Aktivt eierskap gjennom stemmegivning

Illustrasjonsbilde
Aktivt eierskap innebærer at man som aksjeeier søker å påvirke et selskap i ønsket retning gjennom dialog og stemmegivning. Utgangspunktet kan være spesifikke problemstillinger relatert til miljø, klima, sosiale forhold og eierstyring, eller et ønske om å forbedre selskapets retningslinjer og rutiner på visse områder.
DNB Asset Management AS (DNB AM) har løpende dialog med selskapers ledelse og med andre viktige organer. Dialog og stemmegivning henger nøye sammen. Dialog brukes blant annet for å påvirke forslag i forkant av generalforsamlingene. Stemmegivning skjer direkte, eller ved fullmakt, på generalforsamlinger. Mange saker behandlet på generalforsamling er utgangspunkt for videre dialog med selskapet.

Stemmegivning på generalforsamlinger i 2020

Vi søker å stemme på generalforsamlinger i alle norske børsnoterte selskaper hvor fondene har eierskap, og vi har i 2020 avgitt stemme på 153 generalforsamlinger i Norge og 95 generalforsamlinger internasjonalt. God eierstyring er viktig, fordi det gir grunnlag for økt verdiskapning for andelseierne i fondene. Stemmeretten brukes i overensstemmelse med de prinsipper som er nedfelt i bransjeanbefalingene på www.nues.no (for Norge), våre retningslinjer for stemmegivning internasjonalt og våre retningslinjer for eierstyring og ansvarlige investeringer. Målsetningen er å ivareta andelseiernes interesser. 
 
Vi har i 2020 stemt i mot minst en av selskapets anbefalinger på om lag tre av ti generalforsamlinger. Dette skjedde i forbindelse med ESG-aksjonærforslag, emisjonsfullmakter, tilbakekjøpsfullmakter, styrevalg, godtgjørelse til styret, styrets ansvar, valgkomitevalg, lederavlønning, fullmakt til å oppta konvertibelt lån og mulighet til å kalle inn til ekstraordinær generalforsamling med meget kort frist. I viktige saker hvor vi vurderer å stemme mot, vil vi normalt ha dialog med sentrale personer i de relevante selskaper i forkant av generalforsamlingen for å påvirke forslagene og/eller få bedre innsikt i problemstillingene. Gjennom dette arbeidet bidrar vi for eksempel til bedre styresammensetning og avlønningssystemer for ledelse/styret. Noen viktig temaer for videre dialog med selskaper er godtgjørelse til ledende ansatte/styret samt sammensetning av styrer og valgkomiteer (inklusiv dobbeltroller). Andre viktige temaer som vi vil ha fokus på er håndtering av klimautfordringer, vannhåndtering, menneskerettigheter, likestilling/mangfold, avskoging, havet, naturmangfold, underleverandører i fremvoksende markeder og produktsikkerhet.

Stemt mot selskapets anbefaling i Norge

Vi har stemt mot selskapets anbefaling på følgende generalforsamlinger i Norge i 2020 

Selskap Dato ESG-kategori Sak og begrunnelse
Emisjonsfullmakter
Shelf Drilling Ltd. 31.08.2020  G Stemte mot sak 4, en emisjonsfullmakt på 29% uten fortrinnsrett virker svært vidt (ref. DNB AMs retningslinjer).
Lederavlønning

Asetek A/S        
22.04.2020  G Stemte mot sak 8b angående avlønning av ledelse/styret, primært pga høy potensielle utvanning (over 10 %) fra opsjonsordninger etc. (aksjebasert incentivordning).
Grieg Seafood ASA 14.05.2020 G Stemte mot sak 8 pga svakheter i opplegget for lederavlønning (LTIP) etter DNB AM sin mening.
Hexagon Composites ASA 22.04.2020 G DNB AM stemte mot lederlønningspunktene (sakene 6.1/6.2) fordi viktige elementer i opplegget var mangelfullt beskrevet og bonusordningen er tilsynelatende uten cap/er diskresjonær.
Hunter Group ASA 30.04.2020 G Stemte mot sakene 5a/5b fordi avlønningsopplegget for ledelsen har flere svakheter etter DNB AM sin mening.
Komplett Bank ASA 25.03.2020 G Stemte mot sak 9 pga to svakheter i opplegget for lederavlønning etter DNB AM sin mening.
Magseis Fairfield ASA 23.04.2020 G Stemte mot sak 8.2 fordi avlønningsopplegget for ledelsen har flere svakheter etter DNB AM sin mening.
Medistim ASA 28.04.2020 G Stemte mot sak 6 fordi avlønningsopplegget for ledelsen har flere svakheter etter DNB AM sin mening.
NEL ASA 13.05.2020 G Stemte mot sak 9 pga flere svakheter i opplegget for lederavlønning etter DNB AM sin mening.
Solon Eiendom ASA 14.05.2020 G Stemte mot sakene 5a/b pga svakheter i opplegget for lederavlønning etter DNB AM sin mening.
Techstep ASA 21.06.2020 G Stemte mot sak 8b, det nye opsjonsprogrammet har for kort horisont (ett års total vesting-periode) i forhold til DNB AM sine retningslinjer.
Stemte mot flere ulike forslag i samme innkalling
Selskap Dato ESG-kategori Sak og begrunnelse
Axactor SE 01.04.2020 G Stemte mot sak 6.2 angående lederavlønning (etc.) Hovedinnvending er opsjonsordningen for styreleder, noe som er i strid med NUES kap. 11. Stemte mot sak 13, en vid emisjonsfullmakt på 20% (uten fortrinnsrett). DNB AM sine retningslinjer tillater kun generelle emisjonsfullmakter utover 10% i spesielle situasjoner.
Bouvet ASA 25.05.2020 G Stemte mot sak 9 pga dobbeltrolle styret/valgkomite. Stemte mot sak 10 pga svakheter i opplegget for lederavlønning etter DNB AM sin mening.
DNO ASA 27.05.2020 G Stemte mot sak 5a - styrevalg. Vi anser dobbeltrollen styreleder/leder valgkomiteen som uheldig. Stemte mot sak 6. Honorar til styreleder på NOKm 7,1 er vært høyt i norsk sammenheng. Stemte mot sakene 9 og 10, opplegget for godtgjørelse til ledende ansatte er mangelfullt etter DNB AM sin mening. Stemte mot sakene 12 og 14 - henholdsvis emisjonsfullmakt (15 %) og fullmakt til å ta opp konvertibelt lån. Summen av disse kan gi en økning i antall aksjer på 30 % - langt over DNB AM sin grense på 10 % i normale tilfeller.
ElectroMagnetic GeoServices ASA 19.06.2020 G Stemte mot sak 8.3, ledende ansatt i styret er i strid med NUES sine retningslinjer. Stemte mot sak 13, fullmakt til å kalle inn til ekstraordinær generalforsamling på to ukers varsel er ikke i anbefalt praksis ifølge NUES.
Höegh LNG Holdings Ltd. 04.06.2020 G Stemte mot sak 7.2 pga dobbeltrolle styret/valgkomite. Stemte mot sak 9, nye retningslinjer for valgkomiteen, fordi forslaget ikke er helt i tråd med retningslinjer i NUES.
MPC Container Ships ASA 28.04.2020 G Stemte mot sak 5 fordi avlønningsopplegget for ledelsen har flere svakheter (tynt beskrevet) etter DNB AM sin mening. Stemte mot sak 8 og 9, for vide emisjonsfullmakter i forhold til DNB AM sine retningslinjer.
Ocean Yield ASA 22.04.2020 G Stemte mot sak 7b pga flere svakheter i opplegget for lederavlønning etter DNB AM sin mening. Stemte mot sakene 17, 18 og 20 pga for vide fullmakter for kapitalutvidelse i forhold til våre retningslinjer.
Self Storage Group ASA 25.05.2020 G Stemte mot sakene 5, 9 og 10 pga mangel på informasjon (sen innstilling fra valgkomiteen). Stemte mot sak 8 - emisjonsfullmakt. En for vid fullmakt (50 %, uten fortrinnsrett) i forhold til DNB AM sine retningslinjer.
Stolt-Nielsen Ltd. 16.04.2020 S, G Stemte mot sak 4f pga dobbeltrolle ledelse/styret (merk også at ingen kvinner er representert i styret). Stemte mot sak 5, et forslag om å gi styret fullmakt til å fylle en ledig plass i styret. Styret bør normalt velges av generalforsamlingen (er i strid med DNB AM sine retningslinjer).
Styrevalg og/eller valg av valgkomite
Selskap Dato ESG-kategori Sak og begrunnelse
Avance Gas Ltd. 31.08.2020 G Stemte mot sak 2 - gi styret fullmakt til å fylle ledige plasser i styret. Forslaget inneholdt ingen informasjon/retningslinjer for hvem som skal velges og styret bør normalt velges av generalforsamlingen.
ADS Crude Carriers PLC 27.05.2020 G Stemte mot sakene 1a/1b fordi styresammensetningen ikke ser ut til å ivareta DNB AM sine krav til uavhengighet.
Fjord1 ASA 12.05.2020 G Stemte mot sak 11a fordi styresammensetningen ikke ser ut til å ivareta DNB AM sine krav til uavhengighet.
Flex LNG Ltd. 31.08.2020 G Stemte mot sak 2 - gi styret fullmakt til å fylle ledige plasser i styret. Forslaget inneholdt ingen informasjon/retningslinjer for hvem som skal velges og styret bør normalt velges av generalforsamlingen.
Frontline LTD 31.08.2020 G Stemte mot sak 2 - gi styret fullmakt til å fylle ledige plasser i styret. Forslaget inneholdt ingen informasjon/retningslinjer for hvem som skal velges og styret bør normalt velges av generalforsamlingen.
Gaming Innovation Group Inc. 19.05.2020 S, G Stemte mot sak 8 pga skjev kjønnsbalanse i styret uten tilstrekkelig begrunnelse.
Golden Ocean Group Ltd 31.08.2020 G Stemte mot sak 2 - gi styret fullmakt til å fylle ledige plasser i styret. Forslaget inneholdt ingen informasjon/retningslinjer for hvem som skal velges og styret bør normalt velges av generalforsamlingen.
IDEX Biometrics ASA 15.12.2020 G Stemte mot sak 3 angående styrevalg. Informasjonen om styrekandidat var ikke tilgjengelig i rimelig tid før generalforsamlingen.
RAK Petroleum Plc 11.06.2020 G Stemte mot sakene 3 og 11 pga uavhengighetsproblemstillinger mht. styret og valgkomite.
Tilbakekjøpsfullmakter
Selskap Dato ESG-kategori Sak og begrunnelse
Akastor ASA 15.04.2020 G Stemte mot sakene 14 og 15 fordi DNB AM sine retningslinjer har en 10 % begrensning for generelle tilbakekjøpsfullmakter i normale tilfeller. Derfor kunne man ikke stemme for alle tre fullmakter i sakene 14-16.
Aker ASA 27.04.2020 G Stemte mot sakene 12 og 13 fordi DNB AM sine retningslinjer har en 10 % begrensning for generelle tilbakekjøpsfullmakter i normale tilfeller. Derfor kunne man ikke stemme for alle tre fullmakter i sakene 12-14.
Aker Carbon Capture AS 23.09.2020 G Stemte mot sak 6 og 7 fordi DNB AM sine retningslinjer har en 10% begrensning for generelle tilbakekjøpsfullmakter i normale tilfeller. Derfor kunne man ikke stemme for alle tre fullmakter i sakene 5-7.
Aker Offshore Wind Holding AS 23.09.2020 G Stemte mot sak 6 og 7 fordi DNB AM sine retningslinjer har en 10% begrensning for generelle tilbakekjøpsfullmakter i normale tilfeller. Derfor kunne man ikke stemme for alle tre fullmakter i sakene 5-7.
Aker Solutions ASA 21.04.2020 G Stemte mot sakene 15 og 16 fordi DNB AM sine retningslinjer har en 10 % begrensning for generelle tilbakekjøpsfullmakter i normale tilfeller. Derfor kunne man ikke stemme for alle tre fullmakter i sakene 14-16.
American Shipping Co. ASA 27.04.2020 G Stemte mot sak 14, for å begrense totale tilbakekjøpsfullmakter til ca. 10 % (ref. DNB AM sine retningslinjer).
Kværner ASA 24.03.2020 G Stemte mot sak 14 fordi DNB AM sine retningslinjer har en 10 % begrensning for generelle tilbakekjøpsfullmakter i normale tilfeller. Derfor kunne man ikke stemme for alle tre fullmakter i sakene 12-14.
Scatec Solar ASA 28.04.2020 G Stemte mot sak 18 fordi DNB AM sine retningslinjer har en 10 % begrensning for generelle tilbakekjøpsfullmakter i normale tilfeller. Derfor kunne man ikke stemme for alle tre fullmakter i sakene 16-18.

Stemt mot selskapets anbefaling internasjonalt

Vi har stemt mot selskapets anbefaling på følgende generalforsamlinger internasjonalt i 2020

ESG-aksjonærforslag  
Selskap Dato ESG-kategori Sak og begrunnelse
Apple Inc. 26.02.2020 S, G Stemte for aksjonærforslagene sak 4 (Proxy Access Amendments) og sak 6 (Report on Freedom of Expression and Access to Information Policies) - mot selskapets anbefaling. Forslagene fremstod som velbegrunnet.
Cigna Corp 22.04.2020 S, G Stemte for aksjonærforslag sak 4 (Reduce Ownership Threshold for Shareholders to Call Spesial Meeting) - mot selskapets anbefaling. Gir styrkede aksjonærrettigheter. Stemte for aksjonærforslag sak 5 (Report on Gender Pay) - mot selskapets anbefaling. Gir omverden bedre informasjon angående likelønns-/likestillingsproblemstillinger.
Citigroup Inc 21.04.2020 G Stemte for aksjonærforslag sak 5 (Amend Proxy Access Rights) - mot selskapets anbefaling, dette gir styrkede aksjonærrettigheter.
Delta Air Lines, inc 18.06.2020 E, S, G Stemte for aksjonærforslag sakene 4-7 (Provide Right to Act by Written Consent, Report on Climate Lobbying, Report on Political Contribution, Report on Sexual Harassment Policy) - mot selskapets anbefaling. Forslagene virket velbegrunnet.
HP Inc 12.05.2020 G Stemte for aksjonærforslag sak 5 (Provide Rights to Act by Written Consent) - mot selskapets anbefaling. Forslaget virket velbegrunnet.
Emisjonsfullmakter  
Selskap Dato   ESG-kategori Sak og begrunnelse 
Concord New Energy Group LTD 01.06.2020 G Stemte mot sak 5, for å begrense de totale emisjonsfullmakter (uten fortrinnsrett) til maksimum 10 % (ref. DNB AM sine retningslinjer).
Siemens Gamesa Renewable Energy SA 22.07.2020 G Stemte mot sakene 14 og 16 pga størrelsen på emisjonsfullmaktene (ref. DNB AM sine retningslinjer).
TomTom NV 15.05.2020 G Stemte mot sakene 15 og 16 for å begrense emisjonsfullmakter uten fortrinnsrett til 10 % (ref. DNB AM sine retningslinjer).
Lederavlønning
Selskap Dato   ESG-kategori Sak og begrunnelse 
Benchmark Holdings Plc 12.03.2020 G Stemte mot sak 2 (Approve Remuneration Report), fordi det langsiktige insentivprogram ikke hadde noen "performance hurdles".
Cornerstone Building Brands, Inc. 28.05.2020 G Stemte mot sak 4 (Amend Omnibus Stock Plan) fordi opplegget er for kostbart (for høy "burn rate") etter DNB AM sin mening.
Enel SpA 14.05.2020; G Stemte mot sak 10.1 pga den store økning i CEO/GM sin avlønning - til et høyt nivå.
Genmab A/S 26.03.2020 G Stemte mot sak 6a angående lederavlønning pga kombinasjonen av flere svakheter i opplegget etter DNB AM sin mening.
LM Ericsson 31.02.2020 G Stemte mot sak 17.1, angående lederavlønning (LTV). Etter DNB AM sin mening var det noen svakheter i opplegget - bl.a. er 50 % av tildelingen basert på kun ett-årig operating income (bør være basert på minst tre år).
Nanoform Finland Oyj 01.09.2020 G Stemte mot sakene 6, 7 og 10. Hovedutfordring var opsjonsprogrammet pga strike under markedskurs, kort vesting og opsjoner til styret.
Sanofi 28.04.2020 G Stemte mot sak 19 angående avlønning for tidligere CEO pga flere svakheter i opplegget etter DNB AM sin mening.
Stemte mot flere ulike forslag i samme innkalling  
Selskap Dato   ESG-kategori Sak og begrunnelse 
Alphabet Inc 03.06.2020 S, G Stemte "withhold" på sakene 1.6, 1.9-1.11 pga svakheter i styreforslaget. Stemte mot sakene 3 og 4, bl.a. pga det høye nivået på lederavlønninger. Stemte for aksjonærforslagene sakene 5-7, 9-11, 13-14 (Approve Recapitalisation Plan for all Stock to Have One-vote per Share, Report on Arbitration of Employment-Related Claims, Establish Human Rights Risk Oversight Committee, Assess Feasibility of Including Sustainability as a Performance Measure for Senior Executive Compensation, Report on Takedown Requests, Require a Majority Vote for the Election of Directors, Require Independent Director Nominee with Human and/or Civil Rights Experience, Report on Whistleblower Policies and Practices) - mot selskapets anbefaling. Forslagene fremstod som velbegrunnet.
Amazon.com, Inc. 27.05.2020 E, S, G Stemte mot sak 1a pga dobbeltrolle styreleder/CEO. Stemte for aksjonærforslagene sakene 5-9, 11, 13-16 (Report on Management of Food Waste, Report on Customers' Use of its Surveillance and Computer Vision Products or Cloud-Based Services, Report on Potential Human Rights Impacts of Customers' Use of Recognition, Report on Products Promoting Hate Speech and Sales of Offensive Products, Require Independent Board Chairman, Report on Reducing Environmental and Health Harms to Communities of Color, Report on Promotion Velocity, Reduce Ownership Threshold for Shareholders to Call Special Meeting, Human Rights Risk Assessment, Report on Lobbying Payment and Policy) - mot selskapets anbefaling. Forslagene virket velbegrunnet.
Boostheat SAS 02.06.2020 G Stemte mot sakene 19-23 pga flere svakheter i forslaget til emisjonsfullmakter etter DNB AM sin mening. Stemte mot sak 25 fordi warrents til styret er i strid med DNB AM sine retningslinjer.
Bristol-Myers Squibb Company 05.05.2020 G Stemte mot sak 1d pga dobbeltrolle styreleder/CEO. Stemte for aksjonærforslag sak 4 (Require Independent Board Chairman) og sak 5 (Provide Right to Act by Written Consent) - mot selskapets anbefaling. Forslagene virket velbegrunnet.
China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 29.05.2020 G Stemte mot sak 6 pga to svakheter i "financial budget plan" etter DNB AM sin mening. Stemte mot sak 12, ett forslag til emisjonsfullmakt i strid med DNB AM sine retningslinjer.
Facebook Inc 27.05.2020 S, G Stemte "withhold" på sakene 1.2, 1,7 og 1.9 pga svakheter i styreforslaget etter DNB AM sin mening. Stemte mot sak 3 pga det høye nivået på lederavlønninger. Stemte for aksjonærforslagene sakene 4-7, 9-10 (Approve Recapitalization Plan for all Stock to Have One-vote per Share, Require Independent Board Chairman, Require a Majority Vote for the Election of Directors, Report on Political Advertising, Report on Civil and Human Rights Risk Assessment, Report on Online Child Sexual Exploitation) - mot selskapets anbefaling. Forslagene fremstod som velbegrunnet.
Huntsman Corp 01.05.2020 G Stemte mot sak 1a pga dobbeltrolle styreleder/CEO. Stemte for aksjonærforslag sak 4 (Provide Right to Act by Written Consent) - mot selskapets anbefaling. Forslaget virker velbegrunnet.
Johnson & Johnson 23.04.2020 S, G Stemte mot sak 1e pga dobbeltrolle styreleder/CEO. Stemte for aksjonærforslag sak 5 (Require Independent Board Chair) - mot selskapets anbefaling. Dette forslaget er i tråd med våre globale retningslinjer. Stemte for aksjonærforslag sak 6 (Report on Governance Measures Implemented Related to Opioids) - mot selskapets anbefaling. Forslagene virket velbegrunnet.
JPMorgan Chase & Co 19.05.2020 E, G Stemte mot sak 1e pga dobbeltrolle styreleder/CEO. Stemte for aksjonærforslagene sak 4 (Require Independent Board Chair) og sak 6 (Report on Climate Change) - mot selskapets anbefaling. Forslagene virket velbegrunnet.
Lenovo Group Limited 09.07.2020 G Stemte mot sak 3a pga dobbeltrolle CEO/styreleder. Stemte mot sakene 5 og 7 pga størrelsen på emisjonsfullmaktene (ref. DNB AM sine retningslinjer).
Oracle Corporation 04.11.2020 S, G Stemte mot sak 2 pga svakheter i lederlønnsopplegget. Stemte for aksjonærforslagene sakene 5 og 6 (Report on Gender Gap, Require Independent Board Chair) - forslagene fremstod som velbegrunnet.
Tesla Inc 22.09.2020 S, G Stemte mot sakene 1.2 og 2, bl.a. pga corporate governance utfordringer. Stemte for aksjonærforslagene sakene 5-7 (Adopt Simple Majority Voting, Report on Employee Arbitration, Additional Reporting on Human Rights) - forslagene virket velbegrunnet.
The Procter & Gamble Company 13.10.2020 E, S, G Stemte mot sak 1j pga dobbeltrolle styreleder/CEO. Stemte for aksjonærforslagene sakene 5 og 6 (Report on Efforts to Eliminate Deforestation, Publish Annually a Report Assessing Diversity and Inclusion Efforts) forslagene fremstod som velbegrunnet.
Mizuho Financial Group, Inc 25.06.2020 E, G Stemte mot sakene 1.8 og 1.12 angående styreforslag. Dette for å ivareta en høy standard for uavhengighet i styret. Stemte for aksjonærforslagene sakene 5-6 (Amend Articles to Disclose Plan Outlining Company's Business Strategy to Align Investments with Goals of Paris Agreement, Amend Articles to Set Threshold if At Least 1000 Letters if Company Is to Set Letter Limit on Reasons for Shareholder Proposals) - mot selskapets anbefaling. Forslagene virket velbegrunnet.
Pfizer Inc 23.04.2020 S, G Stemte mot sak 1.2 pga dobbeltrolle styreleder/CEO. Stemte for aksjonærforslag sak 5 (Amend Proxy Access Right) og sak 8 (Report on Gender Pay Gap) - mot selskapets anbefaling. Forslagene virket velbegrunnet.
Tyson Foods, Inc 06.02.2020 E, S, G Stemte for aksjonærforslag sakene 4-7 - mot selskapets anbefaling (4: Report on Deforestation Impacts in Company's Supply Chain, 5: Report on Lobbying Payments and Policy, 6: Report on Human Rights Risk Assessment Process, 7: Adopt Share Retention Policy For Senior Executives). Forslagene virket velbegrunnet. Stemte mot sak 1k, et styreforslag, pga lav deltagelse i styremøter for kandidaten.
Willdan Group Inc 11.06.2020 G Stemte "withhold" på sak 1.1 pga dobbeltrolle CEO/styreleder. Stemte "withhold" på sakene 1.3-1.5, 1.8 pga slett jobb med å følge opp opplegget for lederavlønning etter DNB AM sin mening. Stemte mot sak 3 pga svakheter i opplegget for lederavlønninger etter DNB AM sin mening.
Xebec Adsorption Inc 25.06.2020 G Stemte "withhold" på sakene 1.1, 1.4, 1.6, bl.a. pga manglende uavhengighet i styre-komiteer. Stemte mot sak 4 pga høy utvanningseffekt av "omnibus plan".
Styremedlemmenes ansvar  
Selskap Dato ESG-kategori Sak og begrunnelse
Criteo SA 25.06.2020 G Stemte mot sakene 9-10, forslagene gikk for langt i å begrense ansvaret til styremedlemmer etter DNB AM sin mening.
Styrevalg  
Selskap Dato ESG-kategori Sak og begrunnelse
Arrow Electronics Inc 13.05.2020 G Stemte "withhold" for sak 1.9 (styreforslag) pga dobbeltrolle CEO/styreleder.
Dana Inc. 22.04.2020 G Stemte "withhold" for sak 1.2 (styreforslag) pga dobbeltrolle CEO/styreleder.
Linamar Corporation 27.05.2020 G Stemte "withold" på sakene 2.1-2.3 fordi styresammensetningen ikke ser ut til å ivareta DNB AM sine krav til uavhengighet.
Visa Inc 28.01.2020 G Stemte mot sak 1a pga risikoen for "overboarding". Stemte mot sak 1d pga dobbeltrolle styreleder/CEO.

Aksjonærforslag

Stemmegivning ESG-aksjonærforslag på generalforsamlinger Norge i 2020 

ESG-kategori
Selskap Dato E S G
 Equinor ASA 14.05.2020  Stemte mot sakene 9 Instruct Company to Set and Publish Targets Aligned with the Goal of the Paris Climate Agreement to Limit Global Warming, 10 Instruct Company to Stop all Exploration Activity and Test Drilling for Fossil Energy resources, 11 Instruct Company to Consider the Health Effects of Global Warming due to Fossil Energy in the Company's Further Strategy, 12 Instruct Company to Refrain from Oil and Gas Exploration and Production Activities in Certain Areas, 13 Instruct Company to Stop All Oil and Gas Activities Outside the Norwegian Continental Shelf, 14 Instruct Board to Present New Direction for the Company Including Phasing Out of All Exploration Activities Within Two Years - i tråd med selskapets anbefaling. Vi mener at fortsatt påvirkningsdialog er et mer hensiktsmessig alternativ i dette tilfellet.    
 Otello Corp.ASA 04.09.2020      Stemte mot sakene 5-6 Elect new members of the board, 7-9 Elect new mebers of the Nominating Committee - i tråd med selskapets anbefaling. Vi mente at forslagene var problematiske mht til å ivareta prinsipper for god governance. Videre fant vi at forslagene ikke var begrunnet godt nok mht om de vil medføre bedre styrende organer i selskapet og/eller er til det beste for selskapet.
Stemmegivning ESG-aksjonærforslag på generalforsamlinger internasjonalt i 2020 

    ESG - kategori
Selskap Dato E S G
Alphabet Inc 03.06.2020
Stemte for sakene 6 Report on Arbitration of Employment-Related Claims, 7 Establish Human Rights Risk Oversight Committee  - mot selskapets anbefaling. Forslagene fremstod som velbegrunnet. Stemte mot sak 12 Report on Gender/Racial Pay Gap - i tråd med selskapets anbefaling. Vår vurdering var at dette forslaget ikke ville bedre selskapets rapportering vesentlig.  Stemte for sakene 5 Approve Recapitalisation Plan for all Stock to Have One-vote per Share, 9 Assess Feasibility of Including Sustainability as a Performance Measure for Senior Executive Compensation, 10 Report on Takedown Requests, 11 Require a Majority Vote for the Election of Directors, 13 Require Independent Director Nominee with Human and/or Civil Rights Experience, 14 Report on Whistleblower Policies and Practices - mot selskapets anbefaling. Forslagene fremstod som velbegrunnet. Stemte mot sak 8: Require Shareholder Approval of Bylaw Amendments Adopted by the Board of Directors - i tråd med selskapets anbefaling. Forslaget fremstod som byråkratisk.
Amazon.com. Inc 27.05.2020 Stemte for sak 16 Report on Lobbying Payment and Policy - mot selskapets anbefaling. Forslagene virket velbegrunnet. Stemte for sakene 5 Report on Management of Food Waste, 6 Report on Customers' Use of its Surveillance and Computer Vision Products or Cloud-Based Services, 7 Report on Potential Human Rights Impacts of Customers' Use of Recognition, 8 Report on Products Promoting Hate Speech and Sales of Offensive Products, 11 Report on Reducing Environmental and Health Harms to Communities of Color, 13 Report on Promotion Velocity, 15 Human Rights Risk Assessment  - mot selskapets anbefaling. Forslagene virket velbegrunnet. Stemte mot sakene 10 Report on Global Median Gender/Racial Pay Gap, 12 Report on Viewpoint Discrimination - i tråd med selskapets anbefaling. Forslagene fremstod som ikke godt nok begrunnet. Stemte for sakene 9 Require Independent Board Chairman, 14 Reduce Ownership Threshold for Shareholders to Call Special Meeting. Forslagene virket velbegrunnet.
AXA SA 30.06.2020
  Stemte mot sak 16A-F Shareholder Proposals Submitted by Employees of AXA Group (board candidates) - i tråd med selskapets anbefaling. Foretrakk det ordinære styreforslaget.
Apple Inc. 26.02.2020
Stemte for sak 6 Report on Freedom of Expression and Access to Information Policies - mot selskapets anbefaling. Forslaget fremstod som velbegrunnet.  Stemte for sak 4 Proxy Access Amendments - mot selskapets anbefaling. Gir styrkede aksjonærrettigheter. Stemte mot sak 5 Assess Feasibility of Including Sustainability as a Performance Measure for Senior Executive Compensation - i tråd med selskapets anbefaling. Forslaget fremstod ikke som godt nok begrunnet
Bristol-Myers Squibb Company 05.05.2020
  Stemte for sakene 4 Require Independent Board Chairman og sak 5 Provide Right to Act by Written Consent - mot selskapets anbefaling. Forslagene virket velbegrunnet.
Cigna Corp 22.04.2020
 Stemte for sak 5 (Report on Gender Pay) - mot selskapets anbefaling. Gir omverden bedre informasjon angående likelønns-/likestillingproblemstillinger.  Stemte for sak 4 (Reduce Ownership Threshold for Shareholders to Call Special Meeting) - mot selskapets anbefaling. Gir styrkede aksjonærrettigheter. 
Citigroup Inc 21.04.2020
  Stemte for sak 5 (Amend Proxy Access Rights) - mot selskapets anbefaling. Gir styrkede aksjonærrettigheter. Stemte mot sakene 6 Review on Governance Documents, 7 Report on Lobbying Payments and Policy. Forslagene fremstod ikke som godt nok begrunnet.
Dana Inc. 22.04.2020     Stemte mot sak 4 Require Shareholder Approval of Bylaw Amendments Adopted by the Board of Directors - i tråd med selskapets anbefaling. Forslaget fremstod ikke som godt nok begrunnet. (Forslaget ble ikke stemt over på selve generalforsamlingen).
Delta Air Lines, inc 18.06.2020 Stemte for sak 5 Report on Climate Lobbying - mot selskapets anbefaling. Forslaget virket velbegrunnet.  Stemte for sak 7 Report on Sexual Harassment Policy - mot selskapets anbefaling. Forslaget virket velbegrunnet. Stemte for sakene 4 Provide Right to Act by Written Consent, 6 Report on Political Contribution - mot selskapets anbefaling. Forslagene virket velbegrunnet.
Enel SpA 14.05.2020
  Stemte mot 6.1 Director, Slate 1 Submitted by Ministry of Economy and Finance. Foretrakk styreforslag alternativ 6.2 (selskapet hadde ingen anbefaling).
Facebook Inc 27.05.2020
Stemte for sakene 7 Report on Political Advertising, 9 Report on Civil and Human Rights Risk Assessment, 10 Report on Online Child Sexual Exploitation - mot selskapets anbefaling. Forslagene fremstod som velbegrunnet. Stemte mot sak 11 Report on Median Gender/Racial Pay Gap - i tråd med selskapets anbefaling. Vår vurdering var at dette forslaget ikke ville bedre selskapets rapportering vesentlig.  Stemte for sakene 4 Approve Recapitalization Plan for all Stock to Have One-vote per Share, 5 Require Independent Board Chairman, 6 Require a Majority Vote for the Election of Directors - mot selskapets anbefaling. Forslagene fremstod som velbegrunnet. Stemte mot sak 8 Require Independent Director Nominee with Human and/or Civil Rights Experience - i tråd med selskapets anbefaling. Forslaget fremstod som for svakt begrunnet.
HP Inc 12.05.2020
  Stemte for sak 5 Provide Rights to Act by Written Consent - mot selskapets anbefaling. Forslaget virket velbegrunnet.
Huntsman Corp 01.05.2020
  Stemte for sak 4 Provide Right to Act by Written Consent - mot selskapets anbefaling. Forslaget virket velbegrunnet.
Johnson & Johnson 23.04.2020

Stemte for sak 5 Require Independent Board Chair - mot selskapets anbefaling. Dette forslaget er i tråd med våre globale retningslinjer. Stemte for sak 6 Report on Governance Measures Implemented Related to Opioids) - mot selskapets anbefaling. Dette vil gi bedre innsikt i tiltak styret/selskapet har tatt mht risikostyring av opiatområdet. 
JPMorgan Chase & Co 19.05.2020 Stemte for sak 6 Report on Climate Change - mot selskapets anbefaling. Forslaget virket velbegrunnet. Stemte mot sak 5 Report on Reputational Risk Related to Canadian Oil Sands, Oil Sands Pipeline Companies and Arctic Oil and Gas Exploration and Production - i tråd med selskapets anbefaling. Vår vurdering var at selskapet har tilstrekkelige policies og tiltak på dette området.    Stemte for sak 4 Require Independent Board Chair - mot selskapets anbefaling. Forslaget virket velbegrunnet.
LM Ericsson 31.03.2020
  Stemte for sak 23 Instruct the Board to Propose Equal Voting Rights for All Shares on Annual Meeting 2021. Forslaget fremstod som velbegrunnet. Stemte mot sakene 20 Eliminate Differentiated Voting Rights, Amend Articles, 21 Instruct Board to Work for the Swedish Companies Act to be Amended so the Possibility of Differentiation of Voting Rights is Abolished, Instruct Board to Prepare a Proposal for Representation of Small and Medium-Sized Shareholders in the Board and Nomination Committee, 22 Appoint Special Examination of the Company's and the Auditors' Actions. Disse sakene disse fremsto som forsøk på micro-management av selskapet. (selskapet hadde ingen anbefaling for sakene 20-23).
Microsoft Corporation 02.12.2020
  Stemte mot aksjonærforslag sak 4 Report on Employee Representation on the Board of Directors. Forslaget var ikke godt nok begrunnet (overflødig).
Mizuho Financial Group, Inc 25.06.2020 Stemte for sak 5 Amend Articles to Disclose Plan Outlining Company's Business Strategy to Align Investments with Goals of Paris Agreement - mot selskapets anbefaling. Forslaget virket velbegrunnet.    Stemte for sak 6 Amend Articles to Set Threshold of At Least 1000 Letters if Company Is to Set Letter Limit on Reasons for Shareholder Proposals - mot selskapets anbefaling. Forslaget virket velbegrunnet. Stemte mot sakene 7 Amend Articles to Prohibit Abuse of Dominant Bargaining Position against Shareholder Proponents, 8 Amend Articles to Prohibit Abuse of Dominant Bargaining Position against Business Partners, 9 Amend Articles to Establish Point of Contact for Whistleblowing - i tråd med selskapets anbefaling. Forslagene fremstod som for svakt begrunnet.
Nokia Oyj 27.05.2020
  Stemte mot sak 18 Amend Articles Re: Number of Directors; Age Limit of Directors; Strict Gender Balance in Board - i tråd med selskapets anbefaling. Forslaget fremstod som for svakt begrunnet.
Novo Nordisk A/S 26.03.2020
Stemte mot sak 8 Disclosure of the Ratio between Executive and Employee Remuneration in the Annual Reports. Forslaget fremstod ikke som godt nok begrunnet.  
Oracle Corporation 04.11.2020
Stemte for aksjonærforslag sak 5 Report on Gender Gap. Forslaget fremstod som velbegrunnet. Stemte for aksjonærforslag sak 6 Require Independent Board Chair.  Forslaget fremstod som velbegrunnet.
Orange SA 19.05.2020
  Stemte mot sakene A: Amend Item 16: Authorize Repurchase of Shares, B: Amend Article 13 of Bylaws Re: Plurality of Directorships, C: Amend Item 19: Authorize Shares for Use in Restricted Stock Plans Reserved for Key Employees and Corporate Officers With Performance Conditions Attached, D: Amend Employee Stock Purchase Plans in Favor of Employees - i tråd med selskapets anbefaling. Forslagene fremstod som for svakt begrunnet.
Pfizer Inc
23.04.2020
Stemte for sak 8 Report on Gender Pay Gap - mot selskapets anbefaling. Forslaget virker velbegrunnet. Stemte for sak 5 Amend Proxy Access Right  - mot selskapets anbefaling. Forslaget virker velbegrunnet. Stemte mot sakene 4 Provide Right to Act by Written Consent, 6 Report on Lobbying Payments and Policy, 7. Require Independent Board Chair - i tråd med selskapets anbefaling. Forslagene fremstod ikke som godt nok begrunnet.
Royal Dutch Shell PLC 19.05.2020 Stemte mot sak 21 Request Shell to Set and Publish Targets for Greenhouse Gas (GHG) Emissions - i tråd med selskapets anbefaling. I dette tilfellet mente vi at fortsatt påvirkningsdialog er et mer hensiktsmessig alternativ.    
Tesla Inc 22.09.2020
Stemte for sakene 6 Report on Employee Arbitration, 7 Additional Reporting on Human Rights - mot selskapets anbefaling. Forslagene virket velbegrunnet. Stemte mot sak 4 Report on Paid Advertising - i tråd med selskapets anbefaling. Forslaget fremstod som for svakt begrunnet.  Stemte for sak 5 Adopt Simple Majority Voting - mot selskapets anbefaling. Forslaget virket velbegrunnet.
The Procter & Gamble Company 13.10.2020 Stemte for aksjonærforslag sak 5 Report on Efforts to Eliminate Deforestation. Forslaget fremstod som velbegrunnet.
Stemte for aksjonærforslag sak 6 Publish Annually a Report Assessing Diversity and Inclusion Efforts. Forslaget fremstod som velbegrunnet.  
Tyson Foods, Inc 06.02.2020 Stemte for sak 4 Report on Deforestation Impacts in Company's Supply Chain - mot selskapets anbefaling. Forslaget fremstod som velbegrunnet (forslaget ble senere trukket). Stemte for sak 6 Report on Human Rights Risk Assessment Process - mot selskapets anbefaling. Forslaget fremstod som velbegrunnet. Stemte for sakene 5 Report on Lobbying Payments and Policy og 7 Adopt Share Retention Policy For Senior Executives  - mot selskapets anbefaling. Forslagene fremstod som velbegrunnet.
UnitedHealth Group Incorporated 01.06.2020
  Stemte mot sak 5 Require Shareholder Approval of Bylaw Amendments Adopted by the Board of Director - i tråd med selskapets anbefaling. Dette forslaget fremstod som byråkratisk.

Stemmegivning på generalforsamlinger i 2019

Stemt mot selskapets anbefaling i Norge

Vi har stemt mot selskapets anbefaling på følgende generalforsamlinger i Norge i 2019

Emisjonsfullmakter
Selskap Dato Sak og begrunnelse
NRC Group ASA 08.05.2019 Stemte mot sak 14 angående emisjonsfullmakt. Størrelsen er 20 %, noe som er over DAMs grense på 10 % i normale tilfeller.
SeaBird Exploration PLC 09.08.2019 DAM stemte mot sak 12 angående emisjonsfullmakt. Selskapet ba om en meget vid generell emisjonsfullmakt uten fortrinnsrett.
Lederavlønning
Selskap Dato Sak og begrunnelse
Evry ASA 11.04.2019 DAM stemte mot sak 5 og 13, bl.a. fordi strike-kurs for opsjonsplanen er satt langt under markedskurs.
Fjordkraft Holding ASA 14.05.2019 DAM stemte mot sak 6.1 - retningslinjer for konsernledelseavlønning pga svakheter med opplegget - ingen cap. på bonus og et diskresjonært bonusopplegg for konsernsjefen.
Hexagon Composites ASA 24.04.2019 DAM stemte mot lederlønnspunktene (sak 6.1/6.2), fordi viktige elementer i opplegget var mangelfullt beskrevet samt høy potensiell utvanning.
Hunter Group ASA 25.04.2019 DAM stemte mot lederlønnspunktene (sak 5a/5b), bl.a. fordi det manglet tak for kortsiktig bonusopplegg, og LTI-delen hadde en opptjeningsperiode på kun ett år.
IDEX Biometrics ASA 09.05.2019 DAM stemte mot sakene 4b og 5 angående opplegg for avlønning ledere inklusiv opsjonsprogrammet - hovedsakelig pga det store omfanget på opsjonsprogrammet.
Magseis Fairfield ASA 22.05.2019 DAM stemte mot sak 9 - opsjonsplan (og tilhørende sak 10.1) pga stort omfang (rundt 10%) og andre svakheter. Stemte mot sak 11.1/11.2 angående avlønning av toppledelse. Flere mangler i beskrivelsen av opplegget.
Napatech A/S 25.04.2019 DAM stemte mot sak. 4 - opsjonsplan. Mulig utvanning på 12,4% - over DAMs øvre grense på 10%.
NEL ASA 15.05.2019 DAM stemte mot sak 9 pga for kort opptjeningsperiode (2 år) for opsjonsprogrammet.
Spectrum ASA 24.05.2019 DAM stemte mot sak 10a/b (og tilhørende sak 12) – lederavlønning. Den største innvendingen er det store omfanget på opsjonsprogrammet.
Mulighet til å kalle inn til ekstraordinær generalforsamling med meget kort frist
Selskap Dato Sak og begrunnelse
ElectroMagnetic
GeoServices ASA    
13.06.2019  DAM stemte mot sak 12. Selskapet ønsker å kunne kalle inn ekstraordinære generalforsamlinger med kun 14 dagers varsel – ikke anbefalt praksis i følge NUES.
Stemte mot flere ulike forslag i samme innkalling
Selskap                    Dato Sak og begrunnelse
BW LPG Ltd. 15.05.2019 DAM stemte mot sak 6. Gir styret fullmakt til å fylle ledige plasser i styret. Forslaget inneholder ingen informasjon/retningslinjer for hvem som skal velges og styret bør ikke velge styremedlemmer selv. Stemte mot sak. 8 - tilbakekjøpsfullmakt. Den mangler bl.a. en øvre ramme for tilbakekjøp – DAMs retningslinjer er at rammen normalt skal være maksimalt 10%.
BW Offshore Ltd. 20.05.2019 DAM stemte mot sak 5 pga dobbeltrolle ledelse/styret (ref. NUES kap. 8). Stemte mot sak 7 angående styrets fullmakt til å fylle ledige plasser i styret. Forslaget inneholder ingen informasjon/retningslinjer for hvem som skal velges og styret bør ikke velge styremedlemmer selv.
DNO ASA 29.05.2019 DAM stemte mot sak 5 - styrevalg. Vi anser dobbeltrollen styreleder/leder valgkomiteen som uheldig. Stemte mot sak 6. Honorar til styreleder på NOKm 7,1 er svært høyt i norsk sammenheng og er omtrent på nivå med godtgjørelsen til «Managing Director». Stemte mot sakene 12 og 14 - henholdsvis emisjonsfullmakt (15%) og fullmakt til å ta opp konvertibelt lån. Summen av disse kan gi en økning i antall aksjer på 30% - langt over DAMs grense på 10% i normale tilfeller.
MPC Container Ships ASA 25.04.2019 DAM stemte mot sak 5. Avlønningsopplegget for ledelsen fremstod som tynt beskrevet på flere områder. Stemte mot sak 9. DAM ønsker et tak på 10% for tilbakekjøpsfullmakter i normale tilfeller, selskapet bad om 25%.
Next Biometrics Group ASA 21.05.2019 DAM stemte mot sak 10.1/10.2 - avlønning toppledelsen. Flere mangler i beskrivelsen av opplegget, sier bl.a. ikke sier noe om kriterier og tak for CEO sin bonusplan. Stemte mot sak 13.2 angående opsjoner til styret - er i strid med NUES å gi opsjoner til styret.
Self Storage Group ASA 23.05.2019 DAM stemte mot sakene 5, 9 og 10 pga mangel på informasjon (sen innstilling fra valgkomiteen). Stemte mot sak 8 - emisjonsfullmakt. En for vid fullmakt (50%, uten fortrinnsrett) i forhold til DAM sine retningslinjer.
Stolt-Nielsen Ltd. 16.04.2019 DAM stemte mot sak 3. Forslaget fremstår som mangelfullt, tilbakekjøpsfullmakten mangler bl.a. øvre ramme. Stemte mot sak 4f pga dobbeltrolle ledelse/styret (merk også at ingen kvinner er representert i styret). Stemte mot sak 5, et forslag om å gi styret fullmakt til å fylle en ledig plass i styret (i strid med DAMs retningslinjer).
Thin Film Electronics ASA 28.05.2019 DAM stemte mot sak 4a/4b (lederavlønning) pga en mager beskrivelse av opplegget i innkallingen/det som henvises til i innkallingen. Stemte mot sakene 7-10 pga manglende informasjon (innstillingen fra valgkomiteen forelå ikke i tide).
Styreavlønning
Selskap Dato Sak og begrunnelse
Cxense ASA     08.05.2019 DAM mot sak 8 pga at opsjoner til styret er mot retningslinjene til DAM og NUES.
Styrevalg
Selskap Dato Sak og begrunnelse
Archer Ltd. 13.09.2019 Stemte mot sak 2 - gir styret fullmakt til å fylle ledige plasser i styret. Forslaget inneholder ingen informasjon/retningslinjer for hvem som skal velges og styret bør normalt velges av generalforsamlingen.
Avance Gas Holding Ltd 13.09.2019 Stemte mot sak 2 - gir styret fullmakt til å fylle ledige plasser i styret. Forslaget inneholder ingen informasjon/retningslinjer for hvem som skal velges og styret bør normalt velges av generalforsamlingen.
Borr Drilling Ltd 27.09.2019 Stemte mot sak 2 - gir styret fullmakt til å fylle ledige plasser i styret. Forslaget inneholder ingen informasjon/retningslinjer for hvem som skal velges og styret bør normalt velges av generalforsamlingen.
FLEX LNG Ltd 13.09.2019 Stemte mot sak 2 - gir styret fullmakt til å fylle ledige plasser i styret. Forslaget inneholder ingen informasjon/retningslinjer for hvem som skal velges og styret bør normalt velges av generalforsamlingen.
Frontline Ltd. 13.09.2019 Stemte mot sak 2 - gir styret fullmakt til å fylle ledige plasser i styret. Forslaget inneholder ingen informasjon/retningslinjer for hvem som skal velges og styret bør normalt velges av generalforsamlingen.
Golden Ocean Group Ltd.  13.09.2019 Stemte mot sak 2 - gir styret fullmakt til å fylle ledige plasser i styret. Forslaget inneholder ingen informasjon/retningslinjer for hvem som skal velges og styret bør normalt velges av generalforsamlingen.
Northern Drilling LTD 13.09.2019 Stemte mot sak 2 - gir styret fullmakt til å fylle ledige plasser i styret. Forslaget inneholder ingen informasjon/retningslinjer for hvem som skal velges og styret bør normalt velges av generalforsamlingen.
Photocure ASA    09.05.2019 DAM stemte mot sak 10f - manglet navn på styrekandidat i rimelig tid før generalforsamlingen.
RAK Petroleum
Plc                   
31.05.2019 DAM stemte mot sak 3 pga dobbeltroller ledelse/styret/valgkomite.
Valgkomite
Selskap Dato Sak og begrunnelse
Höegh LNG
Holdings Ltd.
05.06.2019 DAM stemte mot sak 7.2 pga dobbeltrolle styret/valgkomite.
Tilbakekjøpsfullmakter
Selskap   Dato Sak og begrunnelse
Akastor ASA                              09.04.2019 DAM stemte mot sakene 14 og 15 (for sak 16). DAM ønsker et tak på 10% for tilbakekjøpsfullmakter i normale tilfeller, derfor kunne man ikke stemme for alle tre fullmakter i sakene 14-16.
Aker ASA  26.04.2019 DAM stemte mot sakene 12 og 13 (for sak 14). DAM ønsker et tak på 10% for tilbakekjøpsfullmakter i normale tilfeller, derfor kunne man ikke stemme for alle tre fullmakter i sakene 12-14.
Aker Solutions ASA 10.04.2019 DAM stemte mot sakene 14 og 15 (for sak 13). DAM ønsker et tak på 10% for tilbakekjøpsfullmakter i normale tilfeller, derfor kunne man ikke stemme for alle tre fullmakter i sakene 13-15.
Kværner ASA 28.03.2019 DAM stemte mot sakene 13 og 14 (for sak 12). DAM ønsker et tak på 10% for tilbakekjøpsfullmakter i normale tilfeller, derfor kunne man ikke stemme for alle tre fullmakter i sakene 12-14.
Scatec Solar ASA 30.04.2019 DAM stemte mot sak 18 (for sakene 16 og 17). DAM ønsker et tak på 10% for tilbakekjøpsfullmakter i normale tilfeller, derfor kunne man ikke stemme for alle tre fullmakter i sakene 16-18.

Stemt mot selskapets anbefaling internasjonalt

Vi har stemt mot selskapets anbefaling på følgende generalforsamlinger internasjonalt i 2019 

ESG-aksjonærforslag  
Selskap Dato   Sak og begrunnelse 
Atmos Energy Corp.              06.02.2019  DAM stemte for aksjonærforslag sak 4 (methane reporting) - mot selskapets anbefaling. Forslaget fremstod som velbegrunnet.
Apple Inc. 01.03.2019 DAM stemte for aksjonærforslagene sak 4 (proxy access amendments) og sak 5 (disclose board diversity and qualifications) - mot selskapets anbefaling. Forslagene fremstod som velbegrunnet.
Dana Inc 01.05.2019 DAM stemte for aksjonærforslag sak 4 (reduce ownership threshold for shareholders to call special meeting) - mot selskapets anbefaling. Forslaget fremstod som velbegrunnet.
Fitbit Inc. 23.05.2019 DAM stemte for aksjonærforslag sak 4 (adopt simple majority vote) - mot selskapets anbefaling. Forslaget fremstod som velbegrunnet.
Merck & Co Inc. 28.05.2019 DAM stemte for aksjonærforslag sak 7 (report on integrating risks related to drug pricing into senior executive compensation) - mot selskapets anbefaling. Forslaget fremstod som velbegrunnet.
Emisjonsfullmakter  
Selskap Dato Sak og begrunnelse
China Longyuan
Power Group
Corp. Ltd.
17.05.2019 DAM stemte mot sak 13 - emisjonsfullmakt. Forslaget var på 20% uten fortrinnsrett – for vid fullmakt for et mer modent selskap (DAMs normale grense er 10%).
Concord New Energy
Group LTD
26.04.2019 DAM stemte mot sak 5 - for å begrense de totale emisjonsfullmakter (uten fortrinnsrett) til maksimum 10%.
TomTom NV 17.04.2019 DAM stemte mot sak 11ii/12ii - for å begrense emisjonsfullmakter (uten fortrinnsrett) til maksimum 10%.
Lederavlønning
Selskap Dato Sak og begrunnelse
Hudson Technologies
Inc
11.06.2019 DAM stemte mot sak 2 pga flere svakheter i opplegget for lederavlønning.
LM Ericsson 27.03.2019 DAM stemte mot sak 17.1, long-term variable compensation program (LTV). Etter vår mening var det noen svakheter i opplegget - bl.a. er 50% av tildelingen basert på kun ettårig operating income (bør være basert på minst tre år).
Vodafone Group Plc       23.07.2019 DAM stemte mot sak 15 (approve remuneration report). Utbetalingen i LTIP for FY 2019/20 fremstår som uforholdsmessig høy gitt selskapets utvikling - selv etter en frivillig reduksjon i utbetaling på 20% fra CEO/CFO.
Stemte mot flere ulike forslag i samme innkalling  
Selskap                   Dato Sak og begrunnelse
Alphabet Inc       19.06.2019 DAM stemte mot sak 1.2/1.6/1.9 pga ulike governance problemstillinger. Stemte mot sak 3 (amend omnibus stock plan) pga flere svakheter i opplegget. Stemte for aksjonærforslagene 4-9 (approve recapitalisation plan for all stock to have one-vote per share, adopt a policy prohibiting inequitable employment practices, establish societal risk oversight committee, report on sexual harassement policies, require a majority vote for the election of directors, report on gender pay gap), 13 (assess feasibility of including sustainability as performance measure for senior executive compensation) og 15-16 (adopt compensation clawback policy, report on policies and risks related to content governance) - mot selskapets anbefaling. Forslagene fremstod som velbegrunnede.
Amazon.com, Inc.  22.05.2019 DAM stemte mot sak 1a pga dobbeltrolle CEO/styreleder. Stemte for aksjonærforslagene 4-5 (report on management of food waste, reduce ownership threshold for shareholders to call special meetings), 7 (report on impact of government use of facial recognition software), 9-11 (require independent chairman, report on sexual harassment, report on climate changes) og 13-14 (report on gender pay gap, assess feasibility of including sustainability as performance measure for senior executive compensation) - mot selskapets anbefaling. Forslagene fremstod som velbegrunnede.
American Express Company 07.05.2019 DAM stemte mot sak 1h pga dobbeltrolle CEO/styreleder. DAM stemte for aksjonærforslagene sak 4 (provide right to act by written consent) og sak 6 (report on gender pay gap) - mot selskapets anbefaling. Forslagene fremstod som velbegrunnet.
Bank of America Corp 24.04.2019 DAM stemte mot sak 1j pga dobbeltrolle CEO/styreleder. DAM stemte for aksjonærforslagene sak 5 (gender pay gap), sak 6 (provide right to act by written consent) og sak 7 (amend proxy access right) - mot selskapets anbefaling. Forslagene fremstod som velbegrunnet.
Cigna Corporation 24.04.2019 DAM stemte mot sak 2 angående insentivsystem for CEO. Stemte mot, for å markere at DAM ser et gap mellom størrelse på kompensasjonspakken til CEO og vår vurdering av riktig belønning av CEO sin adferd. DAM stemte for aksjonærforslagene sak 4 (provide right to act by written consent) og sak 6 (report on gender pay gap) - mot selskapets anbefaling. Forslagene fremstod som velbegrunnet.
Exxon Mobil Corp 29.05.2019 DAM stemte mot sak 1.10 pga dobbeltrolle CEO/styreleder. Stemte for aksjonærforslagene 4-6 (require independent chairman, amend bylaws - call special meetings, disclose a board diversity and qualification matrix) og 9-10 (report on political contribution, report on lobbying payments and policy) - mot selskapets anbefaling. Forslagene fremstod som velbegrunnede.
Facebook Inc 30.05.2019 DAM stemte mot sak 1.2 pga svikt i governance. Stemte mot sak 3 pga flere svakheter i opplegget for avlønning av CEO. Stemte for aksjonærforslagene 5-7 (approve recapitalisation plan for all stock to have one-vote per share, require independent board chairman, require a majority vote for the election of directors) og 9-10 (report on content governance, report on global median pay gap) - mot selskapets anbefaling. Forslagene fremstod som velbegrunnede.
Huntsman Corp 02.05.2019 DAM stemte mot sak 1a pga dobbeltrolle CEO/styreleder. DAM stemte for aksjonærforslag sak 4 (provide right to act by written consent) - mot selskapets anbefaling. Forslaget fremstod som velbegrunnet.
Johnson & Johnson 25.04.2019 DAM stemte mot sak 2 angående insentivsystem for ledelsen, for å markere at DAM ikke er enig i en ekstra fallskjerm på USDm 10 til tidligere NEO. DAM stemte for aksjonærforslagene sak 4 (clawback disclosure of recoupment activity from senior officers) og sak 5 (report on integrated risks related to drug pricing into senior executive compensation) - mot selskapets anbefaling. Forslagene fremstod som velbegrunnet.
JPMorgan Chase & Co 21.05.2019 DAM stemte mot sak 1a pga dobbeltrolle CEO/styreleder. DAM stemte for aksjonærforslagene sak 4 (report on gender pay gap) og sak 5 (amend proxy access right) - mot selskapets anbefaling. Forslagene fremstod som velbegrunnet. 
Lenovo Group Limited 09.07.2019 DAM stemte mot sakene 5 og 7 pga for vide emisjonsfullmakter (uten fortrinnsrett). Stemte mot sak 8 pga flere svakheter i LTIP.
Microchip Technology Inc. 20.08.2019 DAM stemte mot sak 1.1 pga dobbeltrolle CEO/styreleder. Stemte for aksjonærforslag pkt. 5 Report on Human Rights Risks in Operations and Supply Chain - forslaget virket velbegrunnet (mot selskapets anbefaling).
Microsoft Corp 04.12.2019 DAM stemte mot sak2 angående avlønning CEO pga kombinasjonen av høyt nivå på avlønning for CEO og en del svake elementer i opplegget. Stemte mot pkt. 4. Report on employee representation on the board of directors (aksjonærforslag), dette fordi forslaget var svakt begrunnet. Stemte for pkt. 5. Report on gender pay gap (aksjonærforslag), dette fordi det gav bedre innsikt i selskapets likestillingsarbeid (i strid med selskapets anbefaling)
NCI Building Systems Inc. 23.05.2019 DAM stemte mot sak 1.3 pga dobbeltrolle CEO/styreleder. Stemte mot sak 6 (omnibus stock plan) pga den høye kostnaden.
Styreavlønning  
Selskap Dato Sak og begrunnelse
Rovio
Entertainment Oyj
09.04.2019 DAM stemte mot sak 10, styreavlønning. Stemte mot pga høy avlønning sammenlignet med peer-group kombinert med utilfredsstillende utvikling for selskapet.
Styrevalg  
Selskap Dato Sak og begrunnelse
O2Micro
International
Ltd.
05.06.2019 DAM stemte mot sak 1a-c (styrevalg) pga misnøye med styrets performance.

Se også: Disse selskapene er ekskludert fra vårt investeringsunivers