Fond og aksjer

- Store muligheter i avfallshåndtering

Forvalterne i DNB Miljøinvest ser store muligheter innen sirkulær økonomi hvor avfallshåndtering har fått en nøkkelrolle av EU.

DNB Miljøinvest: Forvalterne finner muligheter innen sirkulærøkonomien. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 25. jun. 2020
Artikkelen er flere år gammel

EU mener god avfallshåndtering er sentralt den sirkulære økonomien. Det skaper muligheter for DNB Miljøinvest, mener forvalterne. I en sirkulær økonomi vil ressurser gjenvinnes og gå fra å være et avfallsproblem til å bli innsatsfaktor for ny produksjon i et økonomisk kretsløp.

- Dette er ønsket av alle. Politikerne regulerer for en sirkulær økonomi, konsumentene som ønsker å være miljøvennlige og bedrifter som ønsker å vise  sitt samfunnsansvar. Nå kommer også god økonomi inn i prosjektene og da vil utviklingen sette fart, slik vi også har sett innen fornybar strømproduksjon, sier Jon Sigurdsen, porteføljeforvalter i DNB Miljøinvest.

Foto: DNB

Likhetstrekk med fornybar energi

EU satser hardt på overgangen til lavutslippssamfunnet. I mars ble lanserte EU en handlingsplan for sirkulærøkonomi, og EU mener at en sirkulær økonomi kan økte bruttonasjonalproduktet med 0,5 % og gi 700 000 nye arbeidsplasser.

- EU er i igjen i førersetet og andre regioner kommer etter. Det er flere positive aspekter ved sirkulær økonomi, blant annet støtter dette oppunder lokaløkonomien, fordi verdiskapningen og arbeidsplassene havner lokalt. I tillegg skaper det lokal energisikkerhet, sier Sigurdsen.

Jon Sigurdsen forvalter DNB Miljøinvest og DNB Renewable Energy sammen med Christian Rom, og de ser store muligheter innenfor den sirkulære økonomien. 

Arbeidsplassene som skapes krever relativt lav kompetanse, noe som gjør det ettertraktet politisk.
Jon Sigurdsen

Fremskynder prosessen

De mange attraktive egenskapene vil fremskynde prosessen, tror Sigurdsen. Han peker blant annet på en oppbremsing av globaliseringen gjør at politikerne blir mer opptatt av sikkerhet rundt energiforsyning, tilgangen til innsatsfaktorer og en sirkulær økonomi. Handelsbalansen blir også bedre ettersom innsatsfaktorene går i et kretsløp innad i økonomien.

- Arbeidsplassene som skapes krever relativt lav kompetanse, noe som gjør det ettertraktet politisk for å finne arbeid til denne gruppen arbeidstakere, sier Sigurdsen.

Landene i Sør-Europa sliter fortsatt med høy arbeidsledighet og nye arbeidsplasser uten høye kompetansekrav er derfor gunstig for disse landene. 

ESG-premie?

EU definerer hva som skal klassifiseres som grønt i finansnæringen i en taksonomi. Dersom virksomheten til et selskap faller innunder denne definisjonen vil dette kunne benyttes av investorer og andre i sin rapportering. ESG er den engelske forkortelsen for miljø-, sosiale og selskapsstyringsprinsipper, som ofte går under betegnelsen bærekraftige investeringer i Norge.

- I taksonomien kommer sirkulærøkonomien frem som en av hovedpilarene og vi mener dette vil kunne kanalisere ytterligere kapital i avfallshånderting og at det være nok en katalysator i positiv retning for porteføljeselskapene.

- Vi ser foreløpig ikke noen ESG-premie for avfallshåndteringsselskapene, men EUs fokus på en bærekraftig økonomi kan bidra til nettopp dette og vi tror taksonomien danner grunnlag for en reprising til gunst for mange av porteføljeselskapene i DNB Miljøinvest, sier Sigurdsen.

Vi ser foreløpig ingen ESG-premie i avfallsselskapene, men taksonomien kan gi reprising av disse selskapene.
Jon Sigurdsen

Han peker på at avfallsbransjen hittil ikke har blitt sett på som en særlig interessant bransje, fordi de henter og plasserer avfall. Fremover vil derimot selskapene forsøke å få mest mulig ut av avfallet, gjennom ombruk, materialgjenvinning, energiutnyttelse eller deponering.

- Inngangsbarrierene øker når prosessen blir mer omfattende, det er positivt for både avkastningsmulighetene og prisingsmultiplene. I tillegg kommer det nye inntektskilder i form av selve produktene og betaling for klimagassreduksjon, påpeker Sigurdsen. 

Merk: Ønsker du personlige råd rundt egne investeringer bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Fremtidig avkastning i fond vil alltid avhenge flere forhold. Blant annet av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen i fond vil i perioder være negativ som følge av kurstap.