skadesak vil bli behandlet av Fremtind, vårt forsikringsselskap eiet av DNB og SpareBank1.

Vilkår og forsikringsbevis

» Verdigjenstandforsikring
» Forsikringsbevis

Viktig informasjon

Hvilke lover gjelder for forsikringen?

For forsikringen gjelder forsikringsavtaleloven (FAL) og andre lover som regulerer forholdet mellom forsikringstaker (evt. sikrede) og Fremtind Forsikring AS.

Informasjon om forsikringsagent

DNB Bank ASA er forsikringsagent for Fremtind Forsikring AS. SpareBank 1 Gruppen AS eier 65 prosent og DNB ASA 35 prosent i Fremtind. DNB har i tillegg en opsjon på å kjøpe seg opp til 40% eierandel.  Fremtind er et datterselskap i SpareBank 1 Gruppen AS. Mer informasjon om eierandel og agenter finner du i agentregisteret på nettsidene til Fremtind, fremtind.no/om-oss.

Meldefrist

Dersom det har skjedd en skade, skal du så snart som mulig melde fra til DNB Forsikring. Alle skadetilfeller blir meldt til forsikringsselskapenes sentrale skaderegister FOSS. Krav om erstatning skal meldes til oss innen ett år etter at skaden oppstod. I motsatt fall kan du miste retten til erstatning. (forsikringsavtaleloven §8-5)

Ansvarsbegrensning
Selskapets ansvar nedsettes forholdsmessig dersom det inntreffer forsikringstilfeller som skyldes at forutsetningene for premieberegning ikke er overholdt, og sikrede ikke har varslet selskapet om endringen. Erstatningen vil i slike tilfeller bli redusert til det som svarer til forholdet mellom den premien som er betalt, og den premien som skulle vært betalt. (forsikringsavtaleloven § 4-7). Når selskapet får betaling under ansvarsforsikringen i tilfeller hvor forutsetningene for premieberegning ikke er overholdt, har selskapet tilsvarende regressrett mot forsikringstaker.

Sikkerhetsforskrifter
Hvert enkelt forsikringsprodukt har sikkerhetsforskrifter, beskrevet i forsikringsbevisets dekningsoversikt og det gjeldende forsikringsvilkår. Hvis det inntreffer forsikringstilfeller som skyldes at en sikkerhetsforskrift er overtrådt, avgjøres det under hensyn til skyldgraden, skadeforløpet og forholdene ellers om selskapet skal betale noe og i tilfelle hvor mye. (forsikringsavtaleloven § 4-8.)

Nemndbehandling av tvister
Dersom det oppstår tvist med forsikringsselskapet, kan hver av partene kreve nemndbehandling etter forsikringsavtalelovens § 20-1.
Bistand i klagesaker
Dersom du er uenig i den avgjørelse selskapet har tatt ved behandlingen av din sak, vil du få en ny vurdering av denne ved å kontakte vår klageservice, se også dnb.no under klage og reklamasjoner:

Fremtind Forsikring
Klageservice
Postboks 1600, Sentrum
0021 OSLO

e-post:
klageservice@dnb.no

Privatkunder kan også fremme klagen til:
Finansklagenemnda
Postboks 53, Skøyen
0212 OSLO
Dersom det har skjedd en skade, skal du så snart som mulig melde fra til DNB Forsikring. Alle skadetilfeller blir meldt til forsikringsselskapenes sentrale skaderegister FOSS. Krav om erstatning skal meldes til oss innen ett år etter at skaden oppstod. I motsatt fall kan du miste retten til erstatning. (forsikringsavtaleloven §8-5)

Ansvarsbegrensning
Selskapets ansvar nedsettes forholdsmessig dersom det inntreffer forsikringstilfeller som skyldes at forutsetningene for premieberegning ikke er overholdt, og sikrede ikke har varslet selskapet om endringen. Erstatningen vil i slike tilfeller bli redusert til det som svarer til forholdet mellom den premien som er betalt, og den premien som skulle vært betalt. (forsikringsavtaleloven § 4-7). Når selskapet får betaling under ansvarsforsikringen i tilfeller hvor forutsetningene for premieberegning ikke er overholdt, har selskapet tilsvarende regressrett mot forsikringstaker.

Sikkerhetsforskrifter
Hvert enkelt forsikringsprodukt har sikkerhetsforskrifter, beskrevet i forsikringsbevisets dekningsoversikt og det gjeldende forsikringsvilkår. Hvis det inntreffer forsikringstilfeller som skyldes at en sikkerhetsforskrift er overtrådt, avgjøres det under hensyn til skyldgraden, skadeforløpet og forholdene ellers om selskapet skal betale noe og i tilfelle hvor mye. (forsikringsavtaleloven § 4-8.)

Nemndbehandling av tvister
Dersom det oppstår tvist med forsikringsselskapet, kan hver av partene kreve nemndbehandling etter forsikringsavtalelovens § 20-1.
Bistand i klagesaker
Dersom du er uenig i den avgjørelse selskapet har tatt ved behandlingen av din sak, vil du få en ny vurdering av denne ved å kontakte vår klageservice, se også dnb.no under klage og reklamasjoner :

DNB Forsikring
Klageservice
0021 OSLO
e-post:klageservice@dnb.no

Privatkunder kan også fremme klagen til:

Finansklagenemnda
Postboks 53, Skøyen
0212 OSLO