Fond og sparing:

Myteknusing: Bærekraftige investeringer

Er det sant at millenniumsgenerasjonen og kvinner er mer opptatt av bærekraftige investeringer enn menn er?

BÆREKRAFT: - Vi ser at myndigheter, forbrukere og arbeidstakere stiller større krav til selskapene, sier Laura Natumi McTavish, ESG-analytiker i DNB. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 17. nov 2020
Artikkelen er flere år gammel

Et søk på Google gir fem millioner treff på «women and millenials sustainable investments». Her blir vi kjapt presentert for argumenter for at disse to gruppene vil drive fram veksten i bærekraftige investeringer fremover. 

Men stemmer dette med virkeligheten?

- Jeg ser at noen menn er interessert i å investere direkte i miljøfond, mens kvinner er mer opptatt av at all sparing skal være ansvarlig og i tråd med deres verdier. Alle er opptatt av god avkastning, sier Behnaz Ganji Sparerådgiver i DNB.

DNBs privatkunder har i år investert 22 prosent av innskuddene i grønne fond (fram til oktober). Aksjefondene som defineres som grønne er DNB Barnefond, DNB Global Lavkarbon, DNB Grønt Norden og DNB Miljøinvest.

I Europa står bærekraftige fond for 40 prosent av all nettotegning i tredje kvartal 2020 og kapitalen har ifølge Morningstar nådd milepælen 1 000 milliarder amerikanske dollar. Forvalterne svarer på etterspørselen ved å lansere nye fond og konvertere eksisterende fond, forteller Morningstar i rapporten. 

AVKASTNING VIKTIG: - Alle er opptatt av god avkastning, sier sparerådgiver i DNB Behnaz Ganji. Foto: Stig B. Fiksdal

Fra nisje til normalen

Bærekraftig utvikling har blitt et innarbeidet begrep etter at Gro Harlem Brundtland brukte begrepet i Brundtlandkommisjonen på 1980-tallet. Innenfor kapitalforvaltning deles bærekraft ofte inn i tre hovedpilarer; miljø, sosiale forhold og eierstyring. Ofte forkortes dette til ESG, basert på de engelske begrepene Environment, Social og Governance. ESG kan også knyttes opp mot Parisavtalen og FNs bærekraftsmål.

Området bærekraftige investeringer har opplevd eksponentiell vekst de siste årene. I dag er ESG en sentral del av investeringsanalyser og -beslutninger.

Denne trenden er her for å bli, og koronapandemien har forsterket denne trenden ytterligere.

- Vi ser at forbrukere og arbeidstakere stiller større krav til selskaper rundt arbeidstakerrettigheter, likestilling og mangfold, solid eierstyring og klima og miljø. Myndighetene er også opptatt av at vi skal levere en grønn omstart der krisetiltakene bidrar til nødvendig energiomstilling og grønn vekst, Laura Natumi McTavish, ESG-analytiker i DNB Asset Management.

Vi mener at bærekraftige selskaper vil gi bedre resultater på lang sikt
Laura Natumi McTavish

Som man spør, får man svar

Morningstars atferdsforskere har undersøkt amerikanske surveyer og funnet at disse bygger oppunder stereotypene om at det er kvinner og millenniums-generasjonen som er mest interessert i bærekraftige investeringer.

"Dersom man bruker disse surveyene kan det medføre at man ignorerer et stort marked for bærekraftige investeringsstrategier", skriver forskerne.

Fordi begrepet favner bredt, bør det også omfatte de fleste investorer, hevder Morningstar.

"Vår forskning finner at de fleste investorer, på tvers av aldersgrupper og kjønn, har en klar preferanse for bærekraftige investeringsprodukter", skriver Morningstar.

Mer interessert enn andre

Det er riktignok en gruppe investorer som er mer interessert enn andre: En del av den amerikanske befolkningen er en mer vokal tilhenger av bærekraftige investeringer.

"Vi fant at 72 prosent av den amerikanske befolkningen har minst en moderat interesse for bærekraftige investeringer, og 21 prosent har høy grad av interesse", forklarer Morningstar i rapporten.

I Norge har Verdipapirfondenes forening (VFF) stilt spørsmålet om hvor mange som har valgt fond basert på bærekraftsprofilen.

"15 prosent av dem som sparer i aksjefond har valgt fondet hovedsakelig på grunn av fondets bærekraftsprofil. Interessen er størst blant kvinner", skriver VFF.

Respondentene svarer samtidig at de velger å plassere pengene deres i slike fond fordi de mener at dette har en positiv påvirkning på samfunnet gjennom deres fokus på ESG og at de ikke ønsker å være investert i uetiske eller ikke bærekraftige selskaper eller bransjer.

Det er grunn til å anta at man treffer de med høyest preferanse for bærekraft i VFFs rapport.

Vår forskning finner at de fleste investorer har en klar preferanse for bærekraftige investeringsprodukter
Morningstar

Er det flere kvinner som jobber med ESG?

Denne interessen hos kvinner gjenspeiles også i at det sannsynligvis er en høyere andel kvinner som jobber innen ESG enn i finansbransjen for øvrig. Det finnes ikke harde data som viser dette definitivt enten internasjonalt eller i Norge, men ifølge Fortune så viser flere kilder og intervjuer at kvinner er godt representert i denne delen av finansverden, inkludert i toppjobbene.

På vei mot normalen

Interne tall hos DNB viser ingen tydelig kjønnsforskjell i sparingen i bærekraftige fond. Allianz Global Investors klarer heller ikke å se forskjeller i interesse i bærekraftig sparing i forhold til kjønn eller alder og finner tilsvarende interesse som Morningstar.

- Vi forventer imidlertid å se kvinners syn reflektert mer fremover, i tråd med trendutviklinger vi har sett, blant annet, i Sverige. Det blir også spennende å se om demografiske skifte vil påvirke dette, når flere Gen Z og millennials kommer i voksen alder, forteller McTavish.

Det er en kontinuering utvikling for hva som forventes av forvaltere slik som DNB.

- Utviklingen er klar. Tidligere var ansvarlige investeringer fokusert på etikken. I dag er miljø-, sosiale- og selskapsstyringsfaktorer hverdagslig i forvaltningen og kundene forventer at vi tar grep, skriver McTavish.

*Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.