Personvern

Bilde av Stian
 

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som enkeltperson. Det kan være navn, telefonnummer eller en vurdering. Du har selv rett til å bestemme over egne personopplysninger.

 

Det er DNB Bank ASA som har ansvaret for behandlingen av personopplysninger. For oss er det viktig at du vet hvilke opplysninger vi innhenter og hvordan vi ivaretar ditt personvern.

Hvordan vi bruker personopplysninger

Opplysninger om et kundeforhold benyttes til flere formål:

For å oppfylle forpliktelser vi som bank har påtatt oss for gjennomføring av oppdrag og tjenesteavtaler med deg, samt kundeadministrasjon og fakturering.

Banken vil ved avtaleinngåelsen og under avtaleforholdet registrere opplysninger om deg og andre personer som har tilknytning til avtaleforholdet, for eksempel disponenter. Banken vil også registrere opplysninger om personer som banken har avslått å inngå avtale med. Dette for å kunne underrette om avslaget og eventuelt i ettertid å kunne dokumentere forholdet.

Kundeoppfølging og markedsføring
DNB gir deg informasjon om produkter innen de produktkategoriene hvor vi allerede har et avtaleforhold med deg.
Bankens produkter deles i følgende kategorier: Betalingstjenester, Spare- og innskuddsprodukter, samt Lån og andre kreditter.
DNB formidler i tillegg fond på vegne av DNB Asset Management AS, Pensjon og forsikringsspareprodukter fra DNB Livsforsikring ASA, og forsikring fra DNB Forsikring AS. Disse selskapene er ansvarlig for forvaltning av produktene banken formidler, og den behandling av personopplysninger som skjer i den forbindelse.
Uten samtykke fra deg vil DNB kunne benytte følgende nøytrale opplysninger fra de andre selskapene, til kundeoppfølging og markedsføring: Ditt navn, kontaktopplysninger, fødselsdato og hvilke tjenester eller produkter du har inngått avtale om.
Markedsføres det produkter og tjenester innen en annen produktkategori enn den som banken og du har inngått avtale om, kreves det samtykke fra deg for å benytte andre kundeopplysninger enn de nøytrale.

Risikoklassifisering av kunder og kredittporteføljer
DNB vil etter regler i finansieringsvirksomhetsloven behandle kredittopplysninger og andre personopplysninger. Dette gjøres i forbindelse med etablering og bruk av systemer for beregning av kapitalkrav for kredittrisiko. Med systemer for interne målemetoder menes her bankens modeller, arbeids- og beslutningsprosesser for kredittgivning og kredittstyring, kontrollmekanismer, IT-systemer og interne retningslinjer som er knyttet til klassifisering og kvantifisering av institusjonens kredittrisiko og annen relevant risiko. Personopplysninger til dette formålet innhentes fra kredittopplysningsforetak.

Forebygging og avdekking av straffbare handlinger

DNB behandler personopplysninger med formål om å forebygge, avdekke, oppklare og håndtere bedragerier og andre straffbare handlinger. Opplysningene vil bli innhentet fra og utlevert til andre banker og finansinstitusjoner, politiet og andre offentlige myndigheter. Oppbevaringstiden vil være inntil ti år etter registreringen. Banken vil behandle personopplysninger for å oppfylle undersøkelses- og rapporteringsplikten for mistenkelige transaksjoner etter hvitvaskingsloven. Banken er pålagt å rapportere mistenkelige opplysninger og transaksjoner til ØKOKRIM v/Enheten for finansiell etterretning (EFE).

Banken vil for øvrig behandle personopplysninger i den grad lovgivningen påbyr/gir adgang til eller du har samtykket til.

Cookies (Informasjonskapsler)

Når du besøker et av DNB sine nettsteder (eksempelvis www.dnb.no, m.dnb.no eller vipps.no) registrerer vi ulike typer informasjon om deg i en "Cookie". En Cookie (informasjonskapsel) er en liten fil som lagres lokalt hos deg. Den er ikke skadelig og kan ikke inneholde virus eller programmer. Det den gjør er å lagre informasjon fra nettstedet vårt, for eksempel når du besøkte oss sist eller data du har tastet inn i et bestillingsskjema. Det er en Cookie som gjør at nettstedet vårt for eksempel husker hvilket språk du foretrekker eller hvordan du logget deg på sist og legger dette som standard valg for deg.

Dette avsnittet har som formål å forklare hvordan vi samler data om brukerne på nettsidene våre, hva vi bruker eller kan bruke denne informasjonen til, samt forklare hva du kan gjøre for å kontrollere bruk av denne informasjonen.

Hvilken informasjon registreres om deg som bruker
Når du besøker DNB på nett, registrerer vi ulike typer informasjon om deg som bruker:
 • Din posisjon, ved bruk av IP-adresse, posisjonsdata eller lignende
 • Din web-adferd, som hvilke sider du besøker og hvor ofte, eller produkter du bestiller
 • Teknisk informasjon om din nettleser og ditt operativsystem
Hvordan vi samler og lagrer opplysninger om deg
Informasjon om deg som bruker blir fanget opp og lagret ved hjelp av cookies/informasjonskapsler og i noen tilfeller din IP-adresse.
All datatrafikk mellom din nettleser og våre servere er kryptert, og blir lagret med våre strenge krav til datasikkerhet.

Formålene og hvordan vi benytter data som er samlet inn på nettstedet
Data om din web-adferd blir brukt til flere ulike formål:

Analytiske formål
For å kunne lære av din og andre brukeres adferd benytter vi et system som heter Webtrends Analytics. Her analyserer vi data slik at vi kan forbedre nettstedets funksjonalitet, brukeropplevelse og innhold. Data fra Webtrends informasjonskapsler, som for eksempel IP-adresse lagres anonymisert på Webtrends servere i USA. Disse verdiene er anonyme og inneholder ingen informasjon som kan spores tilbake til deg, og IP-adresser anonymiseres. Informasjonskapsler som brukes til dette formålet er:
 • ACOOKIE
 • WT_FPC
Vi bruker et Tag Management System som heter Tealium IQ for å administrere verktøyene vi bruker i forbindelse med analyse og markedsføring. Her lagres det ikke data.

Tekniske formål
For at nettstedet vårt skal være så stabilt som mulig fordeler vi trafikk på flere servere med en trafikkfordeler «junction».
Informasjonskapsler som brukes til dette formålet er:
 • IV_JCT
Personlig tilpasninger
For å sikre at innhold blir mest mulig relevant for deg, bruker vi informasjonskapsler som inneholder data som for eksempel språk, segment og digital enhet. Opplysningene vi innhenter i forbindelse med bruk av nettstedet kan i visse tilfeller bli kombinert med informasjon fra ditt øvrige kundeforhold.
Informasjonskapsler som brukes til dette formålet er:
 • Sp
 • portal_scriptable
 • portal_persistent
 • dnbnorsession
 • deviceinfo
 • NorSegdOpSitesSessionID
Markedsføring
Vi bruker informasjonskapsler utstedt av tredjepart for å gi deg mer relevante annonser og relevante tilbud i andre kanaler. Dette er data basert på innhold og sider du har besøkt hos oss. Informasjonen i informasjonskapslene vil bli aggregert før de sendes til tredjepart. Personopplysningsloven med tilhørende konsesjoner og markedsføringsloven regulerer nærmere bruk av kundeopplysninger til dette formålet. Tredjepartsaktører vi bruker er Google, YouTube, Facebook, Adform og DoubleClick.net.
Informasjonskapsler fra tredjepart som brukes til dette formålet er:
 • Id
 • NID
 • PREF
 • YSC
 • VISITOR_INFO1_LIVE
Les mer om hvordan Google bruker de ulike informasjonskapslene nevnt over.

Innstillinger for bruk av informasjonskapsler i nettlesere
Ved å tillate bruk av informasjonskapsler vil du kunne få en mer relevant brukeropplevelse av nettsteder du besøker. Du kan likevel endre på dette ved å gjøre endringer i innstillinger i din nettleser. På nettvett.no finner du beskrivelser til hvordan du kan du kan slette informasjonskapsler eller avvise informasjonskapsler.

Lydopptak

Du skal være trygg når du får råd om sparing hos oss. Det skal ikke være tvil om hvilke råd du har fått og hvilke avtaler du har inngått hos oss.

Når gjør vi lydopptak:
Banken er pålagt å gjøre opptak av telefonsamtalen når du som kunde får råd om sparing eller plassering. DNB gjør opptak av samtaler som du har med rådgivere i Private Banking, Markets og bankkontor. På vårt telefonnummer 915 04800 skjer opptak av samtaler når du snakker med rådgivere for Sparing og Lån.

Lagringstid:
Opptaket skal kun brukes når du eller vi har behov for å dokumentere vår rådgivning. Opptak lagres i minst fem år og blir slettet når det ikke lenger er nødvendig å lagre det.

Utlevering til andre:
Banken kan bli pålagt å utlevere informasjon til offentlig myndighet, og andre som kan kreve dette i medhold av lov. I tillegg vil informasjon kunne bli utlevert til Finansklagenemnda, blant annet i forbindelse med behandling av klagesaker.

Avspillingsrett:
Anmodning om innsyn i dokumentasjon av investeringstjenester og avspilling av lydopptak rettes til bankens personvernombud. Ved anmodning om avspilling av lydopptak må du oppgi tidspunkt for når samtalen ble gjennomført og fra hvilket telefonnummer.

Kameraovervåking

DNB sine banklokaler og minibanker overvåkes av automatiske kamera. Kameraovervåkingen gjøres for å forebygge og avdekke straffbare handlinger.

Banker i Norge har en generell dispensasjon fra Datatilsynet for utvidet lagringstid for forebygging og oppklaring av straffbare forhold knyttet til bankvirksomhet.

Samtykke

I nettbanken kan du gi ditt samtykke til at banken sammenstiller ditt totale kundeforhold i DNB Bank. Fordelen med å gi samtykke er at budskapet fra banken blir mer nyttig og tilpasset deg personlig. Selv om du gir ditt samtykke vil DNB Bank ikke utlevere detaljerte opplysninger om dine konto- og låneforhold til de andre selskapene i DNB (DNB Asset Management AS, DNB Livsforsikring ASA og DNB Forsikring AS).

Rett til innsyn i opplysninger

Dersom du er registrert som kunde i banken har du rett til innsyn i vår behandling av dine opplysninger. Det første du må gjøre er å kontakte vårt personvernombud som kan svare på spørsmål og hjelpe deg videre.

Innsyn i bankens lagring og bruk av kundeopplysninger:
Du kan bestille innsyn i hvilke opplysninger vi behandler om deg og hvilke sikkerhetstiltak vi har rundt bruken av opplysningene dine.

Innsyn i oppslagsrapport:
Du kan bestille en oppslagsrapport som gir oversikt over antall elektroniske oppslag som banken har foretatt i dine kontoer og øvrige kundeengasjement de siste tre måneder. Av hensyn personvernet til våre ansatte, får du ikke vite navnet på dem som har gjort oppslag.

Mistanke om uautorisert innsyn:
Du må konferere med en av våre rådgivere dersom du har mistanke om at det har skjedd uautorisert innsyn fra en av våre ansatte.  Rådgiver vil bistå deg ved bestilling av en utredning. Dersom det avdekkes at din mistanke er berettiget, vil du bli underrettet om det. Du vil få informasjon om at saken blir håndtert av DNB, samt at den rapporteres til Datatilsynet.

Vi gir svar på alle bestillinger om innsyn så raskt som mulig og senest innen 30 dager. Noen tilfeller kan ta lang tid, hvis det skjer gir vi deg beskjed og holder deg oppdatert underveis.

Reservasjon og skjermingsrett

Reservasjon:
Dersom du ikke ønsker tilbud fra oss, kan du reservere deg. Ta kontakt med vårt personvernombud som registrerer din reservasjon. Det er nødvendig at du tar stilling til om det skal gjelde på både epost, telefon og papirpost. I tillegg kan du selv styre hvilke varslinger du mottar på e-post og SMS i nettbanken din.

Oppfølging av dine avtaler som vi er pliktig til vil fortsatt skje, selv om du har reservert deg mot markedsføring.

Skjermingsrett:
Du kan søke om at kun et begrenset antall ansatte i banken skal ha tilgang til, og innsyn i dine kundeopplysninger. Vi gjør deg oppmerksom på at skjermingen innebærer en vesentlig reduksjon av bankens tilgjengelighet overfor deg som kunde, slik at du må ta dette meget nøye i betraktning. Det vil kun være et fåtall ansatte som vil kunne betjene deg i tiden fra kl 08:00 til 16:00. Nærmere vilkår for skjerming fremgår av avtalevilkårene i søknadsskjemaet for skjerming som du får fra vårt personvernombud.

Sletting av data

Når du ikke lenger har avtaler med oss vil vi avslutte ditt kundeforhold. Avsluttede kundeforhold slettes fra systemene våre når likningslovens krav til rapportering opphører etter ti år. Et avsluttet kundeforhold  slettes ikke dersom avdekking av straffbar handling eller rettstvist pågår.

Trygg bank

Vi er opptatt av at våre tjenester skal være trygge og brukervennlige. Her deler vi gode råd om trygg bruk av bank, sikherhet mot svindel og ID-tyveri.

Code of Conduct

Vi har ansvaret for behandlingen av personopplysninger og for oss er det viktig at du vet hvilke opplysninger vi innhenter og hvordan vi ivaretar ditt personvern.